Migration, asylpolitik och anhöriginvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2022

Beslut

Nej till motioner om migration (SfU20)

Riksdagen sa nej till ett stort antal migrationsförslag. Förslagen handlar bland annat om permanenta uppehållstillstånd, humanitära skäl, anhöriginvandring, mottagandet av asylsökande och samarbetet inom EU i migrationsfrågor.

De cirka 340 förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2021.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-01, 2022-03-31

Nej till motioner om migration (SfU20)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett stort antal migrationsförslag. Förslagen handlar bland annat om permanenta uppehållstillstånd, humanitära skäl, anhöriginvandring, mottagandet av asylsökande och samarbetet inom EU i migrationsfrågor.

De cirka 340 förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.