Krisplan mot ohälsa

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2001/02:SFU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2002

Beslut

Motioner om krisplan mot ohälsa (SfU18)

Riksdagen avslog motionsförslag om en finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna. Vidare avslogs motionsförslag om bl.a. en åtgärdsplan mot den ökande sjukfrånvaron, en ny rehabiliteringsförsäkring, försäkringskassornas situation, läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen och förtidspensionärers återgång till arbetslivet.

Riksdagens beslut: Bifall till reservation 4 punkt 5 i övrigt bifall till utskottets förslag.

Ärendets gång

Krisplan mot ohälsa (SfU18)

Socialförsäkringsutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om riktlinjer för regeringens arbete med att ta fram förslag om en finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna. Syftet är att skynda på och ange inriktning för regeringens förslag, som riksdagen tidigare begärt (se 2000/01:SoU5, 2001/02:SfU1). Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner om bl.a. en åtgärdsplan mot den ökande sjukfrånvaron, en ny rehabiliteringsförsäkring, försäkringskassornas situation, läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen och förtidspensionärers återgång till arbetslivet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.