Moderna transporter

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2006

Beslut

Medborgar- och kundperspektivet ska prägla transportpolitiken (TU5)

Regeringen har redovisat sina mål, principer och strategier för transportpolitiken. Medborgar- och kundperspektivet lyfts fram liksom behovet av hållbara transportlösningar för regional utveckling och vidgade arbetsmarknadsregioner. Riksdagen godkände inriktningen på transportpolitiken och sade ja till regeringens förslag på åtgärder. Det innebär bland annat följande: Trafikhuvudmännen får på försök ta ansvar för interregional järnvägstrafik i del av Norrland. Charter- och nattågstrafik öppnas för konkurrens. Ett utvecklingsprogram för kollektivtrafik med fokus på tillgänglighet för funktionshindrade, stationsfrågor och samordning av information tas fram. Resenärernas rättigheter stärks med en ny lag och förändringar i lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst. Det ska ställas krav på förarbevis och registreringsplikt för vissa fritidsbåtar. Utformningen av förarbeviset ska först utredas. Driftbidragen till icke-statliga flygplatser ska endast ges när goda kollektiva transportalternativ saknas. En nationell flygplatsöversyn ska göras. En effektiv samverkan mellan transportslag ska främjas genom att ett strategiskt nät av godsterminaler och hamnar pekas ut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

273 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-04
Justering: 2006-05-16
Betänkande publicerat: 2006-05-19
Trycklov: 2006-05-19
Reservationer 40
Betänkande 2005/06:TU5

Alla beredningar i utskottet

2006-05-04, 2006-05-02, 2006-04-20, 2006-04-04

Medborgar- och kundperspektivet ska prägla transportpolitiken (TU5)

Regeringen har redovisat sina mål, principer och strategier för transportpolitiken. Medborgar- och kundperspektivet lyfts fram liksom behovet av hållbara transportlösningar för regional utveckling och vidgade arbetsmarknadsregioner. Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner inriktningen på transportpolitiken och säger ja till regeringens förslag på åtgärder. Det innebär bland annat följande:

  • Trafikhuvudmännen får på försök ta ansvar för interregional järnvägstrafik i del av Norrland.
  • Charter- och nattågstrafik öppnas för konkurrens.
  • Ett utvecklingsprogram för kollektivtrafik med fokus på tillgänglighet för funktionshindrade, stationsfrågor och samordning av information tas fram.
  • Resenärernas rättigheter stärks med en ny lag och förändringar i lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst.
  • Det ska ställas krav på förarbevis och registreringsplikt för vissa fritidsbåtar. Utformningen av förarbeviset ska först utredas.
  • Driftbidragen till icke-statliga flygplatser ska endast ges när goda kollektiva transportalternativ saknas.
  • En nationell flygplatsöversyn ska göras.
  • En effektiv samverkan mellan transportslag ska främjas genom att ett strategiskt nät av godsterminaler och hamnar pekas ut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-30
4

Beslut

Beslut: 2006-05-30
50 förslagspunkter, 49 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Transportpolitikens mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ändring av delmålen för god miljö och hållbar regional utveckling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:160 punkt 4 och avslår motion
2004/05:N11 av Åsa Torstensson m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 12.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m045010
c11704
fp04206
kd02508
v21007
mp11006
-1001
Totalt163129057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Transportpolitikens principer och styrmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om transportpolitikens principer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:160 punkt 5 och avslår motionerna
2004/05:T359 av Karin Thorborg m.fl. (v) yrkande 2,
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 9,
2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 1,
2005/06:T212 av Lennart Fremling m.fl. (fp, m, kd, c) yrkande 1,
2005/06:T262 av Lennart Fremling (fp),
2005/06:T296 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 6,
2005/06:T329 av Karin Thorborg m.fl. (v) yrkande 2,
2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 3 och
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 10.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Utgångspunkter för trafikens kostnadsansvar och kilometerskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 10.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

4. Banavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkandena 9 och 10 samt
2005/06:T264 av Lennart Fremling (fp) yrkande 3.

