Livsmedelskontroll och genteknik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2000/01:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2001

Beslut

Livsmedelskontroll och genteknik (MJU12)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att återkomma med förslag som kan förbättra förutsättningarna för den småskaliga livsmedelsproduktionen. Förslagen ska bl.a. syfta till en förenkling av regelverket och skapa bättre förutsättningar för lokal och småskalig livsmedelsproduktion och främja etablering av nya företag inom området. Riksdagen avslog vidare motioner från allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om livsmedelskontroll och om genteknik.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner rörande småskalig livsmedelsproduktion. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Livsmedelskontroll och genteknik (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med förslag som kan förbättra förutsättningarna för den småskaliga livsmedelsproduktionen. Förslagen ska bl.a. syfta till en förenkling av regelverket och skapa bättre förutsättningar för lokal och småskalig livsmedelsproduktion och främja etablering av nya företag inom området. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om livsmedelskontroll och om genteknik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.