Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2006

Beslut

Tidsbegränsade uppehållstillstånd för asylsökande med arbete (SfU10)

Regeringen har i en skrivelse redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2004. I skrivelsen redogörs också för Sveriges roll i Europasamarbetet och det internationella samarbetet i övrigt. Riksdagen uppmanade regeringen att snabbt återkomma med ett förslag som tar upp frågan om behovet av speciella barntolkar. Detta ställningstagande grundade sig delvis på ett motionsförslag från Kristdemokraterna. Riksdagen sade vidare ja till tre reservationer från de borgerliga partierna. En av reservationerna handlade om att det måste bli enklare för asylsökande att få arbetstillstånd samtidigt som handläggningstiderna måste kortas. Det ska också vara möjligt för alla att fortsätta att arbeta så länge avvisningen inte kan verkställas. Vidare bör asylsökande som fått avslag på sin asylansökan och som har arbete som de kan försörja sig på kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utan att behöva åka tillbaka till hemlandet för att därifrån söka uppehållstillstånd. Riksdagen gjorde ett uttalande, som har sin grund i en annan reservation, att EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik måste bygga på en generös flyktingpolitik och utformas med Genèvekonventionen som grund och fullt ut respektera internationella åtaganden. EU:s medlemsstaters minimiansvar på det flyktingpolitiska området måste samordnas så att flyktingströmmarna fördelas bättre mellan de europeiska länderna. Med anledning av en tredje reservation uttalade riksdagen att det så kallade asylprocedurdirektivet som antogs hösten 2005 snarast bör genomföras i Sverige. Direktivet är ett EU-direktiv om procedurer för att bevilja och återkalla flyktingstatus. Riksdagen anser dessutom att regeringen bör verka för att EU inte antar en lista över så kallade säkra länder, alltså länder utanför EU som anses säkra för flyktingar, eftersom en sådan lista inte är förenlig med asylrätten. Vidare bör Sverige tolka undantagen i Dublinförordningen mer generöst, till exempel vid sjukdom eller familjeanknytning och särskilt då det gäller barn. Dublinförordningen reglerar vilket land inom EU som ska pröva en asylansökan. Förordningen säger att varje EU-land får pröva en asylansökan från en tredjelandsmedborgare även om det inte är skyldig att göra det enligt förordningen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till motion om barn i asylprocessen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 15 under punkt 11, reservation 23 under punkt 17, reservation 51 under punkt 36 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

67 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-30
Justering: 2006-05-09
Betänkande publicerat: 2006-05-11
Trycklov: 2006-05-10
Reservationer 64
Betänkande 2005/06:SfU10

Uppdrag till regeringen att uppmärksamma behovet av barntolkar (SfU10)

Regeringen har i en skrivelse redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2004. I skrivelsen redogörs också för Sveriges roll i Europasamarbetet och det internationella samarbetet i övrigt. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet men med en uppmaning till regeringen att snabbt återkomma med ett förslag som tar upp frågan om behovet av speciella barntolkar. Uppmaningen grundar sig på ett motionsförslag från Kristdemokraterna. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag som bland annat handlar om skyddsbehov och flyktingar, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, visumkrav och praxis vid besöksvisum och mottagande av asylsökande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-17
4

Beslut

Beslut: 2006-05-19
44 förslagspunkter, 36 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Migrationspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf331 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 1 och
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m039016
c012010
fp037011
kd021012
v21007
mp16001
-0002
Totalt1391090101

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Återtagandeavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf5 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkande 2 och
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 8.

Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (v)

3. Barnets bästa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 20,
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 1,
2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 1,
2005/06:So556 av Marita Aronson m.fl. (fp) yrkande 10 och
2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 32.

Reservation 4 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m354016
c012010
fp037011
kd021012
v21007
mp01601
-0002
Totalt158900101

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf232 av Axel Darvik (fp),
2005/06:Sf243 av Åsa Domeij m.fl. (mp),
2005/06:Sf259 av Åsa Torstensson (c),
2005/06:Sf287 av Per Bill (m),
2005/06:Sf331 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 4,
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 27,
2005/06:Sf353 av Birgitta Ohlsson (fp) yrkandena 1 och 2,
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 19-22 och 24,
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 16,
2005/06:Sf421 av Tasso Stafilidis (v) och
2005/06:A420 av Stefan Attefall m.fl. (kd) yrkande 24.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

5. Arbetskraftsinvandring i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:U3 av Lotta Hedström (mp) yrkande 8,
2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 14,
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 23 och 25 samt
2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 14.

Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (mp)

6. Säsongsarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:MJ519 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 3 och
2005/06:Bo298 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 12.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

7. Rörlighet för arbetskraften i Öresundsregionen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf279 av Tobias Billström m.fl. (m) yrkande 1 i denna del och
2005/06:Sf392 av Claes-Göran Brandin och Hans Hoff (båda s).

Reservation 9 (m, c)

8. Arbetstagarbegreppet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf331 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 3.

Reservation 10 (m)

9. Dokumentlösa arbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf252 av Gustav Fridolin (mp) yrkandena 1-3 och
2005/06:Sf347 av Luciano Astudillo (s).

Reservation 11 (mp)

10. Skyddsbehov och avvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:U23 av Lotta Hedström (mp) yrkande 7,
2005/06:Sf5 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkande 4 och
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 12 (c, fp)
Reservation 13 (v)
Reservation 14 (mp)

11. Dublinärenden m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10,
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 16 och
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkandena 4 och 6.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)
Reservation 16 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m039016
c012010
fp037011
kd021012
v00217
mp00161
-0002
Totalt10210937101

Beslut: Kammaren biföll reservation 15

12. Inre flyktalternativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf308 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 1-4.

Reservation 17 (c, v, mp)

13. Asylskäl för vissa grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:U337 av Gustav Fridolin och Lotta Hedström (båda mp) yrkande 2,
2005/06:Sf217 av Torsten Lindström (kd),
2005/06:Sf290 av Torsten Lindström (kd) yrkandena 1-3 och
2005/06:Sf337 av Annelie Enochson (kd) yrkande 2.

Reservation 18 (mp)

14. Synnerligen ömmande omständigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 22 och
2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 5.

Reservation 19 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m381016
c012010
fp037011
kd021012
v02107
mp11501
-0002
Totalt1411070101

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Svårt sjuka barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 6 och 7,
2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkandena 7 och 8 samt
2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 35.

Reservation 20 (c, fp)
Reservation 21 (kd)
Reservation 22 (mp)

16. Uppehållstillstånd vid omhändertagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf221 av Anne-Marie Ekström (fp).

17. EU:s flyktingpolitik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:U7 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 6 i denna del,
2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 7,
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 5, 7, 9 och 12-15,
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 2,
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 15 och
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkandena 1 och 2.

Reservation 23 (m, c, fp, kd)
Reservation 24 (v)
Reservation 25 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m039016
c012010
fp037011
kd021012
v00217
mp00161
-0002
Totalt10210937101

Beslut: Kammaren biföll reservation 23

18. Utvisning på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Ju530 av Beatrice Ask m.fl. (m) yrkande 16,
2005/06:Ju564 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) yrkande 15 och
2005/06:Sf383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 27 och 28.

Reservation 26 (c, fp)
Reservation 27 (m)

19. Uppehållstillstånd efter viss tid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 13.

Reservation 28 (c, kd, v, mp)

20. Familjesplittring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf267 av Solveig Hellquist (fp) yrkande 1,
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 17 och
2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 9.

Reservation 29 (c, kd)

21. Rådrum för avresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 22.

Reservation 30 (v)

22. Återreseförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 23 och
2005/06:Sf260 av Erling Wälivaara (kd).

Reservation 31 (v, mp)

23. Förvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 27,
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkandena 10 och 11 samt
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 14.

Reservation 32 (c, kd)
Reservation 33 (v, mp)

24. Viseringsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 24,
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 19 och
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 3 i denna del.

Reservation 34 (c, kd, v, mp)

25. Besöksvisum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 25,
2005/06:Sf295 av Maria Larsson (kd) och
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 24.

Reservation 35 (c, fp, kd)
Reservation 36 (v, mp)

26. Visum för asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 26,
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 16 och
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 3 i denna del.

Reservation 37 (c, kd, v, mp)

27. Övriga visumfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:K452 av Mikael Oscarsson (kd) yrkande 2,
2005/06:Ju564 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) yrkande 17,
2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) yrkande 8 och
2005/06:U7 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 6 i denna del.

Reservation 38 (kd)
Reservation 39 (mp)

28. Asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) yrkande 6,
2005/06:Sf5 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkande 1,
2005/06:Sf289 av Ulla Wester (s),
2005/06:Sf312 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 1-3,
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkandena 5 och 12,
2005/06:Sf358 av Louise Malmström och Billy Gustafsson (båda s),
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 12 och 13,
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkandena 7, 9 och 10 samt
2005/06:Sf406 av Tasso Stafilidis (v).