Reservation 4 (m)

5. Farledsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T236 av Anita Sidén och Bertil Kjellberg (båda m),
2004/05:T292 av Peter Danielsson (m) yrkandena 1-3,
2004/05:T296 av Stefan Hagfeldt m.fl. (m, fp, kd, c),
2004/05:T297 av Annelie Enochson (kd) yrkandena 1-3,
2004/05:T321 av Peter Danielsson m.fl. (m) yrkande 4,
2004/05:T444 av Jörgen Johansson (c) yrkande 2,
2004/05:T459 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 12,
2004/05:T460 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 3,
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 26 och 27,
2004/05:T483 av Billy Gustafsson och Louise Malmström (båda s),
2004/05:T503 av Karin Svensson Smith m.fl. (v),
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkandena 7 och 8,
2005/06:T332 av Peter Danielsson m.fl. (m) yrkande 5,
2005/06:T479 av Annelie Enochson (kd) yrkandena 1-3,
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 29 och 30,
2005/06:T596 av Kenneth Lantz (kd),
2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 12 och
2005/06:T611 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 3.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

6. Kostnader för sjö- och luftfartsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 3.

Reservation 6 (m)

7. Samhällsekonomiska kalkyler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T296 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 7,
2005/06:T329 av Karin Thorborg m.fl. (v) yrkande 5 och
2005/06:T562 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp) yrkande 11.

8. Statens ansvar inom transportområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 2.

Reservation 7 (m)

9. Riksdagens delegering av trafikbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 9.

Reservation 8 (m)

10. Konkurrensutsättning av verksamheter inom transportområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T222 av Rolf Gunnarsson (m),
2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 14,
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 7,
2005/06:T230 av Bertil Kjellberg (m),
2005/06:T312 av Bertil Kjellberg (m),
2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 4, 5 och 12,
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 8 och 9 samt
2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 4.

Reservation 9 (m, fp)

11. Myndighetsstrukturen inom transportområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T494 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s),
2005/06:T263 av Lennart Fremling (fp) och
2005/06:T563 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s).

12. Transportforskning och innovation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T245 av Claes Roxbergh m.fl. (mp),
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 5,
2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 8,
2005/06:T296 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 13 och
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 5.

Reservation 10 (m, fp)

13. Internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T462 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 7,
2004/05:MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 11,
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 7,
2005/06:T610 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 7,
2005/06:MJ47 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 9 och
2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 16.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

14. Övergripande frågor i infrastrukturplaneringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T459 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 2,
2004/05:N242 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 3 och
2005/06:T578 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 11.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

15. Ansvarsfördelningen i infrastrukturplaneringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T394 av Claes Västerteg m.fl. (c) yrkande 1,
2005/06:T440 av Agne Hansson och Viviann Gerdin (båda c),
2005/06:T578 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 1 och 2 samt
2005/06:N481 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 10.

Reservation 13 (c)

16. Övriga planeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T239 av Sven Bergström (c),
2005/06:K284 av Lennart Fremling och Karin Svensson Smith (fp, -) yrkande 3,
2005/06:Sk415 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, -) yrkande 3,
2005/06:T339 av Lars Tysklind m.fl. (fp) yrkande 1 och
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 24.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

17. Alternativa finansieringsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T339 av Birgitta Sellén m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 4,
2004/05:T388 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein (båda s),
2004/05:T459 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkandena 3-5,
2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 25,
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 2 och 3,
2004/05:T514 av Lars Tysklind och Åsa Torstensson (fp, c) yrkande 2,
2005/06:T24 av Stefan Attefall och Maria Larsson (båda kd) yrkandena 1 och 2,
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 4,
2005/06:T433 av Anders Larsson (c),
2005/06:T464 av Berndt Sköldestig m.fl. (s),
2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 26,
2005/06:T506 av Åsa Torstensson och Lars Tysklind (c, fp),
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 2 och 3,
2005/06:T561 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (m, fp, kd, c) yrkande 5,
2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkandena 5 och 6 samt
2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 14.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

18. Finansiering av Öresundsbron

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T452 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 27 och
2005/06:T403 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (m)

19. Beslutsformer för trafikavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:T459 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 9.

