Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens

Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2011

Beslut

Nya regler för medling och förlikning (JuU23)

Riksdagen har beslutat om en ny lag om medling och ändringar i befintlig reglering om medling och förlikning. Syftet med beslutet är att öka möjligheterna att lösa tvister på frivillig väg och införa ett EU-direktiv. Förslagen omfattar såväl medling i domstol och hyres- och arrendenämnd som privat medling. Förändringarna innebär bland annat: att talefrister och preskriptionstider inte ska kunna löpa ut under pågående medling. att tystnadsplikt ska gälla för medlare. att en medlingsöverenskommelse ska kunna förklaras verkställbar av tingsrätt. att tingsrättens skyldighet att i pågående tvistemål verka för att parterna kommer överens genom förlikning eller särskild medling skärps. att hovrätten får nya regler om förlikning och särskild medling. Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 augusti 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-05-19
Justering: 2011-06-07
Betänkande publicerat: 2011-06-07
Trycklov: 2011-06-07
Reservationer 1
Betänkande 2010/11:JuU23

Alla beredningar i utskottet

2011-05-19, 2011-04-28

Nya regler för medling och förlikning (JuU23)

Regeringen föreslår en ny lag om medling och ändringar i befintlig reglering om medling och förlikning. Syftet med förslagen är att öka möjligheterna att lösa tvister på frivillig väg och införa ett EU-direktiv. Förslagen omfattar såväl medling i domstol och hyres- och arrendenämnd som privat medling. Förändringarna skulle bland annat innebära:

  • att talefrister och preskriptionstider inte ska kunna löpa ut under pågående medling.
  • att tystnadsplikt ska gälla för medlare.
  • att en medlingsöverenskommelse ska kunna förklaras verkställbar av tingsrätt.
  • att tingsrättens skyldighet att i pågående tvistemål verka för att parterna kommer överens genom förlikning eller särskild medling skärps.
  • att hovrätten får nya regler om förlikning och särskild medling.
Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 augusti 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-15
4

Beslut

Beslut: 2011-06-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om medling i vissa privaträttsliga tvister,
2. lag om ändring i rättegångsbalken,
3. lag om ändring i utsökningsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,
5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:128 och avslår motion 2010/11:Ju17.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S860026
M930014
MP22003
FP18006
C15008
SD02000
V17002
KD17002
Totalt26820061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag