Lag om uthyrning av arbetstagare m.m.

Arbetsmarknadsutskottets bet 2012/13:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2012

Beslut

Ny lag ska reglera vilka villkor som ska gälla för anställda på bemanningsföretag (AU5)

En ny lag ska reglera vilka villkor som ska gälla för anställda på bemanningsföretag som hyrs ut för att arbeta för andra företag. Bakgrunden till lagen är ett EU-direktiv.

Grundprincipen i lagen är att en bemanningsanställd ska ha minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som om han eller hon anställts direkt av kundföretaget. Detta gäller bland annat arbetstidens längd, övertid, raster, semester och helgdagar, lön samt skydd mot diskriminering på grund av bland annat kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Arbetsmarknadens parter har rätt att göra undantag från kravet på likabehandling genom kollektivavtal. En lagändring ger fackliga organisationer större möjligheter att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal som stärker skyddet för bemanningsanställda. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen har tagit ställning till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om bemanningsföretag. Riksdagen anser att Sverige bör kräva att EU ska anta ett socialt protokoll för att skydda fackliga rättigheter inom EU. På förslag av arbetsmarknadsutskottet beslutade riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om detta. Riksdagen menar att den fria rörligheten inom EU inte får utnyttjas för att pressa löner eller arbetsvillkor. Ett juridiskt bindande socialt protokoll ska göra det tydligt att de grundläggande fackliga rättigheterna, som den fria förhandlings- och konflikträtten samt rätten att fritt teckna kollektivavtal, inte underordnas EU:s ekonomiska friheter. Beslutet innebär att riksdagen sa ja till ett antal motionsförslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1 och 3 och delvis bifall till propositionen punkterna 2 och 4. Tillkännagivande om att Sverige bör kräva att EU ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll med bifall till motionerna 2011/12:A235 2011/12:A275 yrk. 1 2012/13:Sf207 yrk. 2 2012/13:A392 yrk. 33 Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-16
Justering: 2012-11-08
Betänkande publicerat: 2012-11-14
Trycklov: 2012-11-14
Reservationer 13
bet 2012/13:AU5

Ny lag ska reglera vilka villkor som ska gälla för anställda på bemanningsföretag (AU5)

Regeringen föreslår en ny lag som ska reglera vilka villkor som ska gälla för anställda på bemanningsföretag som hyrs ut för att arbeta för andra företag. Bakgrunden till lagen är ett EU-direktiv.

Grundprincipen i lagförslaget är att en bemanningsanställd ska ha minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som om han eller hon anställts direkt av kundföretaget. Detta gäller bland annat arbetstidens längd, övertid, raster, semester och helgdagar, lön samt skydd mot diskriminering på grund av bland annat kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Arbetsmarknadens parter har rätt att göra undantag från kravet på likabehandling genom kollektivavtal. En lagändring ska ge fackliga organisationer större möjligheter att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal som stärker skyddet för bemanningsanställda. De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2013. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet har behandlat ett antal motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om bemanningsföretag. Utskottet anser att Sverige bör kräva att EU ska anta ett socialt protokoll för att skydda fackliga rättigheter inom EU. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Utskottet menar att den fria rörligheten inom EU inte får utnyttjas för att pressa löner eller arbetsvillkor. Ett juridiskt bindande socialt protokoll ska göra det tydligt att de grundläggande fackliga rättigheterna, som den fria förhandlings- och konflikträtten samt rätten att fritt teckna kollektivavtal, inte underordnas EU:s ekonomiska friheter. Förslaget innebär att utskottet säger ja till ett antal motionsförslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-22
4

Beslut

Beslut: 2012-11-28
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om uthyrning av arbetstagare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1) lag om uthyrning av arbetstagare,
2) lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet med den ändringen att årtalet 2013 i förslagets 38 § ska bytas ut mot 2012,
3) lag om ändring i lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft,
4) lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare med den ändringen att årtalet 2013 i förslagets 5 och 10 §§ ska bytas ut mot 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:178 punkterna 1 och 3, bifaller delvis proposition 2011/12:178 punkterna 2 och 4 samt avslår motion
2012/13:A5 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M961010
MP22003
FP22002
C19004
SD01901
V17002
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29320036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Stadigvarande arbetskraftsbehov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A205 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2,
2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 17,
2012/13:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:A4 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2 och
2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M109610
MP00232
FP00222
C10184
SD00191
V01702
KD00172
PP0000
-0000
Totalt1021719535

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Likabehandlingsprincipen för uthyrda arbetstagare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A205 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 4,
2011/12:A212 av Peter Persson och Anders Karlsson (båda S),
2012/13:A4 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 1 och
2012/13:A5 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M970010
MP22012
FP22002
C18014
SD01901
V00172
KD17002
PP0000
-0000
Totalt276191935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Likabehandlingsprincipen för utstationerade uthyrda arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A205 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 5,
2012/13:A4 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 5 och 7 samt
2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 6 (V)

5. Stridsåtgärder mot kundföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A5 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkande 3.

6. Anmälningsskyldighet vid utstationering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A205 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 6,
2012/13:A4 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 8 och
2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 7 (V)

7. Utredning om utstationering på svensk arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A369 av Anders Karlsson m.fl. (S),
2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 och
2012/13:A4 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 8 (V)

8. Socialt protokoll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att Sverige bör kräva att EU ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:A235 av Thomas Strand (S),
2011/12:A275 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 och
2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 33 och
avslår motion
2011/12:Fi210 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 9 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M097010
MP23002
FP02202
C11714
SD19001
V17002
KD01702
PP0000
-0000
Totalt159153136

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A231 av Phia Andersson och Ann-Kristine Johansson (båda S),
2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 9 och
2012/13:A343 av Ann-Kristine Johansson och Phia Andersson (båda S).

Reservation 10 (V)

10. Facklig vetorätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A205 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:A4 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 12 och
2012/13:A314 av Mattias Jonsson (S).

Reservation 11 (V)

11. Företrädesrätt till återanställning vid inhyrning av arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A205 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 1,
2011/12:A283 av Phia Andersson och Hans Olsson (båda S),
2011/12:A293 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson (båda S),
2011/12:A320 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:A4 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 4,
2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 10,
2012/13:A208 av Christina Oskarsson (S),
2012/13:A229 av Catharina Bråkenhielm (S),
2012/13:A261 av Phia Andersson och Hans Olsson (båda S),
2012/13:A310 av Hans Hoff m.fl. (S) och
2012/13:A317 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda S).

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP23002
FP22002
C19004
SD19001
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt198117034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag