Miljöbedömningar

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 oktober 2017

Beslut

Regler för miljöbedömningar förändras och förtydligas (MJU5)

Det ska göras ändringar i miljöbalken och i ett antal sektorslagar, det vill säga lagar utanför miljöbalken som reglerar verksamheter och åtgärder som påverkar miljön. Ändringarna görs bland annat för att reglerna för miljöbedömningar ska bli tydligare och enklare att tillämpa. Ändringarna görs också för att genomföra de senaste ändringarna i EU-direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, MKB-direktivet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Riksdagen riktade tre tillkännagivanden, det vill säga uppmaningar, till regeringen att vidta åtgärder för:

  • Att det svenska regelverket för vilka verksamheter och åtgärder som kan eller inte kan antas ha betydande miljöpåverkan ska anpassas till bestämmelserna i MKB-direktivet.
  • Att det svenska regelverket om kraven på innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för den specifika miljöbedömningen bör överensstämma med MKB-direktivets krav.
  • Att det ska göras en utvärdering av den nya lagstiftningen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen, med vissa ändringar i övergångsbestämmelserna och med några redaktionella ändringar, antar regeringens förslag till ändringar i miljöbalken och i ett antal s.k. sektorslagar. Utskottet föreslår med bifall till motion 2016/17:3758 yrkandena 1 och 2 tillkännagivanden om kraven på innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för den specifika miljö-bedömningen samt om vilka verksamheter och åtgärder som ska omfattas av kravet på en specifik miljöbedömning. Utskottet föreslår med bifall till motion 2016/17:3758 yrkande 4 ett tillkännagivande om att det bör göras en utvärdering av den nya lagstiftningen. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-10-12
Justering: 2017-10-17
Trycklov: 2017-10-19
Reservationer 4
bet 2017/18:MJU5

Alla beredningar i utskottet

2017-10-12, 2017-09-21

Regler för miljöbedömningar bör förändras och förtydligas (MJU5)

Regeringen vill göra ändringar i miljöbalken och i ett antal sektorslagar, det vill säga lagar utanför miljöbalken som reglerar verksamheter och åtgärder som påverkar miljön. Ändringarna föreslås bland annat för att reglerna för miljöbedömningar ska bli tydligare och enklare att tillämpa. Ändringarna görs också för att genomföra de senaste ändringarna i EU-direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, MKB-direktivet.

Lagändringarna föreslås börjar gälla den 1 januari 2018.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, det vill säga uppmaningar till regeringen att vidta åtgärder för:

  • Att det svenska regelverket för vilka verksamheter och åtgärder som kan eller inte kan antas ha betydande miljöpåverkan ska anpassas till bestämmelserna i MKB-direktivet.
  • Att det svenska regelverket om kraven på innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för den specifika miljöbedömningen bör överensstämma med MKB-direktivets krav.
  • Att det ska göras en utvärdering av den nya lagstiftningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-24
Debatt i kammaren: 2017-10-25
4

Beslut

Beslut: 2017-10-25
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 oktober 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Miljöbedömningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken med den ändringen att punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
2. lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
4. lag om ändring i väglagen (1971:948),
5. lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
6. lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
7. lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn med de ändringarna att 
a) i 1 b § ska den punkt som inleds "en specifik miljöbedömning" vara numrerad 2,
b) i 1 b § ska den punkt som inleds "en liten miljökonsekvens-beskrivning" vara numrerad 3,
c) punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
8. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
9. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
10. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon med de ändringarna att
a) punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
b) i 6 § ska den punkt som inleds "en liten miljökonsekvens-beskrivning" vara numrerad 3,
11. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
12. lag om ändring i ellagen (1997:857) med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
13. lag om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
14. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403) med den ändringen att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.",
15. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:200 punkterna 2, 4, 5, 9, 11, 13 och 15 samt bifaller delvis proposition 2016/17:200 punkterna 1, 3, 6-8, 10, 12 och 14.

2. Strategiska miljöbedömningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

3. Verksamheter som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska miljöbedömas m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att det svenska regelverket för vilka verksamheter och åtgärder som kan eller inte kan antas ha betydande miljöpåverkan ska anpassas till MKB-direktivets bestämmelser i direktivets lydelse enligt ändringsdirektivet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2 och

avslår motion

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 3.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 2 95 0 16
M 70 0 0 13
SD 38 0 0 8
MP 0 21 0 4
C 17 0 0 5
V 0 16 0 5
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 0 1 2
Totalt 157 132 1 59


4. Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen inom ramen för den specifika miljöbedömningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kraven på innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för den specifika miljöbedömningen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1.

Reservation 3 (S, MP, V)

5. Utvärdering av den nya lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utvärdering av den nya lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 4.

6. Miljöorganisationers tillgång till rättslig prövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 3 0 18
M 70 0 0 13
SD 38 0 0 8
MP 20 1 0 4
C 17 0 0 5
V 0 16 0 5
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 2
Totalt 268 20 0 61