Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2022

Beslut

Abortlagstiftningen bör ses över och moderniseras (SoU14)

Riksdagen riktade fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Kompetensförsörjning innebär bland annat att på kort och lång sikt säkerställa att en verksamhet har tillgång till medarbetare med rätt kompetens.

Enligt uppmaningarna bör regeringen

  • se över frågan om ett införande av ett krav på - och rätt till - en kontinuerlig fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården. Det vill säga en löpande uppdatering av kunskaper och färdigheter inom områden som personalen redan har utbildning för, eller är verksam inom
  • se över vissa övergripande frågor inom mödrahälso- och förlossningsvård
  • se över frågan om att modernisera abortlagstiftningen i syfte att stärka kvinnors självbestämmande och möjliggöra medicinsk abort i hemmet
  • se över frågan om könsstympning.

Besluten om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2021 om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Riksdagen sa nej till övriga motioner med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår fyra tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. Regeringen bör göra en nationell kartläggning av kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Regeringen bör se över frågan om ett införande av krav på och rätt till kontinuerlig fortbildning av god kvalitet för personal inom hälso- och sjukvården. Regeringen bör se över vissa övergripande frågor om mödrahälso- och förlossningsvård. Regeringen bör se över frågan om könsstympning. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 7 under punkt 2 samt reservation 43 under punkt 18, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-15, 2022-02-22, 2022-03-22

Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården bör ses över (SoU14)

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Kompetensförsörjning innebär bland annat att på kort och lång sikt säkerställa att en verksamhet har tillgång till medarbetare med rätt kompetens.

Enligt uppmaningarna bör regeringen

  • genomföra en nationell kartläggning av kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården
  • se över frågan om ett införande av ett krav på - och rätt till - en kontinuerlig fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården. Det vill säga en löpande uppdatering av kunskaper och färdigheter inom områden som personalen redan har utbildning för, eller är verksam inom
  • se över vissa övergripande frågor inom mödrahälso- och förlossningsvård
  • se över frågan om könsstympning.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2021 om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.