Mineralpolitik

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2021

Beslut

Regeringen bör ge konkreta förslag om enklare tillståndsprocesser i gruvnäringen (NU18)

Riksdagen vill se förenklade tillståndsprocesser och kortare handläggningstider för gruv- och mineralnäringen och riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Riksdagen hänvisade till tidigare tillkännagivanden om detta och uppmanade nu regeringen att senast den 30 juni 2022 återkomma med konkreta förslag i frågan.

Tillkännagivandet gjordes i samband med behandlingen av motioner om mineralpolitik från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motioner med hänvisning till bland annat nuvarande regler och pågående arbete inom området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett motionsyrkande om tillståndsprocesser och handläggningstider. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-02-04, 2021-03-04

Regeringen bör ge konkreta förslag om enklare tillståndsprocesser i gruvnäringen (NU18)

Näringsutskottet vill se förenklade tillståndsprocesser och kortare handläggningstider för gruv- och mineralnäringen och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Utskottet hänvisar till riksdagens tidigare tillkännagivanden om detta och föreslår nu att riksdagen ska uppmana regeringen att senast den 30 juni 2022 återkomma med konkreta förslag i frågan.

Förslaget till tillkännagivande kom i samband med behandlingen av motioner om mineralpolitik från den allmänna motionstiden 2020. Näringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga motioner med hänvisning till bland annat nuvarande regler och pågående arbete inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.