Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens

Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2011

Beslut

Nya regler för medling och förlikning (JuU23)

Riksdagen har beslutat om en ny lag om medling och ändringar i befintlig reglering om medling och förlikning. Syftet med beslutet är att öka möjligheterna att lösa tvister på frivillig väg och införa ett EU-direktiv. Förslagen omfattar såväl medling i domstol och hyres- och arrendenämnd som privat medling. Förändringarna innebär bland annat: att talefrister och preskriptionstider inte ska kunna löpa ut under pågående medling. att tystnadsplikt ska gälla för medlare. att en medlingsöverenskommelse ska kunna förklaras verkställbar av tingsrätt. att tingsrättens skyldighet att i pågående tvistemål verka för att parterna kommer överens genom förlikning eller särskild medling skärps. att hovrätten får nya regler om förlikning och särskild medling. Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 augusti 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2011-04-28, 2011-05-19

Nya regler för medling och förlikning (JuU23)

Regeringen föreslår en ny lag om medling och ändringar i befintlig reglering om medling och förlikning. Syftet med förslagen är att öka möjligheterna att lösa tvister på frivillig väg och införa ett EU-direktiv. Förslagen omfattar såväl medling i domstol och hyres- och arrendenämnd som privat medling. Förändringarna skulle bland annat innebära:

  • att talefrister och preskriptionstider inte ska kunna löpa ut under pågående medling.
  • att tystnadsplikt ska gälla för medlare.
  • att en medlingsöverenskommelse ska kunna förklaras verkställbar av tingsrätt.
  • att tingsrättens skyldighet att i pågående tvistemål verka för att parterna kommer överens genom förlikning eller särskild medling skärps.
  • att hovrätten får nya regler om förlikning och särskild medling.
Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 augusti 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.