Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2022

Beslut

Nej till motioner om mänskliga rättigheter (UU7)

Riksdagen sa nej till ett 110-tal förslag i motioner om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer från allmänna motionstiden 2018, 2019, 2020 och 2021.

Motionerna handlar bland annat om övergripande frågor om folkrätt, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, brott mot mänskligheten samt demokrati och yttrandefrihet. Andra exempel är kvinnors rättigheter samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är bland annat att arbete redan pågår eller har utförts i flera av de frågor som motionerna tar upp. Riksdagen ser även att exempelvis EU, FN och Internationella brottmålsdomstolen (ICC) är centrala aktörer i det globala arbete som rör flera av dessa frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionsyrkandena.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2022-02-17, 2022-03-03, 2022-03-17

Nej till motioner om mänskliga rättigheter (UU7)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 110-tal förslag i motioner om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer från de allmänna motionstiderna 2018, 2019, 2020 och 2021.

Motionerna handlar bland annat om övergripande frågor om folkrätt, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, brott mot mänskligheten samt demokrati och yttrandefrihet. Andra exempel är kvinnors rättigheter samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till förslagen är bland annat att arbete redan pågår eller har utförts i flera av de frågor som motionerna tar upp. Utskottet ser även att exempelvis EU, FN och Internationella brottmålsdomstolen (ICC) är centrala aktörer i det globala arbete som rör flera av dessa frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.