Bostadsutskottets betänkande
1992/93:BOU17

Länsstyrelserna m.m.


Innehåll

1992/93
BoU17

Sammanfattning

I betänkandet behandlas förslag i regeringens
budgetproposition om anslag till länsstyrelserna m.m. samt en
redovisning av inriktningen av länsstyrelsernas verksamhet.
Dessutom behandlas under allmänna motionstiden väckta motioner
om länsstyrelserna, den regionala indelningen m.m. Förslaget om
verksamhetsinriktningen vid länsstyrelserna godkänns.
Regeringens förslag till länsstyrelseanslag tillstyrks. Samtliga
i betänkandet behandlade motionsyrkanden avstyrks.
Till betänkandet har fogats en reservation (s) samt en
meningsyttring av suppleant (v).
TRETTONDE HUVUDTITELN

Propositionen

Regeringen har i proposition 1992/93:100 bilaga 14
(Civildepartementet) föreslagit att riksdagen
1. godkänner den inriktning av länsstyrelsernas verksamhet som
förordats i propositionen under rubriken Slutsatser i respektive
avsnitt,
2. till Länsstyrelserna m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar
ett ramanslag på 1 693 900 000 kr.

Motionerna

I betänkandet behandlas de under allmänna motionstiden 1993
väckta motionerna
1992/93:Bo301 av Bertil Persson (m) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
om läns- och landstingsindelningen i Skåne.
1992/93:Bo302 av Bertil Persson (m) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
om en successiv avveckling av länsstyrelserna.
1992/93:Bo303 av Owe Andréasson och Alf Eriksson (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en regional myndighet med ansvar för
miljö- och näringsfrågor inom jord- och skogsbruket.
1992/93:Bo304 av Lennart Hedquist m.fl. (m, s, fp, c, kds)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om fördelning av anslag till
statliga regionala myndigheter med automatiskt hänsynstagande
till förändringar av befolkningen i betjäningsområdet.
1992/93:Bo305 av Per Olof Håkansson m.fl. (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om dimensioneringen och fördelningen av
resurserna m.m. hos länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus
län för att klara de planerings- och andra administrativa
uppgifter som förestår med hänsyn till förestående upprustning
av infrastrukturen i Skåne,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om behovet av en strukturplan för Skåne,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring i
regelsystemet för lekmannastyrelsen i länsstyrelsen så att
ledamöterna kan initiera ärenden i enlighet med vad som anförts
i motionen.
1992/93:Bo306 av Ingrid Andersson och Birgitta Dahl (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om bildandet av regionala resurscentra för
kvinnor.
1992/93:Bo307 av Stina Gustavsson och Marianne Andersson (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om tilläggsdirektiv till
Regionberedningen angående socken- och landskapsindelning för
att möjliggöra framtida forskning.
1992/93:Bo308 av Stig Grauers m.fl. (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en västsvensk region.
1992/93:Bo309 av Märtha Gårdestig (kds) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om bildande av ett regionalt kvinnligt
resurscentrum i Jönköping.
1992/93:A267 av Ingvar Carlsson m.fl. (s) vari yrkas
22. att riksdagen beslutar om inrättande av ett
kunskapscentrum för kvinnligt företagande vid varje länsstyrelse
enligt vad som anförts i motionen.
1992/93:A401 av Iréne Vestlund och Maud Björnemalm (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om fördelning av medel inom länsstyrelsernas
regionalekonomiska ram för särskilda satsningar på kvinnors
utbildning och arbetsmarknad.
1992/93:A810 av Inger Hestvik m.fl. (s) vari yrkas
14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om regionala/länsvisa resurscentra.
1992/93:A811 av Karin Starrin m.fl. (c) vari yrkas
18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om länsstyrelsernas handläggning av kvinnligt
företagande.
1992/93:Fi213 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari yrkas
7. att riksdagen till Länsstyrelserna för budgetåret 1993/94
anslår 375 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt
vad i motionen anförts om utvecklingen mot regionala parlament.
1992/93:K502 av Olle Schmidt (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om den framtida regionala indelningen.
Yttranden
Bostadsutskottet har berett justitie-, lag-, försvars-,
social-, kultur-, utbildnings-, trafik-, jordbruks-, närings-
och arbetsmarknadsutskotten tillfälle att yttra sig över
förslagen i budgetpropositionen om länsstyrelserna jämte vissa
motioner. Yttranden har avgivits av försvars-, kultur-,
jordbruks- och arbetsmarknadsutskotten. Dessa yttranden har som
bilagor fogats till detta betänkande.

Utskottet

Inledning
Utskottet behandlar i detta betänkande förslag i
budgetpropositionen (prop. 1992/93:100 bil. 14 s. 32--78) om
anslag till länsstyrelserna m.m. samt en redovisning av
inriktningen av länsstyrelsernas verksamhet. Dessutom behandlas
under allmänna motionstiden väckta motioner om länsstyrelserna
och den regionala indelningen m.m.
Riksdagen fattade hösten 1989 beslut om en ny statlig regional
förvaltning -- den s.k. samordnade länsförvaltningen (se
1989/90:BoU4, BoU9). Reformen genomfördes den 1 juli 1991 då
också en ny länsstyrelseinstruktion (1990:1510) trädde i kraft.
Omfattningen av länsstyrelsernas verksamhet är emellertid
föremål för en fortgående omprövning. Exempelvis fick
länsstyrelserna fr.o.m. den 1 juli 1992 nya uppgifter inom
konkurrensområdet. Länsstyrelserna svarar i dag bl.a. för frågor
om regionala utvecklingsinsatser, näringslivsutveckling,
främjande av konkurrensen, kommunikationer, utbildning,
lantbruk, rennäring, fiske, livsmedelskontroll och djurskydd,
hälsoskydd, miljö- och kulturmiljövård, planväsende och
hushållning med naturresurserna, naturvård, social omvårdnad,
civil beredskap och fredsräddningstjänst samt polisverksamhet.
Ytterligare förändringar avseende länsstyrelsernas
verksamhetsområde har nyligen aktualiserats. Inom riksdagen
bereds f.n. regeringens proposition 1992/93:172 med förslag om
bl.a. den regionala administrationen av statens stöd för
bostadsfinansiering. I propositionen föreslås bl.a. att
länsbostadsnämnderna läggs ned och att uppgifterna i stället
läggs över på länsstyrelserna. Även på andra områden kan enligt
budgetpropositionen en utvidgning av länsstyrelsernas
ansvarsområde komma att aktualiseras under detta år.
Länsförvaltningsreformen har således medfört omfattande
förändringar. Under de senaste åren har emellertid diskussioner
förts om behovet av ännu mer långtgående förändringar i den
offentliga verksamhetens regionala uppbyggnad. Två utredningar
-- Regionutredningen och Västsverigeutredningen -- avgav under
förra året sina betänkanden i frågor om bl.a. länsindelning och
fördelning av arbetsuppgifter mellan central, regional och lokal
nivå. Regionutredningen presenterade i sitt betänkande (SOU
1992:63) en analys av tre alternativ för uppbyggnaden av den
offentliga verksamheten. I utredningen anförs att övervägande
skäl talar för att det nu är dags att se över länsindelningen.
Utredaren förordar ett fortsatt beredningsarbete som siktar in
sig på en indelning av landet i 8--12 regioner.
Samtidigt med Regionutredningen presenterades betänkandet
Västsverige -- region i utveckling (SOU 1992:66). I betänkandet
föreslås att kommunerna och landstingen i Västsverige bildar ett
regionförbund med ansvar för den övergripande planeringen
avseende näringslivsutveckling, kommunikationer, högre
utbildning och forskning, kultur, miljö, marknadsföring och
internationell samverkan.
På förslag av civilministern beslöt regeringen den 27 augusti
1992 att tillkalla en beredning -- Regionberedningen -- med
uppgift att utforma förslag om den offentliga verksamhetens
uppbyggnad och indelning på regional nivå på grundval av de
analyser som gjorts av Regionutredningen och övrigt aktuellt
utredningsmaterial. Beredningen har parlamentarisk
sammansättning.
I Regionberedningens uppdrag ingår att överväga en
framställning om försöksverksamhet med ändrad regional
uppgiftshantering i Skåne. Vidare har regeringen genom ett
beslut den 25 februari 1993 överlämnat Västsverigeutredningens
betänkande och remissyttranden över utredningen till
Regionberedningen för fortsatta överväganden. Enligt
regeringsbeslutet bör beredningen redovisa sina överväganden
avseende Västsverigefrågan och frågan om en försöksverksamhet i
Skåne senast den 1 oktober 1993. I övriga frågor bör beredningen
enligt sina direktiv redovisa resultatet av sitt arbete senast
den 1 mars 1994.
Inriktningen av länsstyrelsernas verksamhet
Länsstyrelserna har under hösten 1992 varit föremål för en
fördjupad verksamhetsprövning i enlighet med den nya
budgetprocessen. Verksamhetsprövningen avses ligga till grund
för den övergripande styrningen av länsstyrelsernas verksamhet
under planeringsperioden 1993/94--1994/95. Som grund för
prövningen har funnits en särskild rapport och en fördjupad
anslagsframställning från varje länsstyrelse. Slutsatserna av
regeringens prövning av länsstyrelsernas verksamhet redovisas i
budgetpropositionen (bil. 14 s. 37--78). Redovisningen avser
både verksamheten inom länsstyrelsens olika sakområden och mer
övergripande frågor. Regeringen hemställer att riksdagen skall
godkänna den inriktning av länsstyrelsernas verksamhet som
förordas under rubriken "Slutsatser" i respektive avsnitt.
Enligt redovisningen i budgetpropositionen bör de övergripande
målen för länsstyrelserna ligga fast. Länsstyrelsernas
huvuduppgifter är att fullfölja de nationella målen, att främja
länets utveckling och att bedriva en effektiv förvaltning. Under
den kommande tvåårsperioden föreslås länsstyrelserna koncentrera
sina övergripande utvecklingsinsatser till att:
inom sina verksamhetsområden utveckla formerna för uppföljning
och utvärdering av den nationella politikens genomslag,
ytterligare utveckla sitt tvärsektoriella arbetssätt,
ytterligare utveckla sitt arbete med förvaltningsärenden så
att det sker på ett rättssäkert, effektivt och serviceinriktat
sätt samt med en tydlig koppling till de nationella målen inom
olika samhällsektorer.
Efter redovisningen av regeringens syn på de övergripande
målen för länsstyrelsernas verksamhet följer i
budgetpropositionen en omfattande genomgång av i princip alla
sakområden som länstyrelserna har uppgifter inom, samt en
redovisning av vissa organisatoriska och administrativa frågor.
Denna genomgång skall här inte återges, utan utskottet
konstaterar endast att redovisningen i huvudsak kan ses som en
uppsummering av den verksamhetsinriktning som följer av beslut
fattade inom länsförvaltningsreformens ram. Bostadsutskottet tar
i sina överväganden om inriktningen av länsstyrelsernas
verksamhet främst upp frågor som diskuteras i yttranden som
med anledning av budgetpropositionen och motioner i den aktuella
frågan avgivits från andra utskott.
Bostadsutskottet vill inledningsvis uttrycka sin uppskattning
över den samlade redovisning av länsstyrelsernas verksamhet som
återfinns i budgetpropositionen. För länsstyrelsernas funktion
som självständig myndigheter är det givetvis av betydelse att
sambanden mellan verksamhetens olika delar understryks. Det är
också av värde att en verksamhet som genomgår så stora
förändringar som varit fallet inom länsstyrelserna under de
senaste åren, med jämna mellanrum blir föremål för en
uppsummerande genomgång och analys. Redovisningen i
budgetpropositionen torde därvidlag kunna fylla en funktion både
som ett underlag för länsstyrelsernas interna arbete och som en
redovisning för beslutsfattare på olika nivåer.
Redovisningen inom flertalet sakområden som tas upp i
budgetpropositionen har underställts de utskott som bereder
frågor inom resp. samhällsområde. Av de nio utskott som beretts
tillfälle att yttra sig har fyra avgivit yttrande till
bostadsutskottet. Vad gäller de inkomna yttrandena återger
utskottet nedan kortfattat synpunkterna från resp. utskott.
Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande (1992/93:JoU3y)
dels redovisningen i budgetpropositionen avseende frågor som rör
areella näringar, veterinära frågor, djurskydd samt miljö- och
naturvård, dels förslag i motion Bo303 (s) om samlat ansvar på
regional nivå för de areella näringarna. Enligt vad som anförs i
denna motion bör till en regional statlig myndighet föras
arbetsuppgifter från skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsens
lantbruksfunktion. Ett alternativt sätt att åstadkomma en
samordning beträffande miljö- och näringsfrågor inom de areella
näringarna är enligt motionärerna att föra skogsvårdsstyrelsens
uppgifter till länsstyrelsen.
Jordbruksutskottet framhåller i sitt yttrande
länsstyrelseorganisationens ansvar för en ändamålsenlig
markanvändning i länet med beaktande av de mål som statsmakterna
ställt upp och anför vidare:
För att kunna uppfylla ansvaret krävs både helhetssyn och
kunnande. Behovet av samordnade och enhetliga lösningar är stort
när det gäller t.ex. frågor om lantbruk och
landsbygdsutveckling, omställning av jordbruksmark,
landskapsvård samt miljö- och regionalpolitiska insatser.
Utskottet vill därför peka på de förbättrade möjligheterna till
samordnade och effektiva insatser inom berörda
verksamhetsområden som följer av omorganisationen av den
statliga regionala förvaltningen. Som framhålls i propositionen
blir dessutom länsstyrelsernas uppgift alltmer att följa upp och
utvärdera politikens genomslag. Länsstyrelsernas verksamhet
förskjuts därmed från traditionell myndighetsutövning till mera
av en stödjande funktion baserad på kunskap. Med det anförda
föreslår jordbruksutskottet att propositionen lämnas utan
erinran i berörda delar.
Vad gäller förslaget i motion Bo303 (s) erinrar
jordbruksutskottet även om att förslag om den framtida
skogspolitiken behandlas av riksdagen under våren (prop.
1992/93:226) och att de organisatoriska frågorna omfattas av
Regionberedningens arbete. I avvaktan på resultatet av den
fortsatta beredningen i dessa frågor anser jordbruksutskottet
att motion Bo303 (s) bör lämnas utan någon riksdagens vidare
åtgärd.
Bostadsutskottet delar jordbruksutskottets uppfattning vad
gäller länsstyrelsernas uppgifter inom de areella näringarna
m.m. Propositionen bör således i berörda delar godkännas och
motion Bo303 (s) avstyrkas.
Arbetsmarknadsutskottet har yttrat sig (1992/93:AU3y) över
avsnittet "Regional ekonomi och näringslivsutveckling" i
propositionen samt över vissa motioner om stöd till kvinnligt
företagande. Utskottet föreslår vad gäller det aktuella
avsnittet i propositionen att riksdagen bör godkänna den
föreslagna inriktningen av länsstyrelsernas arbete.
Bostadsutskottet har inte skäl att göra någon annan bedömning
än arbetsmarknadsutskottet i den aktuella frågan. Huvuddelen av
arbetsmarknadsutskottets yttrande ägnas motionsförslagen om stöd
till kvinnligt företagande. I denna fråga återkommer utskottet
nedan.
Kulturutskottes yttrande (1992/93:KrU7y) avser det avsnitt i
budgetpropositionen som rör länsstyrelsernas uppgifter på
kulturmiljövårdens område. I yttrandet konstaterar utskottet att
den verksamhetsinriktning som länsstyrelserna föreslås få står i
överensstämmelse med de övergripande uppgifterna för den