Reservation 17 (c, fp, kd)

20. Planeringsramarna för 2004-2015

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T495 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s),
2004/05:N400 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 7,
2005/06:T20 av Jörgen Johansson och Roger Tiefensee (båda c) yrkande 1,
2005/06:T24 av Stefan Attefall och Maria Larsson (båda kd) yrkande 3,
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 1,
2005/06:T339 av Lars Tysklind m.fl. (fp) yrkandena 2-4,
2005/06:T406 av Anders Larsson (c),
2005/06:T444 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 6,
2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 1,
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 1 och 15-18,
2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 1,
2005/06:T576 av Inger Lundberg m.fl. (s),
2005/06:T578 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 3-7 och 9,
2005/06:MJ352 av Viviann Gerdin och Håkan Larsson (båda c) yrkande 2,
2005/06:N309 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 7,
2005/06:N383 av Yvonne Ångström m.fl. (fp) yrkandena 7 och 8 samt
2005/06:N479 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkande 6.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

21. Ett miljömässigt hållbart transportsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 4 och
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 4.

Reservation 19 (fp)

22. Ett jämställt transportsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 20,
2005/06:T296 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkandena 1, 4, 10 och 12 samt
2005/06:T329 av Karin Thorborg m.fl. (v) yrkandena 1, 3 och 4.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

23. Särskilda infrastrukturprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T249 av Claes Västerteg och Eskil Erlandsson (båda c) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T321 av Peter Danielsson m.fl. (m) yrkandena 8 och 9,
2004/05:T459 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkandena 7 och 8,
2004/05:N399 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkande 3,
2005/06:T24 av Stefan Attefall och Maria Larsson (båda kd) yrkandena 4-6,
2005/06:T257 av Bengt-Anders Johansson och Ulf Sjösten (båda m) yrkandena 1-5,
2005/06:T264 av Lennart Fremling (fp) yrkande 1,
2005/06:T290 av Eskil Erlandsson och Claes Västerteg (båda c) yrkandena 1-5,
2005/06:T299 av Kenneth Lantz (kd) yrkande 1,
2005/06:T331 av Peter Danielsson (m) yrkandena 1-3,
2005/06:T332 av Peter Danielsson m.fl. (m) yrkandena 2 och 6,
2005/06:T412 av Christer Nylander m.fl. (fp) yrkande 4,
2005/06:T488 av Carina Hägg m.fl. (s),
2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 10,
2005/06:T521 av Staffan Danielsson och Roger Tiefensee (båda c) yrkandena 1-4,
2005/06:T533 av Christin Hagberg m.fl. (s),
2005/06:T549 av Tasso Stafilidis (v) yrkandena 1-5,
2005/06:T568 av Olle Sandahl (kd),
2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkandena 2 och 3,
2005/06:MJ46 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 15 och
2005/06:N305 av Gunnar Andrén m.fl. (fp) yrkande 7.

24. Åkerinäringens betydelse och konkurrensvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T216 av Rolf Gunnarsson (m),
2004/05:T276 av Göran Norlander och Agneta Lundberg (båda s),
2004/05:T402 av Sylvia Lindgren (s) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T462 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkandena 1 och 5,
2005/06:T23 av Sylvia Lindgren (s),
2005/06:T216 av Rolf Gunnarsson (m),
2005/06:T579 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (båda s) och
2005/06:T610 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkandena 1 och 5.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

25. Sjöfartens betydelse och konkurrensvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T396 av Gunnar Andrén (fp) yrkandena 1 och 7,
2004/05:T460 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 4,
2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 16,
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 24,
2004/05:T488 av Catherine Persson (s) yrkandena 1 och 2,
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 6,
2005/06:T32 av Birgitta Sellén (c) yrkandena 1 och 2,
2005/06:T275 av Sven Bergström och Birgitta Sellén (båda c),
2005/06:T356 av Michael Hagberg m.fl. (s),
2005/06:T426 av Gunnar Andrén och Erling Bager (båda fp) yrkandena 1 och 6,
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 12 och
2005/06:T611 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 7.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

26. Kombitrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T434 av Alf Eriksson m.fl. (s),
2005/06:T18 av Håkan Larsson och Camilla Sköld Jansson (c, v),
2005/06:T24 av Stefan Attefall och Maria Larsson (båda kd) yrkande 7,
2005/06:T248 av Hans Hoff (s) och
2005/06:T578 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 8.

