Köp på saklig grund

Finansutskottets bet 2019/20:FiU17

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 13 november 2019

Nästa händelse: Bordläggning 12 november 2019

Utskottets förslag

Myndigheters inköp har granskats (FiU17)

Riksrevisionen har granskat fem myndigheters så kallade närståendetransaktioner, det vill säga när myndigheterna gör inköp från företag som har kopplingar till myndighetens anställda eller deras anhöriga. Regeringen konstaterar i en skrivelse att Riksrevisionens granskning visar på vikten av att utveckla de riskanalyser som myndigheter genomför i samband med inköp och av att ständigt vara uppmärksam på frågor om jäv och bisysslor.

Finansutskottet har inga invändningar mot regeringens bedömningar. Utskottet vill liksom regeringen lyfta hur viktigt det är att fortsätta arbeta för att minimera riskerna för förtroendeskadliga närståendetransaktioner inom staten. Finansutskottet utgår från att myndigheterna kommer att ha Riksrevisionens rekommendationer i åtanke i det fortsatta utvecklingsarbetet och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-07
bet 2019/20:FiU17

Alla beredningar i utskottet

2019-10-24, 2019-10-10

Myndigheters inköp har granskats (FiU17)

Riksrevisionen har granskat fem myndigheters så kallade närståendetransaktioner, det vill säga när myndigheterna gör inköp från företag som har kopplingar till myndighetens anställda eller deras anhöriga. Regeringen konstaterar i en skrivelse att Riksrevisionens granskning visar på vikten av att utveckla de riskanalyser som myndigheter genomför i samband med inköp och av att ständigt vara uppmärksam på frågor om jäv och bisysslor.

Finansutskottet har inga invändningar mot regeringens bedömningar. Utskottet vill liksom regeringen lyfta hur viktigt det är att fortsätta arbeta för att minimera riskerna för förtroendeskadliga närståendetransaktioner inom staten. Finansutskottet utgår från att myndigheterna kommer att ha Riksrevisionens rekommendationer i åtanke i det fortsatta utvecklingsarbetet och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om köp på saklig grund

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:148 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-12
Debatt i kammaren: 2019-11-13
4

Beslut

Beslut: 2019-11-13
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om köp på saklig grund

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:148 till handlingarna.