statliga kulturmiljövården och tillstyrker propositionen i
aktuell del. I övrigt erinrar kulturutskottet bl.a. om följden
av att vissa arbetsuppgifter föreslås delegeras från
Riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna. Detta anses leda
till att länsstyrelserna kommer att få bättre möjligheter att ta
ett samlat ansvar för kulturmiljövården i länet. Enligt
kulturutskottets uppfattning är det angeläget att den planerade
delegeringen av ansvar och resurser till länsstyrelserna följs
upp av en årlig resultatredovisning och inrapportering till
Riksantikvarieämbetet.
Avslutningsvis i kulturutskottets yttrande framhålls vad som i
propositionen anförts om att länsstyrelserna bör beakta
möjligheterna att göra prioriteringar av arbetsinsatser till
kulturmiljövårdens fördel.
Bostadsutskottet instämmer med vad i propositionen och i det
aktuella yttrandet anförts om att det är angeläget att beakta
möjligheterna till insatser för bl.a. vård av byggnader och
fornlämningar. Vad gäller frågan om samspelet mellan
länsstyrelserna och den centrala myndigheten inom
kulturmiljövården som diskuteras i yttrandet, får det
förutsättas att erforderliga kontakter upprätthålls i syfte att
bibehålla ett fungerande samspel inom detta område.
I sitt yttrande (1992/93:FöU6y) över vad som i
budgetpropositionen anförts om länsstyrelsernas uppgifter
avseende civil beredskap och räddningstjänst framhåller
försvarsutskottet inledningsvis att länsstyrelserna har en
mycket viktig roll inom totalförsvaret. Försvarsutskottet anför:
Utskottet anser att regeringens förslag till inriktning av
länsstyrelsernas verksamhet inom området civil beredskap och
räddningstjänst överensstämmer med 1992 års försvarsbeslut. Med
hänsyn till att dessa uppgifter bör fullgöras med rimlig grad av
säkerhet anser utskottet att vad som anförts om kompetensbrist
och bristande balans mellan uppgifter och resurser inom
länsstyrelserna är klart oroande.
Försvarsutskottet hänvisar till de problem som man anser har
uppstått till följd av minskade resurser inom länsstyrelserna
för arbetsuppgifter inom området civil beredskap och
räddnigstjänst och anför vidare:
Uppgifterna för länsstyrelserna enligt 1992 års försvarsbeslut
och de minskade resurserna för beredning av frågor rörande civil
beredskap och räddningstjänst på länsstyrelserna kräver enligt
utskottet att kraftfulla åtgärder vidtas för att motverka den
bristande balansen. Området civil beredskap och räddningstjänst
inom länsstyrelserna bör ges högre prioritet än hittills och en
häremot svarande resurstilldelning. Utskottet anser vidare att
åtgärder bör vidtas för att förbättra länsstyrelsernas kompetens
inom området i fråga.
Enligt bostadsutskottets uppfattning är det givetvis
allvarligt om viktiga uppgifter inom länsstyrelsernas
ansvarsområde inte kan lösas tillfredsställande på grund av
brister i kompetens eller resurser. Som framgått av bl.a.
kulturutskottets yttrande måste arbetsuppgifterna inom fler av
länsstyrelsernas ansvarsområden lösas med knappa resurser. Det
får emellertid förutsättas att de av försvarsutskottet påtalade
förhållandena är uppmärksammade på såväl central nivå som inom
resp. länsstyrelse. Möjligheter till prioriteringar och
effektiviseringar till förmån för ökade satsningar på eftersatta
områden bör givetvis tas till vara. Enligt redovisningen i
budgetpropositionen planeras f.n. på det aktuella området en
överföring av uppgifter och ansvar från länsstyrelserna till
kommunerna. Bostadsutskottet förutsätter att resursfrågor kommer
att aktualiseras även i detta sammanhang.
Som framgått av de ovan redovisade yttrandena finns inga
invändningar mot de i budgetpropositionen presenterade
slutsatserna om verksamhetsinriktningen vid länsstyrelserna på
de aktuella områdena. Dock framhålls en viss oro för bristande
resurser på vissa områden.
Bostadsutskottet har inte några erinringar mot de slutsatser
som civilministern redovisar som resultat av den fördjupade
verksamhetsprövningen. Slutsatserna avseende såväl de olika
sakområdena som mer övergripande frågor torde ligga väl i linje
med den verksamhetsinriktning som följer av besluten om
länsförvaltningsreformen och därefter fattade beslut inom olika
områden.
Med hänvisning till vad som ovan anförts anser
bostadsutskottet att riksdagen bör godkänna den i
budgetpropositionen förordade inriktningen av länsstyrelsernas
verksamhet för den närmaste tvåårsperioden. Utskottet
förutsätter dock att förslag om ändrad inriktning under denna
period underställs riksdagen på det sätt som hittills varit
brukligt. Motion Bo303 (s) med förslag om en ny regional
myndighet med ansvar för de areella näringarna avstyrks av
utskottet.
Stöd till kvinnligt företagande
Under årets allmänna motionstid har ett antal motioner väckts
med förslag om särskilda satsningar vid länsstyrelserna för att
stödja kvinnligt företagande. Arbetsmarknadsutskottet har yttrat
sig över dessa motioner.
I motionerna A267 (s) yrkande 22, A401 (s), A810 (s) yrkande
14, A811 (c) yrkande 18 och Bo306 (s) förespråkas särskilda
satsningar för att stödja kvinnligt företagande, varvid ett
särskilt resurscentrum eller liknande för kvinnor föreslås
inrättas vid varje länsstyrelse. I motion Bo309 (kds) föreslås
att ett sådant centrum inrättas vid Länsstyrelsen i Jönköpings
län.
I motion A267 (s) hänvisas till de olika förslag om åtgärder
till stöd för kvinnligt företagande som Närings- och
teknikutvecklingsverket (NUTEK) har utarbetat och presenterat i
en rapport till regeringen. I avvaktan på ett samlat grepp om
dessa förslag anser motionärerna att ett kunskapscentrum bör
inrättas vid varje länsstyrelse.
Även motionärerna i motion A811 (c) pekar på de förslag till
åtgärder som presenterats av NUTEK och anser att de omedelbart
bör beredas och genomföras. Länsstyrelserna som administrerar
det regionalpolitiska stödet bör beakta behovet av särskilda
mottagningsenheter för kvinnor som vill bli egna företagare.
Enligt vad som föreslås i motion A810 (s) bör medel för
resurscentra för kvinnor öronmärkas i länsanslagen.
I motionerna Bo306 (s) och Bo309 (kds) hänvisas till olika
kvinnoprojekt som med framgång bedrivits med projektmedel i
Uppsala resp. Gävleborgs och Jämtlands län. Det finns enligt
dessa motionärer anledning att stimulera övergången till
permanenta resurscentra. För detta behövs särskilda, riktade
medel till länsstyrelserna. I motion Bo309 (s) framhålls att
finansieringen av en grundplåt till ett resurscentrum kan ske
inom ramen för anslaget till länsstyrelserna.
Även motion A401 (s) tar upp möjligheten att av
regionalekonomiska medel satsa särskilt på kvinnors utbildning
och arbetsmarknad. Motionärerna framhåller olika projekt som
bedrivits inom Bergslagsområdet. Det är enligt motionärerna
nödvändigt att länsstyrelserna avsätter särskilda medel för
fortsatta satsningar på kvinnor.
I sitt yttrande över de aktuella motionerna framhåller
arbetsmarknadsutskottet att man vid flera tillfällen under
senare år har behandlat frågor som rör kvinnors företagande.
Senast i höstas i betänkandet 1992/93:AU1 underströk utskottet
betydelsen av kvinnors företagande och beskrev flera åtgärder
som vidtagits för att öka kvinnornas möjligheter till
företagande. Bl.a. hänvisades till det uppdrag som regeringen
gett NUTEK att tillsammans med berörda myndigheter och organ
sammanställa ett informationsmaterial riktat till kvinnliga
företagare. Vad gäller detta uppdrag anför
arbetsmarknadsutskottet i sitt yttrande:
NUTEK:s uppdrag har i november 1992 resulterat i en rapport
till regeringen. I rapporten har NUTEK lagt fram ett förslag
till program för kvinnligt företagande. Förslagen berör
områdena rådgivning, ekonomiskt stöd, utbildning, nätverk och
forskning. I fråga om rådgivning konstaterar NUTEK att bara var
sjätte nyföretagare i dag är kvinna men utgår från att antalet
kvinnliga företagare kan öka väsentligt om den grundläggande
rådgivningen på området byggs ut. Bl.a. föreslås att viss del av
länsstyrelsernas projektmedel används till att anställa en
kvinnlig affärsrådgivare för kvinnliga företagare/nystartare i
varje kommun. En sådan rådgivare bör ta ansvar även för
exempelvis utbildningar. I varje län bör dessutom en mentorpool
inrättas för att ge de kvinnliga företagarna ett "bollplank" för
fortlöpande idé- och problemdiskussioner.
Regeringen har den 11 februari 1993 beslutat att ge NUTEK i
uppdrag att genomföra ett handlingsprogram som skall främja
kvinnligt företagande i det regionalpolitiska stödområdet.
Programmet har sin bakgrund i den analys av möjligheter och
hinder för kvinnors företagande som NUTEK redovisat i nyssnämnda
rapport. I uppdraget ingår att NUTEK skall verka för att
rådgivning lämnas av kommuner och regionala utvecklingsfonder
m.fl. till kvinnor som vill starta företag. Olika medel får
prövas för att underlätta och stimulera kvinnors företagande.
Den föreslagna verksamheten skall pågå i tre år. För
genomförandet av programmet har beslutats om en ökning av
NUTEK:s medelsram med 20 miljoner kronor.
Enligt vad arbetsmarknadsutskottet vidare anför är det
givetvis viktigt att på allt sätt stödja kvinnors företagande
genom rådgivning och utbildning m.m. Det finns enligt utskottet
goda skäl att anta att den aktuella frågan om kvinnligt
företagande av olika anledningar ännu inte har fått tillräcklig
uppmärksamhet inom ramen för länsstyrelsens ordinarie
verksamhet. Arbetsmarknadsutskottet anser dock att det i första
hand är varje länsstyrelses ensak att bedöma om ett särskilt
organ skall tillskapas för ändamålet eller om en verksamhet som
övergår till att bli permanent skall kunna integreras i den
ordinarie verksamheten.
Arbetsmarknadsutskottet anför avslutningsvis att man bör
avvakta resultatet av den programverksamhet som skall inledas av
NUTEK innan man tar ställning till formerna för rådgivning till
och utbildning av kvinnor som vill starta företag. Mot denna
bakgrund föreslås de aktuella motionerna avstyrkas.
Bostadsutskottet delar arbetsmarknadsutskottets uppfattning om
vikten av att på olika sätt ge stöd till kvinnligt
företagande. Insatser från länsstyrelsernas sida på detta
område torde också ligga väl i linje med den
verksamhetsinriktning som i propositionen anges för bl.a.
områdena regional ekonomi och näringslivsutveckling. Även
bostadsutskottet anser emellertid att det tills vidare i första
hand bör ankomma på de enskilda länsstyrelserna att finna
lämpliga former för hur det kvinnliga företagandet i länet bäst
