Lag om handel med timmer och trävaror

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2013/14:MJU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 juni 2014

Beslut

Nya regler för handel med timmer och trävaror (MJU25)

Nya regler ska komplettera bestämmelserna i EU:s så kallade timmerförordning, som handlar om handel med timmer och trävaror. Den myndighet som kontrollerar att timmerförordningen följs får rätt att begära information, se handlingar och kontrollera områden och lokaler som används för verksamhet som innebär att nytt timmer och nya trävaror kommer ut på marknaden. Myndigheten får besluta om att timmer eller trävaror som kommer från olaglig avverkning får tas om hand. Den som låter timmer eller trävaror från olaglig avverkning komma ut på marknaden kan få böter eller fängelse i högst sex månader.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-06-10
Betänkande publicerat: 2014-06-11
Trycklov: 2014-06-11
Reservationer 3
bet 2013/14:MJU25

Nya regler för handel med timmer och trävaror (MJU25)

Nya regler ska komplettera bestämmelserna i EU:s så kallade timmerförordning, som handlar om handel med timmer och trävaror. Den myndighet som kontrollerar att timmerförordningen följs får rätt att begära information, se handlingar och kontrollera områden och lokaler som används för verksamhet som innebär att nytt timmer och nya trävaror kommer ut på marknaden. Myndigheten får besluta om att timmer eller trävaror som kommer från olaglig avverkning får tas om hand. Den som låter timmer eller trävaror från olaglig avverkning komma ut på marknaden kan få böter eller fängelse i högst sex månader.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-17
Debatt i kammaren: 2014-06-18
4

Beslut

Beslut: 2014-06-24
8 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bestämmelsernas placering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (V)

1. Bestämmelsernas placering

Utskottets förslag:

Reservation 1 (V)

2. Sanktioner

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 § regeringens förslag till lag om handel med timmer och trävaror.Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

2. Sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 § regeringens förslag till lag om handel med timmer och trävaror.

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag tilla. lag om handel med timmer och trävaror i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkten 2 med den ändringen att rubriken "Hjälp av Polismyndigheten" närmast före 8 § ska bytas ut mot "Hjälp av polismyndigheten",b. lag om ändring i tullagen (2000:1281).

3. Lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag tilla. lag om handel med timmer och trävaror i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkten 2 med den ändringen att rubriken "Hjälp av Polismyndigheten" närmast före 8 § ska bytas ut mot "Hjälp av polismyndigheten",b. lag om ändring i tullagen (2000:1281).
4. Ändring i lagen (2014:000) om handel med timmer och trävaror

Utskottets förslag:

Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2014:000) om handel med timmer och trävaror.


4. Ändring i lagen (2014:000) om handel med timmer och trävaror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2014:000) om handel med timmer och trävaror.