med anledning av propositionen 1978/79:100 i vad avser vissa anslag m. m. för budgetåret 1979/80 inom utrikesdepartementets verksamhetsområde jämte motioner

Utrikesutskottets bet 1978/79:UU26

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut