Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2022

Beslut

Uppmaningar till regeringen om momsregler (SkU16)

Riksdagen beslutade att rikta två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör så fort som möjligt se över lagstiftningen när det gäller mervärdesskatt (moms) så att den inte i onödan minskar incitamenten till att göra om lokaler och kontor till bostäder.
  • Regeringen bör snabbt utreda frågan om hur intern moms mellan föreningar i samma organisation kan lösas utan att orsaka en snedvridning av konkurrensen som strider mot EU:s lagar och utan att öka risken för fusk med momsen.

Riksdagens tillkännagivanden gjordes när riksdagen behandlade cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga förslag, som bland annat handlar om förändrade skattesatser, utredningar av olika effekter och aspekter av moms samt undantag från skattskyldighet på momsområdet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör se över mervärdesskattelagstiftningen så att den inte i onödan minskar incitamenten att omvandla lokaler eller kontor till bostäder och tillkännager detta för regeringen. Bifall till kommittémotion 2021/22:2593 yrkande 5 och motion 2021/22:2288. Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör utreda hur frågan om intern mervärdesskatt mellan föreningar i samma organisation kan lösas utan att orsaka snedvridning av konkurrensen i strid med EU-rätten och utan att öka risken för fusk med momssystemet och tillkännager detta för regeringen. Utskottet anser att regeringen snabbt bör utreda denna fråga. Bifall till kommittémotion 2021/22:3708 yrkande 15 och motion 2021/22:4222 yrkande 4 i denna del. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-03-03, 2022-03-17

Uppmaningar till regeringen om momsregler (SkU16)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen ska rikta två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör så fort som möjligt se över lagstiftningen när det gäller mervärdesskatt (moms) så att den inte i onödan minskar incitamenten till att göra om lokaler och kontor till bostäder.
  • Regeringen bör snabbt utreda frågan om hur intern moms mellan föreningar i samma organisation kan lösas utan att orsaka en snedvridning av konkurrensen som strider mot EU:s lagar och utan att öka risken för fusk med momsen.

Utskottets förslag till tillkännagivanden lades fram när utskottet behandlade cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag, som bland annat handlar om förändrade skattesatser, utredningar av olika effekter och aspekter av moms samt undantag från skattskyldighet på momsområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.