Kustbevakningsdatalag

Försvarsutskottets bet 2011/12:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2012

Beslut

Ny lag om Kustbevakningens behandling av personuppgifter (FöU4)

Kustbevakningens behandling av personuppgifter regleras i en ny, teknikneutral lag. De nya reglerna ska göra det lättare för Kustbevakningen att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt använda it i sin verksamhet, vilket i sin tur ska leda till en effektivare brottsbekämpning, kontroll och tillsyn. Samtidigt ska skyddet för människors personliga integritet upprätthållas, inte minst vid informationsutbyte mellan olika myndigheter. Vissa av kraven i den nya lagen gäller all behandling av de uppgifter som omfattas av lagen. Dessutom ställs särskilda villkor för sådan verksamhet som är särskilt känslig ur integritetssynpunkt, som behandlingen av uppgifter för brottsbekämpande ändamål. De nya reglerna gäller från den 1 maj 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med några mindre ändringar.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall på propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-01-31
Justering: 2012-02-14
Betänkande publicerat: 2012-02-20
Trycklov: 2012-02-20
Reservationer 1
bet 2011/12:FöU4

Ny lag om Kustbevakningens behandling av personuppgifter (FöU4)

Kustbevakningens behandling av personuppgifter ska regleras i en ny, teknikneutral lag. De nya reglerna ska göra det lättare för Kustbevakningen att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt använda it i sin verksamhet, vilket i sin tur ska leda till en effektivare brottsbekämpning, kontroll och tillsyn. Samtidigt ska skyddet för människors personliga integritet upprätthållas, inte minst vid informationsutbyte mellan olika myndigheter. Vissa av kraven i den nya lagen gäller all behandling av de uppgifter som omfattas av lagen. Dessutom ställs särskilda villkor för sådan verksamhet som är särskilt känslig ur integritetssynpunkt, som behandlingen av uppgifter för brottsbekämpande ändamål. De nya reglerna ska gälla från den 1 maj 2012. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med några mindre ändringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-15
4

Beslut

Beslut: 2012-03-15
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslag om Kustbevakningens hantering av personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. kustbevakningsdatalag med den ändringen att hänvisningen i 1 kap. 3 § tredje punkten ändras från 3 kap. 2-4 §§ till 3 kap. 2 och 3 §§ samt att hänvisningen i fjärde punkten ändras från 3 kap. 5 och 6 §§ till 3 kap. 4 och 5 §§,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
3. lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2011/12:45.

2. Direktåtkomst till personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Fö5.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M950012
MP20005
FP21003
C19004
SD01900
V18001
KD16003
-0001
Totalt28619044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag