Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring - anpassning till nya EU-regler

Näringsutskottets bet 2013/14:NU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 juni 2014

Beslut

Regler för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring EU-anpassas (NU22)

Avtal mellan företag om tekniköverföring kan under vissa förutsättningar vara tillåtna trots att de begränsar konkurrensen. Vissa licensavtal om teknikrättigheter är exempel på sådana avtal.

De lagregler som används för att bedöma i vilken utsträckning avtal om tekniköverföring begränsar konkurrensen anpassas nu till nya EU-regler. Syftet med anpassningen är att samma regler ska gälla oavsett om svensk eller EU:s konkurrensrätt gäller i det enskilda fallet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-06-03
Justering: 2014-06-05
Betänkande publicerat: 2014-06-11
Trycklov: 2014-06-11
bet 2013/14:NU22

Regler för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring EU-anpassas (NU22)

Avtal mellan företag om tekniköverföring kan under vissa förutsättningar vara tillåtna trots att de begränsar konkurrensen. Vissa licensavtal om teknikrättigheter är exempel på sådana avtal.

Enligt ett förslag från regeringen ska de lagregler som används för att bedöma i vilken utsträckning avtal om tekniköverföring begränsar konkurrensen anpassas till nya EU-regler. Syftet med anpassningen är att samma regler ska gälla oavsett om svensk eller EU:s konkurrensrätt gäller i det enskilda fallet.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2014. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-18
Debatt i kammaren: 2014-06-23
4

Beslut

Beslut: 2014-06-24
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:221.