Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU16

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Beslut 18 juni 2019

Utskottets förslag

Skrivelse om de långsiktiga effekterna av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan har granskats (UbU16)

Utbildningsutskottet har granskat en skrivelse från Riksrevisionen. I skrivelsen går Riksrevisionen igenom de långsiktiga effekterna av att elever inte bara har fått möjlighet att välja nationellt program utan också ange vilken kommunal gymnasieskola de vill gå i. Skrivelsen visar bland annat att det finns samband mellan elevernas möjlighet att välja kommunal gymnasieskola och deras lön och utbildningsnivå tio år efter att de har avslutat sina studier. Däremot syns inte samma effekt för elever med utländsk bakgrund.

Riksrevisionen har inte lämnat några rekommendationer till regeringen eller myndigheterna, men konstaterar att det ur ett likvärdighetsperspektiv är viktigt att säkerställa god kvalitet i gymnasieskolan och att ge information och stöd till alla elever som ska välja gymnasieutbildning. Regeringen och utbildningsutskottet instämmer.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-05
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:UbU16

Skrivelse om de långsiktiga effekterna av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan har granskats (UbU16)

Utbildningsutskottet har granskat en skrivelse från Riksrevisionen. I skrivelsen går Riksrevisionen igenom de långsiktiga effekterna av att elever inte bara har fått möjlighet att välja nationellt program utan också ange vilken kommunal gymnasieskola de vill gå i. Skrivelsen visar bland annat att det finns samband mellan elevernas möjlighet att välja kommunal gymnasieskola och deras lön och utbildningsnivå tio år efter att de har avslutat sina studier. Däremot syns inte samma effekt för elever med utländsk bakgrund.

Riksrevisionen har inte lämnat några rekommendationer till regeringen eller myndigheterna, men konstaterar att det ur ett likvärdighetsperspektiv är viktigt att säkerställa god kvalitet i gymnasieskolan och att ge information och stöd till alla elever som ska välja gymnasieutbildning. Regeringen och utbildningsutskottet instämmer.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:57 till handlingarna.

2. Information om val av skola och utbildningar i olika skolformer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3038 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-12
Debatt i kammaren: 2019-06-13
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
2 förslagspunkter

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:57 till handlingarna.

2. Information om val av skola och utbildningar i olika skolformer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3038 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, KD)