Militära frågor

Försvarsutskottets bet 2015/16:FöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2015

Beslut

Viktigt att försvaret snabbt kan få tillgång till övnings- och skjutfält (FöU3)

När Försvarsmakten lämnat in en ansökan om att få använda ett övnings- och skjutfält görs en miljöprövning. Försvarsutskottet, som förberett riksdagens beslut, konstaterar att beslutsprocesserna för miljöprövningar i många fall tagit mycket lång tid och att de behöver ses över. Detta för att korta handläggningstiderna så att försvarets möjligheter till övning inte allvarligt försvåras. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen uppmanade även regeringen att göra tillgången till så kallade långräckviddiga bekämpningssystem till en prioriterad fråga under kommande mandatperioder.

Beslutet grundar sig i två motionsförslag. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om olika militära frågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om beslutsprocessen för miljöprövning av övnings- och skjutfält samt till motion om Sveriges tillgång till långräckviddiga bekämpningssystem under kommande mandatperioder. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-11-12
Trycklov: 2015-11-16
Reservationer 10
bet 2015/16:FöU3

Alla beredningar i utskottet

2015-11-05, 2015-10-22

Viktigt att försvaret snabbt kan få tillgång till övnings- och skjutfält (FöU3)

När Försvarsmakten lämnat in en ansökan om att få använda ett övnings- och skjutfält görs en miljöprövning. Försvarsutskottet konstaterar att beslutsprocesserna för miljöprövningar i många fall tagit mycket lång tid och att de behöver ses över. Detta för att korta handläggningstiderna så att försvarets möjligheter till övning inte allvarligt försvåras. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska uppmana regeringen att göra tillgången till så kallade långräckviddiga bekämpningssystem till en prioriterad fråga under kommande mandatperioder. I ljuset av det försämrade säkerhetspolitiska läget i närområdet bedömer utskottet att frågan är så angelägen att riksdagen redan nu bör uttala sig.

Ställningstagandet grundar sig i två motionsförslag. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om olika militära frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-18
Debatt i kammaren: 2015-11-19
4

Beslut

Beslut: 2015-11-25
11 förslagspunkter, 9 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 november 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Grundorganisatoriska frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2096 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (SD),

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 28-31, 59-61, 71, 72 och 75 samt

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 52-54, 64 och 66.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 76 0 0 8
SD 0 39 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 266 39 0 44


2. Övnings- och skjutfält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:944 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2014/15:1170 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) och

2014/15:1815 av Carl-Oskar Bohlin (M).

Reservation 2 (SD)

3. Miljöprövning av övnings- och skjutfält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om beslutsprocessen för miljöprövning av övnings- och skjutfält och tillkännager detta för regeringen.


4. Övnings- och utbildningsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 62 och 65 samt

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 28, 57 och 71.

Reservation 3 (SD)

5. Internationella insatser och operationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 24 och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 4 (SD)

6. Materiel- och anskaffningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 10, 60, 61, 65 och 74,

2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6,

2015/16:3065 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD) och

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 74, 67, 68 och 73.

Reservation 5 (SD)

7. Långräckviddiga bekämpningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om Sveriges tillgång till långräckviddiga bekämpningssystem under kommande mandatperioder och tillkännager detta för regeringen.


8. Försvarsindustrifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1973 av Annika Lillemets m.fl. (MP) och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 33 och 34.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 1 15
M 76 0 0 8
SD 0 0 39 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 244 20 40 45


9. Försvarsmaktens anläggningar och infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 45 och 76,

2014/15:348 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) yrkande 3,

2014/15:1369 av Niclas Malmberg (MP) och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 38 och 67.

Reservation 8 (SD)

10. Översyn av systemet Prio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 56 och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 44.

Reservation 9 (SD)

11. Försvarsmaktens uniformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1240 av Jeff Ahl m.fl. (SD).

Reservation 10 (SD)