Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

Justitieutskottets bet 2017/18:JuU39

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2018

Beslut

Flygpassageraruppgifter ska bidra i brottsbekämpningen (JuU39)

En ny lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen införs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I förslaget finns bestämmelser om att lufttrafikföretag ska överföra så kallade PNR-uppgifter, alltså passageraruppgifter om till exempel namn, resedatum, resväg, bagage och betalningssätt, till en ny nationell enhet för passagerarinformation inom Polismyndigheten. Förslaget innehåller också regler om behandlingen av sådana uppgifter i brottsbekämpningen för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet.

Syftet är att bekämpa terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet genom tillgång till PNR-uppgifter och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandlingen av uppgifterna.

Den nya lagen börjar gälla den 1 augusti 2018 och innebär att bindande EU-regler genomförs i svensk lagstiftning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkandet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-07
Reservationer 1
bet 2017/18:JuU39

Flygpassageraruppgifter ska bidra i brottsbekämpningen (JuU39)

En ny lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen införs. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I förslaget finns bestämmelser om att lufttrafikföretag ska överföra så kallade PNR-uppgifter, alltså passageraruppgifter om till exempel namn, resedatum, resväg, bagage och betalningssätt, till en ny nationell enhet för passagerarinformation inom Polismyndigheten. Förslaget innehåller också regler om behandlingen av sådana uppgifter i brottsbekämpningen för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet.

Syftet är att bekämpa terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet genom tillgång till PNR-uppgifter och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandlingen av uppgifterna.

Den nya lagen innebär att bindande EU-regler genomförs i svensk lagstiftning och föreslås börja gälla den 1 augusti 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-12
Debatt i kammaren: 2018-06-13
4

Beslut

Beslut: 2018-06-14
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen,
2. lag om ändring i polislagen (1984:387),
3. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
4. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),
5. lag om ändring i tullagen (2016:253),
6. lag om ändring i tullbrottsdatalagen (2017:447).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:234 punkterna 1-6 och avslår motion

2017/18:4171 av Linda Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 32 0 0 10
MP 20 1 0 4
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 5 0 0 3
Totalt 268 20 0 61