Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald

Näringsutskottets betänkande 2000/01:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2000

Beslut

Fortsatta inriktningen av konkurrenspolitiken (NU4)

Riksdagen godkände regeringens förslag om inriktningen av konkurrenspolitiken. En effektiv konkurrens är en viktig förutsättning för en väl fungerande samhällsekonomi. Det är viktigt att konkurrensen utvecklas till att gälla i flera delar av den svenska ekonomin och att den blir mer effektiv på befintliga konkurrensmarknader. Konkurrenspolitikens fokus är konsumenten. Åtgärder för att stärka konkurrensens effektivitet har till ändamål bl.a. att ge konsumenten en starkare ställning på marknaden. Riksdagen godkände vidare i huvudsak regeringens förslag till lagändringar. De svenska konkurrensmyndigheterna får behörighet att tillämpa EG:s konkurrensregler. Reglerna om konkurrensskadeavgiften ändras för att öka möjligheterna att upptäcka och undanröja konkurrensbegränsningar. För taxinäringen införs ett legalundantag - dvs. undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete - för samverkan i beställningscentraler. Riksdagen beslutade att samverkan i beställningscentraler ska tillåtas upp till 40 taxifordon, i stället för regeringens förslag om 30 fordon. För lantbruket innebär lagändringen att en primärförenings prissättning faller utanför förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete när föreningen svarar för försäljningen av varor som i någon mening är inlevererade till föreningen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till prop.1999/2000:140. Bifall till prop. 2000/01:1. Delvis bifall till motionsyrkande om taxisamverkan. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Den fortsatta inriktningen av konkurrenspolitiken (NU4)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om inriktning av konkurrenspolitiken. En effektiv konkurrens är en viktig förutsättning för en väl fungerande samhällsekonomi. Det är viktigt att konkurrensen utvecklas till att gälla i flera delar av den svenska ekonomin och att den blir mer effektiv på befintliga konkurrensmarknader. Konkurrenspolitikens fokus är konsumenten. Åtgärder för att stärka konkurrensens effektivitet har till ändamål bl.a. att ge konsumenten en starkare ställning på marknaden. Riksdagen föreslås vidare i huvudsak godkänna regeringens förslag till lagändringar. De svenska konkurrensmyndigheterna får behörighet att tillämpa EG:s konkurrensregler. Reglerna om konkurrensskadeavgiften ändras för att öka möjligheterna att upptäcka och undanröja konkurrensbegränsningar. För taxinäringen införs ett legalundantag - dvs. undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete - för samverkan i beställningscentraler. Utskottet föreslår att samverkan i beställningscentraler ska tillåtas upp till 40 taxifordon, i stället för regeringens förslag om 30 fordon. För lantbruket innebär den föreslagna lagändringen att en primärförenings prissättning faller utanför förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete när föreningen svarar för försäljningen av varor som i någon mening är inlevererade till föreningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.