Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU32

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 maj 2022

Nästa händelse: Bordläggning 18 maj 2022

Utskottets förslag

Ja till förslag om EU-anpassning av ekonomiska transaktioner (FiU32)

Finansutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter.

En central motpart är en finansiell aktör som agerar mellanhand mellan köpare och säljare i en ekonomisk transaktion. En förordning är en bindande regel som alla EU-länder ska följa.

Regeringens förslag innebär bland annat att

 • det ska införas en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen
 • Riksgäldskontoret ska utses till resolutionsmyndighet
 • regeringen ska utöva vissa av det behöriga ministeriets funktioner enligt EU-förordningen
 • det ska införas möjlighet till två temporära statliga stöd till centrala motparter
 • de nya stöden, liksom de stöd som följer direkt av EU-förordningen, ska finansieras av stabilitetsfonden
 • det ska införas bestämmelser om ingripande mot personer som ingår i ledningen för en central motpart, när den centrala motparten har åsidosatt vissa skyldigheter enligt EU-förordningen.

Förslagen innebär förändringar i lagen om fo¨rebyggande statligt sto¨d till kreditinstitut, lagen om va¨rdepappersmarknaden, samt offentlighets- och sekretesslagen.

Lagändringarna ska börja gälla från den 12 augusti 2022.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionens förslag punkt 1–8 om att anta förslag till lagar. Bifall till att godta det som utskottet anför om propositionens lagförslag punkt 9.1 (lagteknisk samordning).

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Ja till förslag om EU-anpassning av ekonomiska transaktioner (FiU32)

Finansutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter.

En central motpart är en finansiell aktör som agerar mellanhand mellan köpare och säljare i en ekonomisk transaktion. En förordning är en bindande regel som alla EU-länder ska följa.

Regeringens förslag innebär bland annat att

 • det ska införas en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen
 • Riksgäldskontoret ska utses till resolutionsmyndighet
 • regeringen ska utöva vissa av det behöriga ministeriets funktioner enligt EU-förordningen
 • det ska införas möjlighet till två temporära statliga stöd till centrala motparter
 • de nya stöden, liksom de stöd som följer direkt av EU-förordningen, ska finansieras av stabilitetsfonden
 • det ska införas bestämmelser om ingripande mot personer som ingår i ledningen för en central motpart, när den centrala motparten har åsidosatt vissa skyldigheter enligt EU-förordningen.

Förslagen innebär förändringar i lagen om fo¨rebyggande statligt sto¨d till kreditinstitut, lagen om va¨rdepappersmarknaden, samt offentlighets- och sekretesslagen.

Lagändringarna ska börja gälla från den 12 augusti 2022.

 

Förslagspunkter

1. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om resolution av centrala motparter

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om åter-hämtning och resolution av centrala motparter,
2. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
3. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
5. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
6. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
7. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,
8. lag om ändring i lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut,
b) godtar det som utskottet anför om regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om Sveriges riksbank.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:169 punkterna 1-8 och 9.1.