Lotterier över Internet m.m.

Kulturutskottets betänkande 2001/02:KRU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2002

Beslut

Lotterier över Internet (KrU21)

Folkrörelser tillåts fr.o.m. den 1 augusti 2002 ordna lotterier över Internet, mobiltelefoni och liknande. Lotterilagen anpassas till den tekniska utvecklingen genom särskilda regler för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor. För att få ordna lotterier över bl.a. Internet kommer det att krävas tillstånd från Lotteriinspektionen. Vidare gjorde riksdagen, med anledning av motionsförslag, tre tillkännagivande till regeringen: A-lotteriernas nuvarande tillstånd för testförsäljning av lotterier över Internet bör upphöra när deras tillstånd går ut den 30 juni 2002. Därmed kan alla folkrörelser på lika villkor söka tillstånd när lagändringarna träder i kraft. A-lotterierna har sedan 1998 haft regeringens tillstånd att anordna testförsäljning av lotterier över Internet. Ingen annan folkrörelse har givits den möjligheten. Det har gjort att regeringen inte fått en bredare erfarenhet som grund för förslagen om generella regler i lotterilagen. Dessutom har A-lotterierna fått konkurrensfördelar i förhållande till andra folkrörelser. I det andra tillkännagivandet föreslås ökade medel för att motverka och behandla spelmissbruk. I det tredje tillkännagivandet uttalar riksdagen att det inte är rimligt att införa en bestämmelse om krav på folkbokföring i Sverige för lotterier över Internet, mobiltelefoni och liknande.

Riksdagens beslut: Bifall till reservation 3 punkt 8 i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-05-16
Justering: 2002-05-23
Trycklov: 2002-05-28
Reservationer 8
Betänkande 2001/02:KRU21

Alla beredningar i utskottet

2002-05-16, 2002-04-23

Lotterier över Internet (KrU21)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att folkrörelser ska tillåtas ordna lotterier över Internet, mobiltelefoni och liknande. Lotterilagen anpassas till den tekniska utvecklingen genom särskilda regler för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor. För att få ordna lotterier över bl.a. Internet kommer det att krävas tillstånd från Lotteriinspektionen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2002. Vidare föreslås, med anledning av motionsförslag, två tillkännagivande till regeringen: A-lotteriernas nuvarande tillstånd för testförsäljning av lotterier över Internet bör upphöra när deras tillstånd går ut den 30 juni 2002. Därmed kan alla folkrörelser på lika villkor söka tillstånd när lagändringarna träder i kraft. A-lotterierna har sedan 1998 haft regeringens tillstånd att anordna testförsäljning av lotterier över Internet. Ingen annan folkrörelse har givits den möjligheten. Det har gjort att regeringen inte fått en bredare erfarenhet som grund för förslagen om generella regler i lotterilagen. Dessutom har A-lotterierna fått konkurrensfördelar i förhållande till andra folkrörelser. I det andra tillkännagivandet föreslås ökade medel för att motverka och behandla spelmissbruk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-10
4

Beslut

Beslut: 2002-06-11
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr10 yrkande 2.

2. Forskning kring utvecklingen av spelmarknaden och den nya tekniken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr11 yrkande 1.

Reservation 1 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m710010
c17001
fp01501
kd03903
v36007
mp16000
-0000
Totalt26254033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Egentliga lotterier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 21 a § regeringens förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000).

4. Tydlig reglering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr10 yrkande 3.

5. Frågor om tillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 41 § regeringens förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000).

6. Möjlighet att utfärda särskilda föreskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 21 d § regeringens förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000).

7. En 18-årsgräns

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr9 yrkande 1 i denna del.

Reservation 2 (v)

8. Krav på folkbokföring i Sverige

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr9 yrkande 1 i denna del, 2001/02:Kr10 yrkande 4 och 2001/02:Kr11 yrkande 2.

Reservation 3 (v)
Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m071010
c01701
fp01501
kd03813
v20347
mp16000
-0002
Totalt1401413533

Beslut: Kammaren biföll reservation 4

9. Spelandets negativa sidor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om spelandets negativa sidor. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2001/02:Kr10 yrkande 7 och 2001/02:Kr11 yrkande 3 samt avslår motionerna 2001/02:Kr9 yrkande 2, 2001/02:Kr11 yrkande 4, 2001/02:Kr244, 2001/02:Kr245, 2001/02:Kr255 yrkandena 2 och 3, 2001/02:So373 yrkande 3 och 2001/02:So627 yrkande 1.

Reservation 5 (c)
Reservation 6 (fp, kd)
Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m710010
c10161
fp01501
kd03903
v10357
mp14020
-0002
Totalt209545333

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Utvidgning av förbudet för den som anordnar ett lotteri att lämna kredit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 37 § regeringens förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000). Riksdagen avslår därmed motion 2001/02:Kr10 yrkande 5.

11. Sannolikhetsberäkning av vinsternas värde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 16 § regeringens förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000). Riksdagen avslår därmed motion 2001/02:Kr10 yrkande 6.

12. Internationell konkurrens på spelmarknaden från utländska spelföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr323.

13. Lotterilagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lotterilagen (1994:1000) i den mån den inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.

14. A-lotterierna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om A-lotterierna. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2001/02: Kr10 yrkande 1.

Reservation 8 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s212009
m710010
c17001
fp15001
kd39003
v03607
mp16000
-0000
Totalt160156033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag