Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

Civilutskottets betänkande 2011/12:CU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2011

Beslut

Konsumentombudsmannens rätt att medverka i vissa tvister blir permanent (CU4)

Konsumentombudsmannen får träda in som ombud för en konsument vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten i en tvist med en näringsidkare. En förutsättning är att tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller att den är av ett allmänt konsumentintresse. I princip svarar staten för såväl konsumentens egna rättegångskostnader som - för den händelse konsumenten förlorar tvisten - motpartens rättegångskostnader. Reglerna finns i en tidsbegränsad lag, försökslagen. Regeringen har föreslagit att reglerna ska bli permanenta och skrivas in i en ny lag som ska börja gälla den 1 januari 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-10-18
Justering: 2011-11-10
Betänkande publicerat: 2011-11-15
Trycklov: 2011-11-15
Betänkande 2011/12:CU4

Konsumentombudsmannen rätt att medverka i vissa tvister blir permanent (CU4)

Konsumentombudsmannen får träda in som ombud för en konsument vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten i en tvist med en näringsidkare. En förutsättning är att tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller att den är av ett allmänt konsumentintresse. I princip svarar staten för såväl konsumentens egna rättegångskostnader som - för den händelse konsumenten förlorar tvisten - motpartens rättegångskostnader. Reglerna finns i en tidsbegränsad lag, försökslagen. Regeringen föreslår nu att reglerna ska bli permanenta och skrivas in i en ny lag som ska börja gälla den 1 januari 2012. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-11-23
4

Beslut

Beslut: 2011-11-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister,
2. lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
3. lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),
4. lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister,
5. lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451),
6. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:164 punkterna 1-7.