Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Nej till motioner om kriminalvårdsfrågor (JuU28)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om kriminalvårdsfrågor från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om arbete mot radikalisering, villkorlig frigivning och kriminalvårdens behandlingsprogram.

Anledningen till att riksdagen säger nej till motionerna är bland annat att frågorna redan är uppmärksammade.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att det bör införas kriminalisering av rymningar och avvikelser. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservation 20 och i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-02-18, 2020-03-19

Det bör bli olagligt att rymma från fängelsestraff (JuU28)

I dag är det inte olagligt att rymma från en kriminalvårdsanstalt och konsekvenserna för den som rymmer blir för det mesta små. Rymningar kräver stora resurser från rättsväsendet och de personer som rymmer kan vara farliga för samhället.

Justitieutskottet anser därför att regeringen bör komma med ett förslag på en lagändring som gör det straffbart att rymma eller försöka rymma från en kriminalvårdsanstalt eller att avvika från en permission. Utskottet vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att justitieutskottet behandlade motioner om kriminalvårdsfrågor från den allmänna motionstiden 2019. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.