Reservation 40 (fp)
Reservation 41 (kd)
Reservation 42 (v)
Reservation 43 (c)
Reservation 44 (mp)

29. Barn i asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om behovet av speciella barntolkar.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 4 och
avslår motionerna
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkandena 13 och 21,
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 2,
2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkandena 2 och 3 samt
2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkandena 33 och 34.

30. Säkerhetsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 26.

Reservation 45 (c)

31. Offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 14,
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 11 och
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkandena 5 och 11.

Reservation 46 (c, fp, kd, v, mp)

32. Organiserad verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf312 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 5 och 7,
2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1 och
2005/06:Sf412 av Jan Emanuel Johansson (s).

Reservation 47 (v)

33. Värdesäkring av dagersättning till asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf312 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 12.

Reservation 48 (v, mp)

34. Asylsökandes boende m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf312 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 10,
2005/06:Sf376 av Tasso Stafilidis (v),
2005/06:A247 av Anne-Marie Ekström m.fl. (fp) yrkande 4 och
2005/06:Bo274 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 5 och 6.

Reservation 49 (v)

35. Ny politik för mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf364 yrkande 14.

Reservation 50 (c, fp)

36. Asylsökande och rätten till arbete

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf227 av Hans Backman (fp),
2005/06:Sf229 av Torsten Lindström (kd),
2005/06:Sf231 av Ana Maria Narti (fp) yrkandena 1 och 2,
2005/06:Sf275 av Maria Larsson (kd) yrkandena 1 och 2,
2005/06:Sf312 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 6,
2005/06:Sf331 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 2,
2005/06:Sf333 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 12,
2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 10 och
2005/06:A247 av Anne-Marie Ekström m.fl. (fp) yrkande 6.

Reservation 51 (m, c, fp, kd)
Reservation 52 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 51 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m039016
c012010
fp037011
kd021012
v21007
mp01601
-0002
Totalt1231250101

Beslut: Kammaren biföll reservation 51

37. Information till asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 7 och
2005/06:So429 av Hillevi Engström (m) yrkande 11.

Reservation 53 (m)
Reservation 54 (c)

38. Asylsökandes rätt till vård enligt hälso- och sjukvårdslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:So553 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 55 (v, mp)

39. Hälso- och sjukvård i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf203 av Ulf Sjösten (m),
2005/06:Sf312 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 15-17, 20 och 21,
2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 6 i denna del,
2005/06:Sf413 av Jan Emanuel Johansson (s) och
2005/06:So468 av Martin Andreasson och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkande 5.

Reservation 56 (c, kd)
Reservation 57 (v, mp)

40. Asylsökande barns rätt till skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf312 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 14 och
2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 6 i denna del.

Reservation 58 (c, kd)
Reservation 59 (v)

41. Personer som håller sig gömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf312 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 18,
2005/06:Sf329 av Per Bill och Henrik von Sydow (båda m) yrkande 1,
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 24,
2005/06:Sf343 av Åsa Lindestam och Sinikka Bohlin (båda s),
2005/06:Sf419 av Gustav Fridolin m.fl. (mp, kd, v) yrkandena 1-3 och
2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkandena 22 och 23.

Reservation 60 (kd, v, mp)
Reservation 61 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 60 (kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m203716
c001210
fp360012
kd021012
v02107
mp01601
-0002
Totalt1405849102

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

42. Ansvar för sjukvårdskostnader för gömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf312 yrkande 19.

Reservation 62 (v, mp)

43. Ersättning till kommunerna m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf218 av Torsten Lindström (kd) yrkandena 1 och 2,
2005/06:Sf267 av Solveig Hellquist (fp) yrkandena 2 och 3,
2005/06:Sf282 av Annika Qarlsson och Kerstin Lundgren (båda c) yrkande 1,
2005/06:Sf312 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 8 och 13,
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkandena 3, 4, 6 och 8,
2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 4 och
2005/06:Sf396 av Cinnika Beiming och Mikael Damberg (båda s).

Reservation 63 (v)
Reservation 64 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 63 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m390016
c001210
fp370011
kd200013
v02107
mp16001
-0002
Totalt2142112102

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

44. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:18 till handlingarna.