Kvinnor, fred och säkerhet

Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2013

Beslut

Nej till motioner om kvinnor, fred och säkerhet (UU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om kvinnor, fred och säkerhet. Utrikesutskottet konstaterar i sitt beslutsunderlag att frågan om kvinnors roll när det gäller fred och säkerhet är central. Frågan bör vara en integrerad del av regeringens arbete inom den freds- och säkerhetsbyggande verksamheten, inklusive inom utvecklingssamarbetet.

Utskottet betonar att Sverige som medlem i FN ska bidra till genomförandet av olika resolutioner på området genom aktiviteter nationellt, regionalt och globalt. Det är också i linje med Sveriges nationella handlingsplan.

Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att med hjälp av indikatorer varje år redovisa hur de har genomfört handlingsplanen. Det gäller Folke Bernadotteakademin, Försvarsmakten, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen och Sida. Utskottet är positivt till detta. Utskottet välkomnar också att regeringen under hösten 2013 ska börja se över handlingsplanen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2013-10-24, 2013-11-05, 2013-11-07

Nej till motioner om kvinnor, fred och säkerhet (UU7)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om kvinnor, fred och säkerhet. Utskottet anser att frågan om kvinnors roll när det gäller fred och säkerhet är central. Frågan bör vara en integrerad del av regeringens arbete inom den freds- och säkerhetsbyggande verksamheten, inklusive inom utvecklingssamarbetet.

Utskottet betonar att Sverige som medlem i FN ska bidra till genomförandet av olika resolutioner på området genom aktiviteter nationellt, regionalt och globalt. Det är också i linje med Sveriges nationella handlingsplan.

Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att med hjälp av indikatorer varje år redovisa hur de har genomfört handlingsplanen. Det gäller Folke Bernadotteakademin, Försvarsmakten, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen och Sida. Utskottet är positivt till detta. Utskottet välkomnar också att regeringen under hösten 2013 ska börja se över handlingsplanen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.