Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2017

Beslut

Forskningspolitikens inriktning de kommande tio åren (UbU12)

Regeringen har presenterat inriktningen på forskningspolitiken för de närmaste tio åren. Regeringen har också beskrivit de satsningar som beslutades i samband med budgetpropositionen för 2017, bland annat de nationella forskningsprogrammen.

Regeringen kommer att avskaffa utbildningsbidraget för doktorander från och med den 1 juli 2017 och Malmö högskola ska benämnas Malmö universitet från den 1 januari 2018. Regeringens beslut innebär att flera lagar behöver ändras. Riksdagen sa ja till detta.

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att verka för ett ökat samarbete mellan högskoleutbildningar och arbetsmarknaden . Målet är att matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad ska bli bättre matchad.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör verka för ett ökat samarbete mellan lärosäten, arbetsliv och relevanta branschorganisationer och en kontinuerlig dialog om utbildningars innehåll och dimensionering. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2016/17:3564 yrkande 11, 2016/17:3566 yrkande 10, 2016/17:3567 yrkande 17 och 2016/17:3568 yrkande 21. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2017-02-02, 2017-02-28

Forskningspolitikens inriktning de kommande tio åren (UbU12)

Regeringen har presenterat inriktningen på forskningspolitiken för de närmaste tio åren. Regeringen har också beskrivit de satsningar som beslutades i samband med budgetpropositionen för 2017, bland annat de nationella forskningsprogrammen.

Regeringen kommer att avskaffa utbildningsbidraget för doktorander från och med den 1 juli 2017 och Malmö högskola ska benämnas Malmö universitet från den 1 januari 2018. Regeringens beslut innebär att flera lagar behöver ändras. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till detta.

Utbildningsutskottet anser dessutom att matchningen mellan högskoleutbildningar och arbetsmarknaden ska bli bättre. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att verka för ett ökat samarbete mellan universitet och högskolor och arbetslivet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.