Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2020

Beslut

Liknande rättigheter för utstationerade och inhemska arbetstagare (AU14)

Regeringen föreslår ändringar i vilka villkor som ska gälla när arbetstagare tillfälligt arbetar i ett annat land inom ramen för en gränsöverskridande tjänsteutövning. Syftet är att dessa så kallade utstationerade arbetstagare ska få mer liknande rättigheter som andra arbetstagare i landet.

Ändringarna innebär bland annat att möjligheterna att reglera villkoren för utstationerade arbetstagare i kollektivavtal utvidgas. Till exempel ska den lön som får krävas inte längre vara begränsad till en minimilön. Dessutom föreslår regeringen en skärpning i bestämmelser om anmälningsskyldighet och kontaktperson, där arbetsgivaren blir skyldig att rapportera uppgifter om alla utstationeringar och att omgående rapportera förändringar som uppstår.

Rksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna är en anpassning till EU-regler på området och ska börja gälla den 30 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-12
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-04
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:AU14

Liknande rättigheter för utstationerade och inhemska arbetstagare (AU14)

Regeringen föreslår ändringar i vilka villkor som ska gälla när arbetstagare tillfälligt arbetar i ett annat land inom ramen för en gränsöverskridande tjänsteutövning. Syftet är att dessa så kallade utstationerade arbetstagare ska få mer liknande rättigheter som andra arbetstagare i landet.

Ändringarna innebär bland annat att möjligheterna att reglera villkoren för utstationerade arbetstagare i kollektivavtal utvidgas. Till exempel ska den lön som får krävas inte längre vara begränsad till en minimilön. Dessutom föreslår regeringen en skärpning i bestämmelser om anmälningsskyldighet och kontaktperson, där arbetsgivaren blir skyldig att rapportera uppgifter om alla utstationeringar och att omgående rapportera förändringar som uppstår.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna är en anpassning till EU-regler på området och ska börja gälla den 30 juli 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-10
Debatt i kammaren: 2020-06-11
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare,
2. lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
3. lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare,
4. lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,
5. lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,
6. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
7. lag om ändring i lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering,
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:150 punkterna 1-7 och avslår motion

2019/20:3597 av Mats Green m.fl. (M, C, KD, L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, C, KD, L)

2. Ytterligare förslag om stridsåtgärder och underrättelse-skyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3591 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294