27. Hamnpolitik och åtgärder i sjöfartens infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T240 av Fredrik Olovsson (s),
2004/05:T360 av Owe Hellberg (v) yrkandena 1-3,
2004/05:T393 av Kerstin Lundgren (c) yrkande 2,
2004/05:T410 av Michael Hagberg m.fl. (s),
2004/05:T458 av Heli Berg (fp),
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 11, 28 och 29,
2004/05:T470 av Peter Jonsson m.fl. (s),
2004/05:T502 av Cinnika Beiming (s),
2004/05:T518 av Billy Gustafsson och Louise Malmström (båda s),
2004/05:N401 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 2,
2005/06:T19 av Michael Hagberg (s),
2005/06:T20 av Jörgen Johansson och Roger Tiefensee (båda c) yrkande 3,
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 19,
2005/06:T265 av Ragnwi Marcelind (kd),
2005/06:T272 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) yrkandena 1-3,
2005/06:T294 av Gunnar Andrén (fp) yrkandena 1-5,
2005/06:T310 av Karin Thorborg m.fl. (v),
2005/06:T313 av Tomas Högström och Catharina Elmsäter-Svärd (båda m),
2005/06:T324 av Heli Berg (fp),
2005/06:T344 av Jörgen Johansson (c),
2005/06:T346 av Jörgen Johansson (c) yrkandena 1 och 2,
2005/06:T404 av Jeppe Johnsson (m),
2005/06:T447 av Owe Hellberg (v) yrkandena 1-3,
2005/06:T490 av Torsten Lindström (kd) yrkande 11,
2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (båda fp) yrkande 8,
2005/06:T511 av Birgitta Ahlqvist och Lennart Klockare (båda s),
2005/06:T517 av Kerstin Lundgren (c) yrkande 2,
2005/06:T528 av Göran Magnusson m.fl. (s),
2005/06:T548 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) yrkande 2,
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 27, 31 och 32,
2005/06:T597 av Eva Arvidsson m.fl. (s),
2005/06:T607 av Kerstin Kristiansson Karlstedt m.fl. (s),
2005/06:N305 av Gunnar Andrén m.fl. (fp) yrkande 3 och
2005/06:N443 av Martin Andreasson m.fl. (fp) yrkandena 30 och 31.

Reservation 23 (m, c, fp, kd)

28. Övergripande kollektivtrafikfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T392 av Susanne Eberstein och Göran Norlander (båda s),
2004/05:N11 av Åsa Torstensson m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 15,
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 13,
2005/06:T212 av Lennart Fremling m.fl. (fp, m, kd, c) yrkande 8,
2005/06:T296 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkandena 3 och 11,
2005/06:T379 av Jörgen Johansson (c) yrkande 2,
2005/06:T423 av Maria Larsson (kd),
2005/06:T446 av Gunilla Wahlén m.fl. (v),
2005/06:T478 av Annelie Enochson (kd),
2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 6 och 7,
2005/06:T558 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 1-3, 5, 7 och 8,
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 25,
2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 11,
2005/06:T565 av Tommy Ternemar m.fl. (s),
2005/06:T566 av Tommy Ternemar m.fl. (s),
2005/06:T573 av Lars U Granberg och Lennart Klockare (båda s),
2005/06:T578 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 15 och 16,
2005/06:T582 av Göran Norlander och Kerstin Kristiansson Karlstedt (båda s),
2005/06:T584 av Kristina Zakrisson och Lennart Klockare (båda s),
2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 10 och
2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 15.

Reservation 24 (m, c, fp, kd)

29. Handikappanpassning av kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:So397 av Erik Ullenhag m.fl. (fp) yrkande 7,
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 20,
2005/06:So638 av Erik Ullenhag m.fl. (fp) yrkandena 4 och 5,
2005/06:T558 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 6 och
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 20.

