Konkurrensskadelag

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 oktober 2016

Beslut

Ny lag om skadestånd vid brott mot konkurrensregler (NU6)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa en ny lag, konkurrensskadelagen. Lagen innehåller bland annat regler om att det eller de företag som har begått brott mot konkurrensregler ska ansvara för att ersätta skadan. I den nya lagen framgår också hur denna ersättning ska bestämmas. Ersättning för en skada ska omfatta faktisk skada, utebliven vinst samt ränta. Särskilda regler ska gälla för mikroföretag samt små och medelstora företag. Preskriptionstiden för dessa typer av brott är fem år från och med att brottet har upphört.

Den nya lagen införs för att följa ett EU-direktiv om skadestånd vid konkurrensbrott. Den nya lagen börjar att gälla den 27 december 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-10-11
Justering: 2016-10-20
Trycklov: 2016-10-20
Betänkande 2016/17:NU6

Ny lag om skadestånd vid brott mot konkurrensregler (NU6)

Regeringen föreslår att en ny lag, konkurrensskadelagen, införs. Lagen innehåller bland annat regler om att det eller de företag som har begått brott mot konkurrensregler ska ansvara för att ersätta skadan. I den nya lagen framgår också hur denna ersättning ska bestämmas. Ersättning för en skada ska omfatta faktisk skada, utebliven vinst samt ränta. Särskilda regler ska gälla för mikroföretag samt små och medelstora företag. Preskriptionstiden för dessa typer av brott är fem år från och med att brottet har upphört.

Den nya lagen införs för att följa ett EU-direktiv om skadestånd vid konkurrensbrott. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Den nya lagen ska börja gälla den 27 december 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-10-25
Debatt i kammaren: 2016-10-26
4

Beslut

Beslut: 2016-10-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konkurrensskadelag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. konkurrensskadelag,
2. lag om ändring i lagen (2002:599) om grupprättegång,
3. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),
4. lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud,
5. lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:9 punkterna 1-5.