Miljömålen - med sikte på framtiden

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2019

Beslut

Regeringens arbete med miljömålen och motioner om vissa miljöfrågor (MjU18)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om arbetet med miljömålen under den föregående mandatperioden. Miljömålen är en viktig utgångspunkt i det nationella genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. I skrivelsen framkommer det bland annat att regeringen har utvecklat styrningen av myndigheterna och att man har gjort historiska budgetsatsningar för att nå miljömålen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen har också behandlat motioner från allmänna motionstiden 2018 som rör vissa miljöfrågor, bland annat miljötillståndsprocesser. Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att införa ett så kallat grönt spår i tillståndsprövningen för företag med flera som vill göra miljöförbättrande åtgärder. Ett sådant grönt spår skulle innebära skyndsammare handläggning och ett mer proaktivt arbete där företag och andra kan få stöd och råd i frågor som rör tillståndsprövning.

Riksdagen sa nej till övriga motioner.

 

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 15 och 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 106 ett tillkännagivande om förbättrade tillståndsprocesser. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-06-04
Reservationer 19
Betänkande 2018/19:MJU18

Regeringens arbete med miljömålen och motioner om vissa miljöfrågor (MjU18)

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om arbetet med miljömålen under den föregående mandatperioden. Miljömålen är en viktig utgångspunkt i det nationella genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. I skrivelsen framkommer det bland annat att regeringen har utvecklat styrningen av myndigheterna och att man har gjort historiska budgetsatsningar för att nå miljömålen. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

Utskottet har också behandlat motioner från allmänna motionstiden 2018 som rör vissa miljöfrågor, bland annat miljötillståndsprocesser. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att införa ett så kallat grönt spår i tillståndsprövningen för företag med flera som vill göra miljöförbättrande åtgärder. Ett sådant grönt spår skulle innebära skyndsammare handläggning och ett mer proaktivt arbete där företag och andra kan få stöd och råd i frågor som rör tillståndsprövning.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-12
Debatt i kammaren: 2019-06-13
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
20 förslagspunkter, 14 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hållbar utveckling och miljömål m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1946 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 24 och

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 1 (C)

2. Kommunernas rådighet över styrmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 59 och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 2 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 63 1 0 6
SD 62 0 0 0
C 0 29 0 2
V 27 0 0 1
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 274 50 0 25


3. Underlätta för vissa kommunala satsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 60.

Reservation 3 (C)

4. Förbättrade tillståndsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om förbättrade tillståndsprocesser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 15 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 106 och

avslår motionerna

2018/19:1067 av Emilia Töyrä och Linus Sköld (båda S),

2018/19:1702 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1946 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkande 3 och

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 4 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 92 0 8
M 64 0 0 6
SD 62 0 0 0
C 29 0 0 2
V 0 27 0 1
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 192 132 0 25


5. Koncentrera prövningen av djurhållande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 5 (KD)

6. Kravet på samrådsförfarande för anmälningspliktig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 16.

Reservation 6 (KD)

7. Äganderättsutredning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M) yrkande 2,

2018/19:1333 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

2018/19:2260 av Solveig Zander (C),

2018/19:2562 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) yrkande 1 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 7 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 64 0 6
SD 0 62 0 0
C 29 0 0 2
V 27 0 0 1
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 178 146 0 25


8. Stärkt äganderätt inom jordbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 8 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 64 0 6
SD 0 62 0 0
C 29 0 0 2
V 27 0 0 1
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 178 146 0 25


9. Kompensation vid inskränkningar i äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2562 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) yrkande 2.

Reservation 9 (SD)

10. Samhällsplanering, grön infrastruktur och naturvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2005 av John Widegren och Erik Bengtzboe (båda M) och

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkandena 16 och 17.

11. Ansökan om och prövning av tillstånd för vindkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:2067 av Cecilie Tenfjord Toftby (M).

Reservation 10 (SD)

12. Vindkraft i fjällmiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2603 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD).

Reservation 11 (SD)

13. Tillsynsavgifter för gruvverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 12 (M)

14. Ekonomisk säkerhet för gruvverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 13 (M)

15. Klassificering av jordbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 32,

2018/19:2073 av Cecilie Tenfjord Toftby (M),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 40 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 31.

Reservation 14 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 64 0 6
SD 0 62 0 0
C 29 0 0 2
V 27 0 0 1
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 178 146 0 25


16. Miljöorganisationers talerätt i jakt- och viltvårdsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 21 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)

17. Miljöorganisationers talerätt i skogsbruksfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 17 (SD)

18. Sanktioner vid miljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:900 av Maria Gardfjell och Rasmus Ling (båda MP) yrkande 3 och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 48.

Reservation 18 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 64 0 6
SD 62 0 0 0
C 29 0 0 2
V 27 0 0 1
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 240 84 0 25


19. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:557 av Maria Nilsson (L),

2018/19:2382 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 3,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 9,

2018/19:2753 av Rebecka Le Moine (MP) och

2018/19:2907 av Linda Ylivainio (C).

Reservation 19 (KD)

20. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:265 till handlingarna.