Reservation 25 (fp)

30. Biljettkontroll i kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T428 av Martin Andreasson (fp) och
2004/05:T429 av Gabriel Romanus (fp).

31. Biljetter och taxor i kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T230 av Barbro Feltzing (mp),
2004/05:T237 av Cecilia Wikström (fp) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T492 av Åsa Lindestam (s),
2004/05:T504 av Kenth Högström m.fl. (s),
2005/06:T242 av Cecilia Wikström (fp) yrkandena 1 och 2,
2005/06:T370 av Barbro Feltzing (mp),
2005/06:T403 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) yrkande 3,
2005/06:T449 av Rossana Dinamarca och Kalle Larsson (båda v),
2005/06:T459 av Kenneth Lantz (kd),
2005/06:T515 av Per-Olof Svensson m.fl. (s),
2005/06:T532 av Margareta Israelsson m.fl. (s) och
2005/06:T541 av Lars Wegendal (s).

32. Upphandling av Gotlandstrafiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:T274 av Agneta Ringman (s),
2003/04:T451 av Agne Hansson (c),
2004/05:T254 av Nils Fredrik Aurelius och Chatrine Pålsson (m, kd),
2004/05:T341 av Agneta Ringman m.fl. (s),
2004/05:T349 av Karin Svensson Smith m.fl. (v),
2004/05:T401 av Sylvia Lindgren (s),
2004/05:T426 av Helena Bargholtz (fp) yrkande 1,
2004/05:T440 av Roger Tiefensee (c),
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 9,
2005/06:T233 av Helena Bargholtz (fp),
2005/06:T322 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp) yrkandena 1 och 2,
2005/06:T337 av Karin Thorborg m.fl. (v),
2005/06:T364 av Yvonne Ångström (fp),
2005/06:T395 av Ewa Björling (m),
2005/06:T397 av Agne Hansson och Staffan Danielsson (båda c),
2005/06:T398 av Staffan Danielsson och Agne Hansson (båda c),
2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 8,
2005/06:T557 av Christer Engelhardt och Lilian Virgin (båda s) och
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 26.

Reservation 26 (m, c, fp, kd)

33. Upphandling av järnvägstrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T252 av Yvonne Ångström (fp),
2004/05:T298 av Torsten Lindström (kd) yrkandena 7 och 8,
2004/05:T338 av Håkan Larsson (c) yrkandena 1 och 3,
2005/06:T20 av Jörgen Johansson och Roger Tiefensee (båda c) yrkande 2,
2005/06:T472 av Fredrik Olovsson och Reynoldh Furustrand (båda s),
2005/06:T474 av Lennart Axelsson m.fl. (s),
2005/06:T482 av Alf Eriksson och Arne Kjörnsberg (båda s) yrkande 1,
2005/06:T490 av Torsten Lindström (kd) yrkandena 8-10,
2005/06:T499 av Anders Larsson (c) yrkande 3,
2005/06:T508 av Johan Pehrson (fp),
2005/06:T529 av Pia Nilsson m.fl. (s) och
2005/06:T564 av Tommy Ternemar m.fl. (s).

