Kvalitet i förskolan, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2004

Beslut

Kvaliteten i förskolan (UbU3)

Riksdagen gav regeringen möjlighet att sätta upp regler för uppföljning och utvärdering av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Regeringen kommer att införa en skyldighet för kommunerna att upprätta kvalitetsredovisningar för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag om vilka särskilda villkor som ska gälla för det nya statsbidraget till personalförstärkningar inom förskolan (se 2004/05:UbU1). Bidraget ska fördelas varje år med barnomsorgsmodellen i det kommunala skatteutjämningssystemet som grund. För att få del av bidraget ska en kommun använda bidraget så att personaltätheten i förskolan ökar jämfört med kommunens genomsnittliga personaltäthet under åren 2003 och 2004. Riksdagen uppmanade regeringen att verkställa riksdagens tidigare beslut om mångfald och valfrihet i barnomsorgen (se 2002/03:UbU19 ). Ställningstagandet gjordes med anledning av en gemensam reservation av m, fp, kd, c och mp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 35 under punkt 23 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Kvaliteten i förskolan (UbU3)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen möjlighet att sätta upp regler för uppföljning och utvärdering av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Regeringen kommer att införa en skyldighet för kommunerna att upprätta kvalitetsredovisningar för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om vilka särskilda villkor som ska gälla för det nya statsbidraget till personalförstärkningar inom förskolan (se 2004/05:UbU1). Bidraget ska fördelas varje år med barnomsorgsmodellen i det kommunala skatteutjämningssystemet som grund. För att få del av bidraget ska en kommun använda bidraget så att personaltätheten i förskolan ökar jämfört med kommunens genomsnittliga personaltäthet under åren 2003 och 2004. M, fp, kd, c och mp föreslår i en gemensam reservation att riksdagen ska uppmana regeringen att verkställa riksdagens tidigare beslut om mångfald och valfrihet i barnomsorgen (se 2002/03:UbU19). De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. Utskottsmajoriteten, s och v, menar att regeringens förslag tar upp bland annat valfriheten i barnomsorgen och att regeringen därmed verkställt riksdagens beslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.