kan stödjas. Underlag för vidare ställningstaganden i den
aktuella frågan torde kunna fås genom det programarbete som
NUTEK nyligen inlett på regeringens uppdrag.
Med hänvisning till det ovan anförda avstyrker
bostadsutskottet motionerna A267 (s) yrkande 22, A401 (s), A810
(s) yrkande 14, A811 (c) yrkande 18, Bo306 (s) och Bo309 (kds).
Den regionala indelningen m.m.
Bostadsutskottet har i inledningen ovan kortfattat beskrivit
det arbete avseende frågor om den offentliga verksamhetens
uppbyggnad och indelning på regional nivå som genomförts under
de senaste åren och som f.n. pågår inom ramen för
Regionberedningen. I sex motioner från allmänna motionstiden som
behandlas i detta betänkande tas upp frågor om regional
indelning m.m. som har anknytning till Regionberedningens
arbete.
Två motioner behandlar frågor om verksamheten på regional nivå
i Skåne. Enligt motion Bo301 (m) bör sammanläggning av länen och
landstingen i Skåne genomföras. För att klara de
planeringsuppgifter m.m. som följer av förestående upprustning
av infrastrukturen i Skåne föreslås i motion Bo305 (s) yrkande 1
att riksdagen skall göra ett tillkännagivande om
dimensioneringen och fördelningen av resurserna hos
länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län. I motionens
yrkande 2 föreslås ett tillkännagivande om behovet av en
strukturplan för Skåne. Yrkande 3 i samma motion innebär att
riksdagen skall begära förslag till ändringar av regelsystemet
för lekmannastyrelsen i länsstyrelsen så att ledamöterna ges
rätt att initiera ärenden för behandling i styrelsen.
I motion Bo308 (m) föreslås att en västsvensk region bildas.
Enligt motionärerna förmår den nuvarande administrativa
indelningen inte tillgodose moderna krav på effektivitet och
handlingskraft.
Två motioner behandlar frågan om den regionala indelningen ur
en mer principiell och övergripande synvinkel. I motion Bo302
(m) förordas en successiv avveckling av länsstyrelserna och
införandet av en ny statlig regionindelning som bättre kan svara
mot dagens krav på en rationell verksamhet. Även i motion Kr502
(fp) diskuteras behovet av större regioner. Motionärerna
förordar att större näringsgeografiskt sammanhållna regioner
bildas, bl.a. mot bakgrund av den betydelse som den regionala
nivån har inom EG-samarbetet. I motionens yrkande 1 föreslås
riksdagen göra ett tillkännagivande om den framtida regionala
indelningen.
Socken- och landskapsindelningens betydelse för bl.a. olika
former av forskningsverksamhet framhålls i motion Bo307 (c).
Motionärerna anser det vara förödande om denna indelning
påverkas varje gång en kommun eller ett län ombildas. Mot denna
bakgrund föreslås Regionberedningen få tilläggsdirektiv med
uppdrag att utreda möjligheten att bibehålla socken- och
landskapsindelningen för framtidens kulturhistoriska och
biologiska forskning.
Vad gäller de ovan återgivna motionsförslagen avseende den
regionala indelningen m.m. vill utskottet anföra följande.
Utskottet behandlade hösten 1992 (1992/93:BoU3) motioner från
den allmänna motionstiden 1992 om den regionala indelningen.
Flera motioner hade i huvudsak samma innehåll som de nu
aktuella. Motionsförslagen avstyrktes med hänvisning till att
resultatet av Regionberedningens arbete borde avvaktas.
Riksdagen följde utskottet.
Regionberedningen har att överväga stora och mycket viktiga
frågor om den offentliga verksamhetens regionala uppbyggnad och
geografiska indelning. De olika delfrågor som det kan bli
aktuellt för beredningen att ta ställning till torde i stor
utsträckning få anses vara inbördes beroende av varandra. Redan
av det skälet anser utskottet att Regionberedningens arbete inte
bör föregripas genom olika delbeslut som kan försvåra ett samlat
ställningstagande i de aktuella frågorna. I princip alla de i
motionerna aktualiserade frågorna ingår också mer eller mindre
uttalat i beredningens uppgifter att överväga och lämna förslag
i.
Frågan om länsindelningen i Skåne m.m. kommer således att
övervägas av Regionberedningen med anledning av en skrivelse om
förändrad regional uppgiftshantering i Skåne som inkom till
Civildepartementet i maj 1992. Genom ett regeringsbeslut den 25
februari 1993 fick Regionberedningen även i uppdrag att med
förtur behandla frågan om regional samverkan i en västsvensk
region. Resultaten av beredningens arbete i dessa frågor kommer
att redovisas senast den 1 oktober 1993.
De mer övergripande frågorna om den framtida regionala
indelningen m.m. som tas upp i två motioner ingår som en av
huvudfrågorna i beredningens direktiv. Även frågor om de
demokratiska styrformerna för den offentliga verksamheten på
regional nivå skall övervägas.
Vad gäller den fråga som aktualiseras i motion Bo307 (c)
instämmer utskottet i motionärernas uppfattning om vikten att
bibehålla socken- och landskapsindelningen av såväl
kulturhistoriska som andra skäl. Utskottet har bl.a. i samband
med fastighetsbeteckningsreformen vid flera tillfällen
uppmärksammat denna fråga. Det får förutsättas att frågan även
uppmärksammas i den aktuella beredningen av regionindelningen i
den mån möjligheterna att upprätthålla historiska register m.m.
påverkas. Enligt utskottets bedömning torde dock frågan om
ändrade former för registerhållning och andra praktiska problem
i samband med eventuella ändringar av regionindelningen i
huvudsak få övervägas i andra former än inom ramen för
Regionberedningens nuvarande uppdrag.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts anser bostadsutskottet
att resultatet av Regionberedningens arbete bör avvaktas.
Utskottet avstyrker således motionerna Bo301 (m), Bo302 (m),
Bo305 (s), Bo307 (c), Bo308 (m) och K502 (fp) yrkande 1.
Anslagsfrågor
Metoden för att fastställa de statliga anslagen till regionala
myndigheter diskuteras i motion Bo304 (m, s, fp, c, kds).
Motionärerna hävdar att inte tillräcklig hänsyn tas till den
ökade arbetsbelastning som följer av en befolkningsökning när
anslagen fördelas mellan olika län. Mot denna bakgrund föreslås
en automatik byggas in avseende fördelningen av anslag till
regionala myndigheter så att hänsyn tas till förändringar av
befolkningen i betjäningsområdet.
Bostadsutskottet behandlade våren 1991 (1990/91:BoU14 s. 14)
ett motionsförslag med ett liknande förslag om fördelningen av
anslag. I detta fall föreslog motionärerna att
anslagstilldelningen till länsstyrelsen i Uppsala län bättre
måste följa befolkningsutvecklingen. Utskottet anförde i denna
fråga:
Fördelningen av länsstyrelseanslaget mellan de olika
länsstyrelserna kan givetvis inte anses vara en gång för alla
bestämd. En löpande omprioritering utifrån förändrade
förhållanden måste kunna ske. Resurstillskott på olika områden
bör i första hand tillfalla de län där behoven är störst. - - -
I frågan om vilka omfördelningar som kan motiveras av
befolkningsförändringar, omstruktureringar m.m. inom resp. län
kan det vara svårare att utforma enkla fördelningsprinciper. En
ökad arbetsbelastning för länsstyrelsen kan, som i Uppsala län,
bli följden av en ökande befolkning och en omstrukturering inom
näringslivet. Även under motsatta förhållanden, dvs. i län med
en minskande befolkning, kan utökade insatser från
länsmyndigheternas sida vara mycket väl motiverade. Det får
förutsättas att regeringen löpande följer dessa frågor och tar
hänsyn till dem vid fördelningen av länsstyrelseanslaget.
Utskottet vidhåller sin uppfattning i den aktuella frågan.
Någon ordning med automatisk anslagshöjning till län med ökande
befolkning bör inte införas. Utskottet förutsätter emellertid
att regeringen kontinuerligt prövar den i motionen aktualiserade
frågan om fördelningen av anslag i varje enskilt fall. Med
hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motion Bo304 (m,
s, fp, c, kds).
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att
länsstyrelseanslaget för budgetåret 1993/94 fastställs till
1693900000kr. En redovisning lämnas i propositionen om
de överväganden som ligger till grund för det beräknade
anslagsbehovet. Samtidigt erinras om att regeringen senare får
anledning att återkomma till resursfrågorna i samband med
behandlingen av frågan om överföring av uppgifter på
bostadsfinansieringsområdet från länsbostadsnämnderna till
länsstyrelserna.
I Vänsterpartiets partimotion Fi213 yrkande 7 föreslås
anslaget till länsstyrelserna fastställas till ett belopp
375miljoner kronor lägre än i regeringsförslaget. Yrkandet
motiveras med att Vänsterpartiet så snart som möjligt vill lägga
ner länsstyrelserna och skapa regionala tillsynsmyndigheter.
Utskottet har ovan klargjort sin inställning att principiella
ställningstaganden till den framtida regionala verksamheten bör
anstå i avvaktan på resultaten från Regionberedningens arbete.
Redan av det skälet avstyrks den aktuella motionen Fi213 (v)
yrkande 7. Regeringens förslag om länsstyrelseanslaget
tillstyrks. Eventuella behov av ändrad anslagnivå får övervägas
när regeringen presenterar förslag i denna fråga.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.beträffande inriktningen av länsstyrelsernas
verksamhet
att riksdagen godkänner den i proposition 1992/93:100 bilaga
14 under rubriken Slutsatser i respektive avsnitt förordade
inriktningen av länsstyrelsernas verksamhet samt  avslår motion
1992/93:Bo303,
2.beträffande stöd till kvinnligt företagande
att riksdagen avslår motionerna 1992/93:Bo306, 1992/93:Bo309,
1992/93:A267 yrkande 22, 1992/93:A401, 1992/93:A810 yrkande 14
och 1992/93:A811 yrkande 18,
res. (s)
3.beträffande den regionala indelningen
att riksdagen avslår motionerna 1992/93:Bo301, 1992/93:Bo302,
1992/93:Bo305, 1992/93:Bo307, 1992/93:Bo308 och 1992/93:K502
yrkande 1,
4.beträffande fördelningen av anslag
att riksdagen avslår motion 1992/93:Bo304,
5.beträffande länsstyrelseanslaget
att riksdagen med bifall till regeringens förslag i
proposition 1992/93:100 bilaga 14 och med avslag på motion
1992/93:Fi213 yrkande 7 till Länsstyrelserna m.m. för
budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på
1693900000kr.
men. (v)
Stockholm den 1 april 1993
På bostadsutskottets vägnar
Agne Hansson
I beslutet har deltagit:
Agne Hansson (c), Oskar Lindkvist (s), Bertil Danielsson (m),
Magnus Persson (s), Lennart Nilsson (s), Sören Lekberg (s),
Mikael Odenberg (m), Rune Evensson (s), Ulf Björklund (kds),
Britta Sundin (s), Birger Andersson (c), Marianne Carlström (s),
Inga Berggren (m), Max Montalvo (nyd) och Olle Schmidt (fp).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Eva Zetterberg (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Reservation

