Lag om vägtrafikregister, m.m.

Trafikutskottets betänkande 2000/01:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2001

Beslut

Moderniserade regler för vägtrafikregister (TU15)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens lagförslag för att förenkla, modernisera och effektivisera regelsystemet på trafikregisterområdet. De från integritetssynpunkt viktiga gränserna för personregistreringen regleras i lagen om vägtrafikregister. Lagändringarna träder i kraft den 1 oktober 2001.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionens yrkanden 1-4, 6-9, 11-19. Delvis bifall till propositionens yrkande 5. Avslag på propositionens yrkande 10. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Moderniserade regler för vägtrafikregister (TU15)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens lagförslag för att förenkla, modernisera och effektivisera regelsystemet på trafikregisterområdet. De från integritetssynpunkt viktiga gränserna för personregistreringen regleras i lagen om vägtrafikregister. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.