Kulturmiljöns mångfald

Kulturutskottets betänkande 2012/13:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2013

Beslut

Nya nationella mål för arbetet med kulturmiljön (KrU9)

Riksdagen godkände nya nationella mål för arbetet med kulturmiljön. Målen ska styra de statliga insatserna och ska också kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.

Lagen om kulturminnen med mera ändrar namn till kulturmiljölagen. Vidare görs några ändringar i lagen. Det nationella minoritetsspråket meänkieli ska omnämnas i hänsynsregeln om god ortnamnssed. Det innebär att meänkieli så långt som möjligt ska användas samtidigt med svenska, samiska och finska namn på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Begreppet fornlämning förtydligas: en lämning som kan antas ha tillkommit eller, när det gäller fartyg, förlist 1850 eller senare inte ska omfattas av den allmänna definitionen. Men länsstyrelsen ska i enskilda fall få förklara en sådan lämning för fornlämning om det finns särskilda skäl med hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Årtalsgränsen 1850 ska även gälla för så kallade lösfynd, det vill säga fornfynd som påträffas under andra omständigheter än i eller vid en fornlämning och har samband med fornlämningen.

Reglerna om metallsökare förtydligas så att de stämmer överens med EU:s regler och samtidigt ger skydd för kulturarvet. Lagändringar börjar gälla den 1 januari 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-05-16
Justering: 2013-05-30
Betänkande publicerat: 2013-06-04
Trycklov: 2013-06-04
Reservationer 14
Betänkande 2012/13:KrU9

Alla beredningar i utskottet

2013-05-16, 2013-05-02

Nya nationella mål för arbetet med kulturmiljön (KrU9)

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner nya nationella mål för arbetet med kulturmiljön. Målen ska styra de statliga insatserna och ska också kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.

Regeringen föreslår att lagen om kulturminnen med mera ändrar namn till kulturmiljölagen. Vidare föreslås några ändringar i lagen. Det nationella minoritetsspråket meänkieli ska omnämnas i hänsynsregeln om god ortnamnssed. Det innebär att meänkieli så långt som möjligt ska användas samtidigt med svenska, samiska och finska namn på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Begreppet fornlämning förtydligas: en lämning som kan antas ha tillkommit eller, när det gäller fartyg, förlist 1850 eller senare inte ska omfattas av den allmänna definitionen. Men länsstyrelsen ska i enskilda fall få förklara en sådan lämning för fornlämning om det finns särskilda skäl med hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Årtalsgränsen 1850 ska även gälla för så kallade lösfynd, det vill säga fornfynd som påträffas under andra omständigheter än i eller vid en fornlämning och har samband med fornlämningen.

Reglerna om metallsökare förtydligas så att de stämmer överens med EU:s regler och samtidigt ger skydd för kulturarvet. Lagändringar börjar gälla den 1 januari 2014. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-12
4

Beslut

Beslut: 2013-06-13
29 förslagspunkter, 22 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att de nuvarande övergripande målen för verksamheten inom kulturmiljöområdet upphävs och att nya nationella mål antas i enlighet med förslaget i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:96 punkt 11.

2. Uppföljning av målen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr6 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (båda MP) yrkandena 1 och 5.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M910016
MP02401
FP20004
C19004
SD19001
V01504
KD16003
Totalt25539055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Ansvaret för att skydda och vårda kulturmiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 1 kap. 1-2 §§ regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:96 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:Kr6 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 2.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP02401
FP20004
C19004
SD19001
V01504
KD16003
Totalt25739053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Ortnamn och namn som har godkänts av Lantmäteriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 1 kap. 4 § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:96 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2012/13:Kr311 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (båda SD) och
2012/13:Kr338 av Mattias Karlsson (SD).

Reservation 3 (SD)

5. Tidsgräns vid 1850

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 kap. 1, 1a, 3 och 4 §§ regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:96 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:Kr7 av Margareta Larsson (SD) yrkande 1.

Reservation 4 (SD)

6. Alternativ tidsgräns vid 150 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslaget om att införa en tidsgräns vid 150 år och om övergångsbestämmelser.
Därmed avslår riksdagen motion
2012/13:Kr7 av Margareta Larsson (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (SD)

7. Ett förtydligat ansvar för att efterforska fornlämningsförekomst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 kap. 10 § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:96 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2012/13:Kr262 av Solveig Zander och Jessika Vilhelmsson (C, M) och
2012/13:Kr285 av Betty Malmberg och Eva Bengtson Skogsberg (båda M).

8. Metallsökare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 kap. 18-20 §§ regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:96 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2012/13:Kr6 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 4,
2012/13:Kr7 av Margareta Larsson (SD) yrkande 6 och
2012/13:Kr335 av Kent Ekeroth och Mattias Karlsson (båda SD) yrkandena 5-7.

Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP00241
FP20004
C19004
SD01901
V15004
KD16003
Totalt253192453

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Byggnadsminnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 kap. 1 § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:96 punkt 1 i denna del.

10. Svenska fyrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr6 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 3.

Reservation 8 (MP)

11. Arkivlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:96 punkt 10 och avslår motion
2012/13:Kr337 av Solveig Zander och Emil Källström (båda C).

12. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
2. lag om ändring i miljöbalken,
3. lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd,
4. lag om ändring i expropriationslagen (1972:719),
5. lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader,
6. lag om ändring i lagen (1984:983) om ensamrätt till bärgning,
7. lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,
8. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144) och
9. lag om ändring i minerallagen (1991:45).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:96 punkterna 1 i denna del och 2-9.

13. Den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr7 av Margareta Larsson (SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 9 (SD)

14. Destruktion av arkeologiska fynd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr273 av Oskar Öholm (M).

15. Rapportering av fornfynd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr217 av Christer Engelhardt (S) och
2012/13:Kr339 av Mattias Karlsson (SD).

16. Fornminnesbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr209 av Björn Söder (SD) yrkandena 1-3 och
2012/13:Kr335 av Kent Ekeroth och Mattias Karlsson (båda SD) yrkandena 1-3 och 8-12.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M910016
MP24001
FP20004
C19004
SD01901
V15004
KD16003
Totalt27619054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Statens ansvar för kulturreservat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr284 av Helene Petersson i Stockaryd och Thomas Strand (båda S).

18. Ideell fornminnesvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr336 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (båda SD).

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP24001
FP20004
C19004
SD01901
V15004
KD16003
Totalt27719053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Svenskt kulturarvsår 2016

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr330 av Mattias Karlsson och Carina Herrstedt (båda SD).

Reservation 12 (SD)

20. Centralt betygsarkiv för grund- och gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr272 av Krister Hammarbergh (M).

21. Digitalisering och spridning av svensk dagspress

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr325 av Eva Lohman och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M).

22. Visby ringmur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr211 av Christer Engelhardt (S).

23. Bastun som kulturarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr286 av Nina Lundström (FP).

24. Placering av statyer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr316 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP).

25. Nationalmuseum och Nobelmuseet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 13 och 14, båda i denna del.

Reservation 13 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M910016
MP24001
FP20004
C19004
SD19001
V15004
KD16003
Totalt20491054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


26. Rullande och flytande kulturarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 15 i denna del.

Reservation 14 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M920015
MP24001
FP20004
C19004
SD19001
V15004
KD16003
Totalt20591053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


27. Statligt stöd till vissa museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr219 av Désirée Liljevall (S),
2012/13:Kr281 av Elisabeth Svantesson (M) och
2012/13:Kr292 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S).

28. Studieresor till Auschwitz-Birkenau

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr300 av Mikael Oscarsson (KD).

29. Tidigare behandlade förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr215 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (båda KD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Kr216 av Pia Nilsson (S),
2012/13:Kr232 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (båda S),
2012/13:Kr234 av Maria Lundqvist-Brömster (FP),
2012/13:Kr236 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M),
2012/13:Kr239 av Leif Pagrotsky (S),
2012/13:Kr241 av Louise Malmström m.fl. (S),
2012/13:Kr258 av Hans Backman (FP),
2012/13:Kr259 av Ulf Nilsson m.fl. (FP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Kr260 av Ulf Nilsson m.fl. (FP),
2012/13:Kr263 av Staffan Danielsson (C),
2012/13:Kr266 av Tuve Skånberg (KD),
2012/13:Kr271 av Krister Hammarbergh (M),
2012/13:Kr275 av Gustav Nilsson (M),
2012/13:Kr282 av Johan Johansson (M),
2012/13:Kr287 av Bo Bernhardsson m.fl. (S),
2012/13:Kr288 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S),
2012/13:Kr301 av Carin Runeson och Olle Thorell (båda S),
2012/13:Kr303 av Helén Pettersson i Umeå (S),
2012/13:Kr306 av Gunnar Andrén (FP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Kr307 av Gunnar Andrén (FP),
2012/13:Kr308 av Gunnar Andrén (FP),
2012/13:Kr310 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (båda SD),
2012/13:Kr317 av Mehmet Kaplan (MP),
2012/13:Kr318 av Thoralf Alfsson (SD),
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 13-15, alla i denna del, och 23 samt
2012/13:Kr332 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (båda SD) yrkandena 1 och 2.