Kostnadsprövningförbostadslån för låntagarbyggda egnahem (prop. 1988/89:150 bilaga 10)

BoUs betänkande 1988/89:BoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.