Konsumentfrågor

LUs betänkande 2004/05:LU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2005

Beslut

Uttalanden om konsumentfrågor (LU8)

Riksdagen gjorde tre uttalanden om konsumentfrågor. Det första handlar om Konsumentverket. Konsumentverkets myndighetsutövning bör separeras från de opinionsbildande uppgifterna. Verksamheten bör begränsas till de rent produktkontrollerande uppgifterna samt till att kontrollera att den konsumenträttsliga lagstiftningen följs. Det andra uttalandet handlar om att stärka konsumenternas ställning inom den offentligt finansierade sektorn. Konsumentmakten är i dag svagare på detta område. Regeringen bör därför göra en översyn av lagstiftningen för att så långt som möjligt ge den en enhetlig och konkurrensneutral tillämpning på de olika sektorerna i ekonomin. Det tredje uttalandet handlar om resegarantisystemet. Det nuvarande systemet binder mycket kapital men utnyttjas lite. Det är också betungande för mindre företag som betalar mångdubbelt mer än stora researrangörer, vilket snedvrider konkurrensen. Regeringen bör därför utreda en alternativ modell för resegaranti för att bättre tillgodose de små reseföretagens intressen och konsumenternas behov av skydd. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om konsumentfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 3 under punkt 3, reservation 10 under punkt 11, reservation 11 under punkt 15 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-11-16, 2004-11-18

Motioner om konsumentfrågor (LU8)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om konsumentfrågor. Motionerna handlar bland annat om konsumentpolitikens mål och inriktning, det svenska arbetet med konsumentfrågor inom EU, konsumenträttens tillämplighet inom offentlig sektor, olika former av marknadsföring och märkning, resegarantisystemet, konsumentvägledning, konsumentorganisationerna och tvistlösning utom domstol.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.