Stöd till kvinnligt företagande (mom. 2)
Oskar Lindkvist, Magnus Persson, Lennart Nilsson, Sören
Lekberg, Rune Evensson, Britta Sundin och Marianne Carlström
(alla s) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 10
börjar med "Bostadsutskottet delar" och slutar med "Bo309 (kds)"
bort ha följande lydelse:
I en avvikande mening till arbetsmarknadsutskottets yttrande
föreslås ett mer aktivt stöd för kvinnligt företagande än vad
utskottsmajoriteten förordat. De socialdemokratiska ledamöterna
i arbetsmarknadsutskottet anför:
Enligt utskottets mening bör fortsättningsvis särskilda
satsningar göras för att stödja kvinnligt företagande i hela
landet. De förslag till åtgärder som NUTEK lagt fram i sitt
handlingsprogram är därför intressanta och viktiga att
genomföra.
I motion A267 (s) framhålls att det -- i avvaktan på att
NUTEK:s program leder fram till ett samlat grepp -- vid varje
länsstyrelse bör inrättas ett kunskapscentrum för att stödja
olika former av sysselsättningsskapande aktiviteter bland
kvinnor. Kostnaderna härför bör tills vidare bestridas från
länsanslaget. Utskottet återkommer härtill vid behandlingen av
anslagsfrågorna i betänkandet 1992/93:AU13 om regionalpolitiken.
Vad utskottet med anledning av motionerna A267 (s), A401 (s),
A810 (s) och Bo306 (s), i förekommande fall i berörda delar,
anfört bör ges regeringen till känna. Motionerna A811 (c) och
Bo309 (kds) bör i den mån de inte får anses tillgodosedda med
vad ovan anförts inte föranleda någon riksdagens åtgärd.
Bostadsutskottet instämmer i det ovan återgivna
ställningstagandet. Riksdagen bör således med anledning av de
aktuella motionerna ge regeringen detta till känna.
dels att moment 2 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:
2.beträffande stöd till kvinnligt företagande
att riksdagen med anledning av motionerna 1992/93:Bo306,
1992/93:Bo309, 1992/93:A267 yrkande 22, 1992/93:A401,
1992/93:A810 yrkande 14 och 1992/93:A811 yrkande 18 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,
Meningsyttring av suppleant
Meningsyttring får avges av suppleant för Vänsterpartiet,
eftersom partiet inte företräds av ordinarie ledamot i
utskottet.
Eva Zetterberg (v) anför:
Jag ansluter mig till reservationen (s) om Stöd till kvinnligt
företagande (mom. 2)
Jag vill dessutom anföra följande vad gäller:
Länsstyrelseanslaget (mom. 5)
Bostadsutskottet instämmer i bedömningen i Vänsterpartiets
partimotion att en besparing på i genomsnitt 15 miljoner kronor
kan göras vid varje länsstyrelse. Denna besparing bör ses som
ett steg i förberedelsen av en övergång till länsdemokrati.
Länsstyrelserna bör så snart som möjligt läggas ned och ersättas
med regionala tillsynsmyndigheter.
Utskottet tillstyrker således förslaget i motion Fi213 (v)
yrkande 7 om ett i förhållande till regeringsförslaget 375
miljoner kronor lägre anslag.
Mot bakgrund av det anförda anser jag att utskottet under
moment 5 borde ha hemställt:
5.beträffande länsstyrelseanslaget
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Fi213 yrkande 7
och med anledning av regeringens förslag i proposition
1992/93:100 bilaga 14 till Länsstyrelserna m.m. för
budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på
1318900000kr.


Försvarsutskottets yttrande
1992/93:FöU6y

Bilaga 1

Civil beredskap och räddningstjänst hos länsstyrelserna
Till bostadsutskottet
Bostadsutskottet har den 9 februari 1993 berett
försvarsutskottet tillfälle att senast den 11 mars 1993 avge
yttrande över proposition 1992/93:100 bilaga 14, Länsstyrelserna
m.m. i berörd del.
Till försvarsutskottets beredningsområde hör det avsnitt i
propositionen som berör civil beredskap och räddningstjänst (s.
65--67).
Propositionen
Regeringen föreslår i propositionen att riksdagen godkänner
den inriktning av länsstyrelsernas verksamhet som förordas
avseende civil beredskap och räddningstjänst.
Den nationella inriktningen av området har behandlats i 1992
års försvarsbeslut (prop. 1991/92:102, FöU12, rskr. 337).
Riksdagens beslut om totalförsvarets utveckling fram till och
med budgetåret 1996/97 innebar bl.a. bifall till regeringens
inriktning vad avser den fortsatta utvecklingen av den kommunala
beredskapen, dvs. att ett antal uppgifter främst inom
befolkningsskydd och räddningstjänst skall föras över till
kommunerna. Detta kommer att påverka länsstyrelsens framtida
uppgifter och roll. På den regionala nivån blir uppgifterna i
större utsträckning tillsyn och uppföljning samt stöd till den
lokala nivån. Länsstyrelserna kommer också att svara för den
allmänna inriktningen och samordningen av
beredskapsförberedelserna.
Överföringen av uppgifter och ansvar till kommunerna kommer
att föregås av överläggningar med kommunerna om den statliga
ersättningen för kommunernas nya uppgifter och om tidpunkten för
överföringen. I avvaktan på att dessa överläggningar har
genomförts och förändringen har lagreglerats åvilar ansvaret för
den lokala civilförsvarsorganisationens rekrytering,
krigsplacering m.m. alltjämt länsstyrelserna.
Genom riksdagens beslut (prop.1991/92:41, FöU5, rskr.79)
om samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor har länsstyrelsens
roll inom räddningstjänsten förstärkts. Länsstyrelserna har
därutöver fr.o.m. den 1 juli 1992 även fått till uppgift att
svara för saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning.
Regeringen sammanfattar sina slutsatser om inriktningen för
länsstyrelserna enligt följande:
Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet på lägre
regional nivå.
Följande uppgifter bör ges hög prioritet av länsstyrelserna
inrikta och samordna det civila försvaret i länet
främja arbetet med kommunala riskanalyser
verka för beredskapshänsyn i samhällsplaneringen
ge kommunerna och andra stöd och underlag för deras
beredskapsförberedelser
planläggning inom försörjningsområdet
utöva tillsyn över den kommunala räddningstjänsten
svara för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av
radioaktiva ämnen.
Av resultatbedömningen och den fördjupade prövningen framgår
att flertalet länsstyrelser konstaterar att det råder obalans
mellan uppgifter och tillgängliga resurser. Vidare framgår att
det finns kompetensbrister inom området.
Försvarsutskottet
Utskottet vill inledningsvis framhålla att länsstyrelserna har
en mycket viktig roll inom totalförsvaret. Den alltmer betonade
betydelsen av att ta beredskapshänsyn i planering och
samhällsutveckling i syfte att uppnå ett mer robust samhälle
framhäver länsstyrelsernas roll. Den framtida ändrade
rollfördelningen mellan länsstyrelserna och kommunerna inom
beredskapsområdet ställer också annorlunda och mer kvalificerade
krav på länsstyrelserna.
Utskottet anser att regeringens förslag till inriktning av
länsstyrelsernas verksamhet inom området civil beredskap och
räddningstjänst överensstämmer med 1992 års försvarsbeslut. Med
hänsyn till att dessa uppgifter bör fullgöras med rimlig grad av
säkerhet anser utskottet att vad som anförts om kompetensbrist
och bristande balans mellan uppgifter och resurser inom
länsstyrelserna är klart oroande.
Utskottet har inhämtat att resurserna vad avser antalet
personår för civil beredskap och räddningstjänst vid
länsstyrelserna har minskat med ca 35% från år 1978 varav med
10% från år 1989. Detta har bl.a. inneburit att övningar för
kommuner har fått ställas in och att försörjningsplaneringen
fått eftersättas. Förmågan att motstå ett s.k. strategiskt
överfall och förmågan till återtagning, vilka framhållits som
betydelsefulla i 1992 års försvarsbeslut, påverkas negativt.
Möjligheterna att uppnå ett mer robust samhälle påverkas också
negativt. Vid den samlade bedömningen av effekterna för
totalförsvaret måste emellertid också den uppbyggnad av
beredskapen som skett inom kommunerna beaktas.
Uppgifterna för länsstyrelserna enligt 1992 års försvarsbeslut
och de minskade resurserna för beredning av frågor rörande civil
beredskap och räddningstjänst på länsstyrelserna kräver enligt
utskottet att kraftfulla åtgärder vidtas för att motverka den
bristande balansen. Området civil beredskap och räddningstjänst
inom länsstyrelserna bör ges högre prioritet än hittills och en
häremot svarande resurstilldelning. Utskottet anser vidare att
åtgärder bör vidtas för att förbättra länsstyrelsernas kompetens
inom området i fråga.

Stockholm den 11 mars 1993
På försvarsutskottets vägnar
Arne Andersson
I beslutet har deltagit: Arne Andersson (m), Sture Ericson
(s), Wiggo Komstedt (m), Iréne Vestlund (s), Lars Sundin (fp),
Ingvar Björk (s), Christer Skoog (s), Jan Erik Ågren (kds),
Robert Jousma (nyd), Sven Lundberg (s), Stig Grauers (m), Henrik
Landerholm (m), Anita Persson (s) och Åke Carnerö (kds).

Kulturutskottets yttrande
1992/93:KrU7y
Bilaga 2
Länsstyrelsernas ansvar för kulturmiljövård
Till bostadsutskottet
Bostadsutskottet har genom beslut den 9 februari 1993 berett
kulturutskottet tillfälle att -- såvitt rör kulturutskottets
beredningsområde -- yttra sig över proposition 1992/93:100
bilaga 14 (Civildepartementet) i vad avser anslaget B 1.
Länsstyrelserna m.m. yrkande 1 om godkännande av den inriktning
av länsstyrelsernas verksamhet som förordats i propositionen
under rubriken Slutsatser i respektive avsnitt.
Utskottet
I årets budgetproposition (bilaga 14) görs en fördjupad
prövning av länsstyrelsernas verksamhetsinriktning inför
budgetåren 1993/94--1994/95. Kulturutskottet yttrar sig över
det avsnitt som rör länsstyrelsernas uppgifter på
kulturmiljövårdens område (prop. s. 61--63).
I propositionen preciseras länsstyrelsernas uppgifter på
kulturmiljövårdens område (s. 61). Bl.a. skall länsstyrelserna
arbeta med landskapets långsiktiga förvaltningsfrågor och stöd
till de svenska jordbruksföretagens möjligheter att upprätthålla
landskapets traditionsinnehåll. Vidare skall länsstyrelserna
ansvara för frågor om enskilda kulturmiljöer och kulturminnen
samt ge kulturmiljöområdet en sådan tyngd i organisationen att
uppgifterna kan bedrivas i enlighet med det vidgade ansvar
länsstyrelserna ges på området.
I propositionen konstateras att uppgifterna på
kulturmiljövårdsområdet måste lösas med stöd av en
förhållandevis smal resursbas. Denna svårighet kan bara
bemästras genom en effektiv roll- och ansvarsfördelning mellan
kulturmiljövårdens olika parter. Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
skall i fortsättningen utveckla de centrala
myndighetsfunktionerna och leda arbetet med att bygga upp
kulturmiljövårdens kunskapsunderlag. Ansvaret för att ta
ställning i frågor om enskilda kulturmiljöer och kulturminnen
skall koncentreras till länsstyrelserna. RAÄ ges därför
bemyndigande att till länsstyrelserna delegera sådana beslut om
bidrag till vård av byggnader, fornlämningar och landskap som
RAÄ hittills har fattat. Länsstyrelserna bör också vara den
myndighet som fattar beslut om det nya kulturstöd vid ombyggnad
som enligt förslag från kulturministern bör ersätta de nuvarande
tilläggslånen till kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
En utredning som skall se över statens insatser inom
museiväsendet kommer enligt propositionen att behandla
ansvarsfördelningen mellan länsmuseerna och länsstyrelserna när
det gäller kulturmiljövård. Utskottet anmärker att regeringen
den 25 februari utfärdat direktiv för utredningen (dir.
1993:26). Vidare har en särskild utredare nyligen presenterat
förslag om förändrade former för hur den som skall utföra en
arkeologisk undersökning skall utses (se SOU 1992:137).
Förslagen innebär att länsstyrelsernas ansvar i detta avseende
utvecklas.
Civilministern framhåller att stora förväntningar ställs på
länsstyrelserna att de skall arbeta framsynt och långsiktigt
inom kulturmiljövården. Länsstyrelserna är emellertid som regel
mycket stramt bemannade inom uppgiftsområdet. Det är därför
enligt civilministern angeläget att länsstyrelserna, när de nu
tillförs nya uppgifter, noga tar till vara de möjligheter som
finns för att göra prioriteringar av arbetsinsatser till
sakområdets fördel.
Kulturutskottet konstaterar att den verksamhetsinriktning som
länsstyrelserna föreslås få står i överensstämmelse med de
övergripande uppgifter som kulturministern anger i
budgetpropositionen för den statliga kulturmiljövårdens sätt att
arbeta under den kommande treårsperioden (bil. 12 s. 121--129).
Utskottet tillstyrker den verksamhetsinriktning som angetts i
propositionen.
En decentralisering av vissa av RAÄ:s uppgifter till andra
myndigheter innebär enligt utskottets uppfattning bl.a. att
länsstyrelserna kommer att få bättre möjligheter att ta ett
samlat ansvar för kulturmiljövården i länen. Vidare får
länsstyrelserna möjlighet att samordna kulturmiljövårdens
ekonomiska stödformer med andra stödformer på regional nivå,
t.ex. naturvård och turismfrämjande verksamhet. Enligt
utskottets uppfattning är det angeläget att den planerade
delegeringen av ansvar och resurser till länsstyrelserna följs
upp av en årlig resultatredovisning och inrapportering till RAÄ,
bl.a. i syfte att RAÄ i egenskap av central myndighet inom
området skall kunna tillgodogöra sig de erfarenheter som görs
regionalt. Utskottet anser att det är angeläget att understryka
att ett fungerande samspel mellan de olika aktörerna krävs för
att den statliga kulturmiljövården skall fungera på bästa sätt.
Länsstyrelserna har successivt tillförts ökade resurser för
kulturmiljövård. Detta har lett till att det på varje
länsstyrelse även finns en biträdande länsantikvarie. Likväl är
-- som civilministern framhåller -- bemanningen inom
kulturmiljövårdsområdet stram. Spridningen är emellertid stor
mellan länsstyrelserna vad gäller antalet anställda.
Arbetsuppgifter och behov av personal varierar mellan länen.
Utskottet vill understryka att det är angeläget att
länsstyrelserna beaktar vad civilministern anfört om
möjligheterna att göra prioriteringar av arbetsinsatser till
sakområdets fördel.
Stockholm den 9 mars 1993
På kulturutskottets vägnar
Åke Gustavsson

