Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2021

Beslut

Kompletterande regler om cybersäkerhet införs (FöU6)

En ny lag med kompletterande regler om bland annat en nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering, tillsyn, sanktioner och förfarandet vid cybersäkerhetscertifiering införs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär bland annat att den nationella myndigheten för cybersäkerhetscertifiering får ta ut avgifter från tillverkare och leverantörer för sin verksamhet samt besluta om sanktionsavgifter för vissa överträdelser av regelverket. Beslut som fattats av myndigheten eller av annat bedömningsorgan ska även kunna överklagas till en allmän förvaltningsdomstol.

De nya reglerna kompletterar redan befintliga bestämmelser i EU:s cybersäkerhetsakt. Lagen börjar gälla den 28 juni 2021. Riksdagen sa samtidigt nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-27
Justering: 2021-06-01
Trycklov: 2021-06-01
Reservationer 9
Betänkande 2020/21:FöU6

Alla beredningar i utskottet

2021-05-27, 2021-05-20

Kompletterande regler om cybersäkerhet införs (FöU6)

En ny lag med kompletterande regler om bland annat en nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering, tillsyn, sanktioner och förfarandet vid cybersäkerhetscertifiering införs. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär bland annat att den nationella myndigheten för cybersäkerhetscertifiering får ta ut avgifter från tillverkare och leverantörer för sin verksamhet samt besluta om sanktionsavgifter för vissa överträdelser av regelverket. Beslut som fattats av myndigheten eller av annat bedömningsorgan ska även kunna överklagas till en allmän förvaltningsdomstol.

De nya reglerna kompletterar redan befintliga bestämmelser i EU:s cybersäkerhetsakt. Lagen föreslås börja gälla den 28 juni 2021. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-07
Debatt i kammaren: 2021-06-08
4

Beslut

Beslut: 2021-06-09
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 juni 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 


1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt med den ändringen att ordet "överenstämmelse" i rubriken närmast före 3 § och i 8 § 1 ska bytas ut mot "överensstämmelse", 


2. lag om ändring i lagen (2021:000) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:186 punkterna 1 och 2.

2. Tillsynsansvaret över regelverket för cybersäkerhetscertifiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4069 av Pål Jonson m.fl. (M, KD).

Reservation 1 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 34 22 0 293


3. Cybersäkerhet och utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 3.

4. Svenska myndigheters informationssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3086 av Edward Riedl (M) och

2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 11 och 12.

Reservation 2 (M)

5. Samverkan mellan stat och näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 3 (M)

6. En it-haverikommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 51 5 0 293


7. Yttrandefrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 41.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 46 10 0 293


8. Utredning om samhällsviktig it-infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2214 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 6 (SD)

9. Säkerheten i it-infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2214 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 7 (SD)

10. Desinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 8 (C)

11. Bredbandsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3169 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 9 (C)