Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om spritdrycker och EU:s tillträde till Genèveakten

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2021

Beslut

Uppdaterade lagar om skyddade spritdrycker, jordbruksprodukter och livsmedel (MJU7)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att uppdatera två lagar om skyddade beteckningar på spritdrycker, jordbruksprodukter och livsmedel. Detta på grund av att EU tillträtt den så kallade Genèveakten och att en ny EU-förordning ersätter en gammal, med samma syfte och tillämpningsområde.

Lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-21
Justering: 2021-02-02
Trycklov: 2021-02-09
Betänkande 2020/21:MJU7

Alla beredningar i utskottet

2021-01-21, 2020-12-10

Uppdaterade lagar om skyddade spritdrycker, jordbruksprodukter och livsmedel (MJU7)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att uppdatera två lagar om skyddade beteckningar på spritdrycker, jordbruksprodukter och livsmedel. Detta på grund av att EU tillträtt den så kallade Genèveakten och att en ny EU-förordning ersätter en gammal, med samma syfte och tillämpningsområde.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 25 maj 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-02
Debatt i kammaren: 2021-03-03
4

Beslut

Beslut: 2021-03-03
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om spritdrycker och EU:s tillträde till Genèveakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,
2. lag om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:44 punkterna 1 och 2.