I beslutet har deltagit: Åke Gustavsson (s), Charlotte
Branting (fp), Elisabeth Fleetwood (m), Hugo Hegeland (m), Maja
Bäckström (s), Stina Gustavsson (c), Anders Nilsson (s), Göran
Åstrand (m), Leo Persson (s), Rose-Marie Frebran (kds), Ingegerd
Sahlström (s), Carl-Johan Wilson (fp), Björn Kaaling (s), Monica
Widnemark (s) och Simon Liliedahl (nyd).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Elisabeth Persson (v)
närvarit vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Jordbruksutskottets yttrande
1992/93:JoU3y
Bilaga 3
Länsstyrelserna m.m.
Till bostadsutskottet
Bostadsutskottet har den 9 februari 1993 berett
jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition
1992/93:100 bilaga 14 Länsstyrelserna m.m. i berörd del avseende
moment 1 i hemställan om godkännande av inriktningen av
länsstyrelsernas verksamhet beträffande vad i propositionen
förordats under rubriken Slutsatser i respektive avsnitt jämte
motion 1992/93:Bo303 av Owe Andréasson och Alf Eriksson (s).
Jordbruksutskottet har i sitt yttrande begränsat sig till de
frågor som rör areella näringar, veterinära frågor, djurskydd
och miljö- och naturvård.
Propositionen
När det gäller de övergripande frågorna framhåller
departementschefen att länsstyrelsernas uppgift alltmer blir att
följa upp och utvärdera politikens genomslag. Länsstyrelsernas
verksamhet förskjuts därmed från traditionell myndighetsutövning
med detaljkontroll till mera av en stödjande funktion baserad på
kunskap. Denna utveckling är särskilt tydlig inom bl.a.
miljövården, djurskyddet och det allmänna veterinära området.
Det gäller således områden där länsstyrelsen utövar tillsyn
gentemot kommunerna. Denna verksamhet bör enligt
departementschefen alltmer inriktas på rådgivning och
utvecklingsinsatser kopplade till myndighetsutövningen och
fastställda nationella mål. Ytterligare utvecklingsinsatser bör
göras i arbetet med uppföljning och utvärdering och för
främjandet av ett tvärsektoriellt arbetssätt. Länsstyrelsens
myndighetsutövning i form av beslut i enskilda ärenden är ett
viktigt medel för att ge de nationella målen genomslag i länet
och för att främja länets utveckling. En systematisk genomgång
bör göras för att klart definiera på vilket sätt de olika
myndighetsuppgifterna utgör medel att uppnå nationella mål.
I propositionen framhålls vidare att vidmakthållande av en
fortsatt hög ambitionsnivå på det regionalpolitiska området är
ett centralt mål för förhandlingarna inför ett EG-medlemskap.
Sverige vill också behålla den höga ambitionsnivå som landet har
på bl.a. miljö- och djurskyddsområdena. Omställningen av svenskt
jordbruk, jordbrukets anpassning till EG-marknaden och
miljöfrågorna inom jordbruket kommer att dominera utvecklingen
inom de areella näringarna och på det veterinära området. När
det gäller den allmänna veterinära verksamheten konstateras i
propositionen att information och utbildning är viktiga delar
av länsstyrelsens verksamhet liksom tillsyn, rådgivning och
service. Veterinärutredningens förslag (SOU 1992:88) innehåller
förslag som för den regionala organisationen kan innebära
minskade arbetsuppgifter samtidigt som nya uppgifter tillkommer.
I arbetet för en hållbar samhällsutveckling fokuseras
intresset alltmer på framåtsyftande och långsiktiga åtgärder,
som förutsätter såväl ökad samverkan mellan aktörer på olika
nivåer som sektorsövergripande helhetslösningar. Viktiga inslag
i detta arbete är bl.a. att förebygga miljöproblem, utveckla
kretsloppsprincipen, förbättra miljön i tätorterna och bevara
den biologiska mångfalden. Enligt departementschefen behöver
arbetet med att införa resultatstyrning ges en tydligare
inriktning när det gäller länsstyrelsernas verksamhet på
miljöområdet. Ett utvecklingsarbete med det syftet bör därför
påbörjas. När det gäller miljöskydd framhålls att ytterligare
delegering av miljöskyddsförordningens tillsynsregler bör
övervägas. Samtidigt betonas länsstyrelsens uppgift att
sammanväga miljöproblem från olika samhällssektorer för att nå
kostnadseffektiva lösningar. Decentraliseringen inom naturvården
har påbörjats och bör drivas vidare. Länsstyrelsen bör även ges
ökat ansvar för planering och uppföljning av naturvårdsarbetet i
stort och mer aktivt delta i arbetet med att utforma ett
miljöanpassat skogs- och jordbruk samt fiske. Vidare fordras
ökade insatser för att bevara hotade arter och naturtyper.
Utskottet
Enligt motion Bo303 (s) bör inrättandet av en regional statlig
myndighet med ett samlat ansvar för de areella näringarna
övervägas i samband med att riksdagen tar ställning till den
framtida skogsvårdsorganisationen. Till denna myndighet bör
arbetsuppgifterna från Skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsens
lantbruksfunktion föras. Vidare bör den "gröna" naturvården inom
länsstyrelsen överlämnas till en sådan myndighet i enlighet med
principen om sektorsansvaret för miljöfrågorna. Ett alternativ
till den nu föreslagna areella myndigheten är att låta
länsstyrelsen överta Skogsvårdsstyrelsens uppgifter och på så
sätt åstadkomma en samordning.
Jordbruksutskottet vill för egen del anföra följande. I
samband med riksdagens beslut om en ny regional statlig
förvaltning (1989/90:BoU4, BoU9, rskr. 89) ställde sig
jordbruksutskottet bakom förslaget och de grundläggande
principerna för en sådan förvaltning. Utskottet instämde i allt
väsentligt i vad som anfördes i propositionen beträffande skälen
för en ändrad organisation. När det gäller de areella näringarna
framhölls bl.a. att lantbruket och landsbygdens utveckling är av
stor betydelse för länen och att inriktningen av verksamheten
vid lantbruksnämnderna fått allt större anknytning till
länsstyrelsernas verksamhet på bl.a. det regionalpolitiska
området (1989/90:JoU1y).
Grunden för de arella näringarna är tillgången på mark och
vatten. Den nya livsmedelspolitiken innebär i detta avseende
ingen förändring. En viktig uppgift för den nya
länsstyrelseorganisationen är således ansvaret för en
ändamålsenlig markanvändning i länet med beaktande av de mål som
statsmakterna ställt upp. För att kunna uppfylla ansvaret krävs
både helhetssyn och kunnande. Behovet av samordnade och
enhetliga lösningar är stort när det gäller t.ex. frågor om
lantbruk och landsbygdsutveckling, omställning av jordbruksmark,
landskapsvård samt miljö- och regionalpolitiska insatser.
Utskottet vill därför peka på de förbättrade möjligheterna till
samordnade och effektiva insatser inom berörda
verksamhetsområden som följer av omorganisationen av den
statliga regionala förvaltningen. Som framhålls i propositionen
blir dessutom länsstyrelsernas uppgift alltmer att följa upp och
utvärdera politikens genomslag. Länsstyrelsernas verksamhet
förskjuts därmed från traditionell myndighetsutövning till mera
av en stödjande funktion baserad på kunskap. Med det anförda
föreslår jordbruksutskottet att propositionen lämnas utan
erinran i berörda delar.
I anslutning till synpunkterna i motion Bo303 vill utskottet
erinra om att förslag om den framtida skogspolitiken kommer att
behandlas av riksdagen under våren och att de organisatoriska
frågorna även omfattas av Regionberedningens arbete
(dir.1992:86). Utskottet anser det lämpligt att avvakta
resultatet av den fortsatta beredningen i dessa frågor och
föreslår därför att motion Bo303 lämnas utan någon riksdagens
vidare åtgärd.
Propositionen och motionen föranleder i övrigt inget särskilt
uttalande av jordbruksutskottet.
Stockholm den 9 mars 1993
På jordbruksutskottets vägnar
Margareta Winberg
I beslutet har deltagit: Margareta Winberg (s), Ivar
Virgin (m), Ingvar Eriksson (m), Inga-Britt Johansson (s), Åke
Selberg (s), Lennart Brunander (c), Inge Carlsson (s), Mona
Saint Cyr (m), Dan Ericsson i Kolmården (kds), Christer Windén
(nyd), Ulla Pettersson (s), Carl G Nilsson (m), Sinikka Bohlin
(s), Lena Klevenås (s) och Lennart Fremling (fp).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Jan Jennehag (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.
Arbetsmarknadsutskottets yttrande
1992/93:AU3y
Bilaga 4
Länsstyrelserna m.m.
Till bostadsutskottet
Bostadsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle
att yttra sig över proposition 1992/93:100 bilaga 14
Länsstyrelserna m.m. (s. 32--78) i berörd del och därtill
hörande moment 1 i hemställan som avser godkännande av
inriktningen av länsstyrelsernas verksamhet jämte motionerna
1992/93:A267 yrkande 22, Bo306 och Bo309.
Under förutsättning av bostadsutskottets medgivande överlämnar
arbetsmarknadsutskottet tillsammans med föreliggande yttrande
jämväl motionerna 1992/93:A401, A810 yrkande 14 och A811 yrkande
18.
Utskottet yttrar sig i det följande över
dels propositionen i ovan nämnd del såvitt avser
underavsnittet 1. Regional ekonomi och näringslivsutveckling i
avsnittet Näringsliv och infrastruktur,
dels ovan antecknade motioner som väckts med anledning av
proposition 1992/93:100 av följande motionärer:
1992/93:A267 yrkande 22 av Ingvar Carlsson m.fl. (s),
1992/93:A401 av Iréne Vestlund och Maud Björnemalm (s),
1992/93:A810 yrkande 14 av Inger Hestvik m.fl. (s),
1992/93:A811 yrkande 18 av Karin Starrin m.fl. (c),
1992/93:Bo306 av Ingrid Andersson och Birgitta Dahl (s),
1992/93:Bo309 av Märtha Gårdestig (kds).
Propositionen
I propositionen framhålls att länsstyrelsernas arbete med
regional utveckling bör ha en klar strategisk inriktning,
baserad på ett väl förankrat programarbete. Strategin bör
utarbetas så att den får genomslag såväl på de områden som
länsstyrelsen själv svarar för som på andra aktörer i länet,
heter det i propositionen. Samarbete mellan olika sektorer är av
grundläggande betydelse liksom behovet av länsövergripande
samarbete, eftersom många strategiska frågor berör flera län.
Användningen av medlen för regionala utvecklingsinsatser, det
s.k. länsanslaget, bör så långt möjligt styras av initiativ och
vara förankrad i strategin. Behovet av uppföljning understryks.
Beträffande användningen av länsanslaget erinras om gällande
bestämmelser: Medlen får inte användas för
tillsvidareanställningar hos länsstyrelserna. Inte heller får
medlen användas för administration eller för att på annat sätt
finansiera verksamhet som bör belasta länsstyrelsens
förvaltningsanslag, påpekas det i propositionen. Om en
länsstyrelse finner att regionala insatser inte kan genomföras
på ett tillfredsställande sätt på grund av resursbrist på
förvaltningsanslaget får detta inte lösas genom tänjning av
sakanslaget.
Motionerna
I motionerna A267 av Ingvar Carlsson m.fl. (s), A810 av Inger
Hestvik m.fl. (s), A811 av Karin Starrin m.fl. (c) och Bo306 av
Ingrid Andersson och Birgitta Dahl (s) förespråkas särskilda
satsningar för att stödja kvinnligt företagande, varvid
inrättande av ett särskilt resurscentrum eller liknande för
kvinnor bör inrättas vid varje länsstyrelse. Märtha Gårdestig
(kds) är av samma uppfattning och föreslår i motion Bo309 att
ett sådant centrum inrättas vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Socialdemokraterna i motion A267 pekar på de olika förslag
till åtgärder som Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
har utarbetat och presenterat i en rapport till regeringen. I
avvaktan på ett samlat grepp om dessa förslag anser motionärerna
att ett kunskapscentrum bör inrättas vid varje länsstyrelse.
Även motionärerna i motion A811 pekar på de förslag till
åtgärder som presenterats av NUTEK och anser att de omedelbart
bör beredas och genomföras. Länsstyrelserna som administrerar
det regionalpolitiska stödet bör beakta behovet av särskilda
mottagningsenheter för kvinnor som vill bli egna företagare.
Medel för de resurscentra för kvinnor som motionärerna i
motion A810 föreslår bör öronmärkas i länsanslagen.
I motionerna Bo306 och Bo309 hänvisas till olika kvinnoprojekt
som med framgång bedrivits med projektmedel i Uppsala resp.
Gävleborgs och Jämtlands län. Det finns enligt dessa motionärer
anledning att stimulera övergången till permanenta resurscentra.
För detta behövs särskilda, riktade medel till länsstyrelserna.
I motion Bo309 framhålls att finansieringen av en grundplåt till
ett resurscentrum kan ske inom ramen för anslaget till
länsstyrelserna.
Även motion A401 tar upp möjligheten att av regionalekonomiska
medel satsa särskilt på kvinnors utbildning och arbetsmarknad.
Motionärerna framhåller olika projekt som bedrivits inom
Bergslagsområdet, projekt som visar att det finns kompetens att
utveckla insatserna för kvinnorna. Det är därför nödvändigt att
länsstyrelserna avsätter särskilda medel för fortsatta
satsningar på kvinnor.
Utskottet
Arbetsmarknadsutskottet har vid flera tillfällen under senare
år behandlat frågor som rör kvinnors företagande. Senast i
höstas i det av riksdagen godkända betänkandet 1992/93:AU1
underströk utskottet betydelsen av kvinnors företagande för
Sveriges ekonomiska utveckling. I betänkandet beskrevs flera
åtgärder som vidtagits för att öka kvinnornas möjligheter till
företagande. Bl.a. hänvisades till det uppdrag som regeringen
gett NUTEK att tillsammans med berörda myndigheter och organ
sammanställa ett informationsmaterial riktat till kvinnliga
företagare. En annan del av uppdraget till NUTEK gällde att
analysera möjligheter och hinder som möter kvinnliga företagare
i det regionalpolitiska stödområdet.
NUTEK:s uppdrag har i november 1992 resulterat i en rapport
till regeringen. I rapporten har NUTEK lagt fram ett förslag
till program för kvinnligt företagande. Förslagen berör
områdena rådgivning, ekonomiskt stöd, utbildning, nätverk och
forskning. I fråga om rådgivning konstaterar NUTEK att bara var
sjätte nyföretagare i dag är kvinna men utgår från att antalet
kvinnliga företagare kan öka väsentligt om den grundläggande
rådgivningen på området byggs ut. Bl.a. föreslås att viss del av
länsstyrelsernas projektmedel används till att anställa en
kvinnlig affärsrådgivare för kvinnliga företagare/nystartare i
varje kommun. En sådan rådgivare bör ta ansvar även för
exempelvis utbildningar. I varje län bör dessutom en mentorpool
inrättas för att ge de kvinnliga företagarna ett "bollplank" för
fortlöpande idé- och problemdiskussioner.
Regeringen har den 11 februari 1993 beslutat att ge NUTEK i
uppdrag att genomföra ett handlingsprogram som skall främja
kvinnligt företagande i det regionalpolitiska stödområdet.
Programmet har sin bakgrund i den analys av möjligheter och
hinder för kvinnors företagande som NUTEK redovisat i nyssnämnda
rapport. I uppdraget ingår att NUTEK skall verka för att
rådgivning lämnas av kommuner och regionala utvecklingsfonder
m.fl. till kvinnor som vill starta företag. Olika medel får
prövas för att underlätta och stimulera kvinnors företagande.
Den föreslagna verksamheten skall pågå i tre år. För
genomförandet av programmet har beslutats om en ökning av
NUTEK:s medelsram med 20 miljoner kronor.
I ett särskilt uttalande med anledning av uppdraget till NUTEK
säger arbetsmarknadsministern: "Sverige behöver nya företagare
och entreprenörer och det råder ingen tvekan om att kvinnorna
här kan göra viktiga insatser -- inte minst för att skapa nya
arbetstillfällen."
Utskottet har -- som framgått av nyssnämnda redogörelse --
uppehållit sig ganska ingående vid det uppdrag som NUTEK har
fått och det handlingsprogram som skall genomföras av verket.
Inte minst frågan om rådgivning och den framtida organisatoriska
modell man kan komma fram till för denna rådgivning är i nu
förevarande sammanhang av intresse.
Som utskottet tidigare redogjort för får permanenta organ inte
inrättas med stöd av medel från länsanslaget. Så länge en
verksamhet bedrivs som projekt möter det givetvis inte något
hinder att använda sådana medel för administrationen av
projektet. Vad som förespråkas i flertalet av ovan nämnda
motioner innebär emellertid att särskilda organ inrättas vid
länsstyrelserna i syfte att främja kvinnligt företagande.
Enligt arbetsmarknadsutskottets uppfattning är det givetvis
viktigt att på allt sätt stödja kvinnors företagande genom
rådgivning och utbildning m.m. Som framgått av den föregående
framställningen har utskottet vid flera tillfällen uttalat sitt
stöd för att så sker. Det finns goda skäl att anta -- inte minst
framgår detta av NUTEK:s rapport -- att just den aktuella frågan
om kvinnligt företagande av olika anledningar ännu inte har fått
tillräcklig uppmärksamhet inom ramen för länsstyrelsens
ordinarie verksamhet. Såvitt utskottet kan finna får det dock
anses vara varje länsstyrelses ensak att bedöma om ett särskilt
organ skall tillskapas för ändamålet eller om en verksamhet som
övergår till att bli permanent skall kunna integreras i den
ordinarie verksamheten.
Arbetsmarknadsutskottet anser att man bör avvakta resultatet
av den programverksamhet som skall inledas av NUTEK innan man
tar ställning till formerna för rådgivning till och utbildning
av kvinnor som vill starta företag. Med det anförda avstyrker
utskottet motionerna A267 (s), A401 (s), A810 (s), A811 (c),
Bo306 (s) och Bo309 (kds), i förekommande fall i berörda delar,
och föreslår att riksdagen godkänner den inriktning av
länsstyrelsernas arbete med regional utveckling som förordas i
propositionen.
Stockholm den 9 mars 1993
På arbetsmarknadsutskottets vägnar
Ingela Thalén
I beslutet har deltagit: Ingela Thalén (s), Sonja Rembo
(m), Anders G Högmark (m), Georg Andersson (s), Marianne
Andersson (c), Lahja Exner (s), Charlotte Cederschiöld (m), Sten
Östlund (s), Harald Bergström (kds), Laila Strid-Jansson (nyd),
Monica Öhman (s), Isa Halvarsson (fp), Johnny Ahlqvist (s),
Berit Andnor (s) och Lennart Rohdin (fp).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Hans Andersson (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.
Avvikande mening
Ingela Thalén, Georg Andersson, Lahja Exner, Sten Östlund,
Monica Öhman, Johnny Ahlqvist och Berit Andnor (alla s) anser
att den del av utskottets yttrande på s. 4 som börjar med "som
utskottet" och slutar med "i propositionen" bort ha följande
lydelse:
NUTEK har drivit ett projekt för kvinnliga företagare i tre år
och bildat nätverk av olika slag, tagit fram
utbildningsmaterial, ordnat konferenser m.m. Länsstyrelserna
satsar projektmedel på kvinnliga företagare. Utvecklingsfonderna
har konsulter som särskilt arbetar med kvinnligt företagande.
Enligt utskottets mening bör fortsättningsvis särskilda
satsningar göras för att stödja kvinnligt företagande i hela
landet. De förslag till åtgärder som NUTEK lagt fram i sitt
handlingsprogram är därför intressanta och viktiga att
genomföra.
I motion A267 (s) framhålls att det -- i avvaktan på att
NUTEK:s program leder fram till ett samlat grepp -- vid varje
länsstyrelse bör inrättas ett kunskapscentrum för att stödja
olika former av sysselsättningsskapande aktiviteter bland
kvinnor. Kostnaderna härför bör tills vidare bestridas från
länsanslaget. Utskottet återkommer härtill vid behandlingen av
anslagsfrågorna i betänkandet 1992/93:AU13 om regionalpolitiken.
Vad utskottet med anledning av motionerna A267 (s), A401 (s),
A810 (s) och Bo306 (s), i förekommande fall i berörda delar,
anfört bör ges regeringen till känna. Motionerna A811 (c) och
Bo309 (kds) bör i den mån de inte får anses tillgodosedda med
vad ovan anförts inte föranleda någon riksdagens åtgärd.
Utöver vad utskottet sålunda anfört bör riksdagen godkänna den
inriktning av länsstyrelsernas arbete som förordas i
propositionen.