34. Persontrafik på järnväg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om
1. genomförandet av en försöksverksamhet under högst 10 år för persontrafik på det statliga järnvägsnätet i delar av Norrland,
2. rätt att utföra och organisera persontransporter i form av chartertrafik och nattågstrafik på järnväg.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:160 punkterna 7 och 8 samt avslår motionerna
2004/05:T212 av Erik Ullenhag och Cecilia Wikström (båda fp) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T281 av Ragnwi Marcelind (kd) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T298 av Torsten Lindström (kd) yrkande 9,
2004/05:T379 av Peter Pedersen och Karin Thorborg (båda v),
2004/05:T436 av Lennart Klockare och Birgitta Gidblom (båda s),
2004/05:T459 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 11,
2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 11,
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 10 och 21,
2004/05:T479 av Agneta Lundberg m.fl. (s),
2004/05:T481 av Inger Lundberg m.fl. (s),
2004/05:N414 av Runar Patriksson och Anita Brodén (båda fp) yrkande 5,
2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 7,
2005/06:T28 av Martin Andreasson m.fl. (fp),
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkandena 14 och 15,
2005/06:T212 av Lennart Fremling m.fl. (fp, m, kd, c) yrkande 2,
2005/06:T220 av Anna Grönlund Krantz (fp),
2005/06:T221 av Anna Grönlund Krantz (fp),
2005/06:T250 av Ragnwi Marcelind (kd) yrkandena 1 och 2,
2005/06:T251 av Erik Ullenhag och Cecilia Wikström (båda fp) yrkandena 1 och 2,
2005/06:T256 av Hans Backman (fp),
2005/06:T264 av Lennart Fremling (fp) yrkande 2,
2005/06:T296 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 2,
2005/06:T320 av Kenneth Johansson och Jörgen Johansson (båda c) yrkande 2,
2005/06:T443 av Birgitta Sellén m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 1,
2005/06:T444 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 1-5,
2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 11,
2005/06:T526 av Fredrik Olovsson m.fl. (s),
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 11 och 21,
2005/06:T578 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 10 och 12,
2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 11,
2005/06:T615 av Peter Pedersen (v),
2005/06:N243 av Anita Brodén och Runar Patriksson (båda fp) yrkande 5,
2005/06:N304 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp) yrkandena 11 och 12,
2005/06:N386 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkandena 15 och 16 samt
2005/06:N477 av Per Bill m.fl. (m) yrkande 4.

Reservation 27 (m, c, fp, kd)

35. Flygplatser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om statligt driftbidrag till icke-statliga flygplatser.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:160 punkt 9 och avslår motionerna
2005/06:T15 av Torsten Lindström och Sven Gunnar Persson (båda kd),
2005/06:T16 av Sten Tolgfors (m) yrkandena 1-5,
2005/06:T17 av Lennart Axelsson m.fl. (s),
2005/06:T21 av Staffan Danielsson (c),
2005/06:T25 av Johan Pehrson (fp),
2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 5,
2005/06:T27 av Anders G Högmark (m) yrkandena 1-3 och 5,
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 16 och
2005/06:T34 av Sofia Larsen (c).

Reservation 28 (m, c, kd)
Reservation 29 (fp)

36. Kontroll av flygbesättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 18.

Reservation 30 (m, c, fp, kd)

37. Alternativa drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T347 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp) yrkandena 1-4,
2004/05:T461 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 7,
2004/05:N307 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 6,
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 11,
2005/06:T212 av Lennart Fremling m.fl. (fp, m, kd, c) yrkande 9,
2005/06:T309 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v) yrkandena 1-4,
2005/06:T424 av Krister Örnfjäder m.fl. (s),
2005/06:T610 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 2 och
2005/06:MJ350 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 5.

Reservation 31 (m, c, fp, kd)

38. Vissa miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T398 av Sven Bergström m.fl. (c) yrkande 23,
2005/06:Ub385 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 2,
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 12,
2005/06:T241 av Lennart Fremling (fp) yrkandena 1 och 2 samt
2005/06:T374 av Håkan Larsson (c).

Reservation 32 (m, c, fp, kd)

39. Rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 5.

Reservation 33 (m, c, fp, kd)

40. Bilens betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Sk342 av Åsa Torstensson (c) yrkandena 3 och 4,
2004/05:T241 av Hans Backman (fp),
2004/05:T307 av Lars Lindblad (m),
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 12 och 13,
2004/05:T511 av Jarl Lander m.fl. (s),
2004/05:T512 av Jarl Lander (s),
2005/06:T219 av Hans Backman (fp),
2005/06:T273 av Anna Grönlund Krantz (fp),
2005/06:T319 av Annika Qarlsson och Rigmor Stenmark (båda c) och
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 13 och 14.

Reservation 34 (m, c, fp, kd)

41. Fordonshobbyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T30 av Lars Gustafsson m.fl. (kd).

Reservation 35 (m, c, fp, kd)

42. Förarbevis för vissa fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om krav på förarbevis för att få framföra vissa fritidsbåtar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:160 punkt 6 och avslår motionerna
2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 3 och
2005/06:T33 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 2.

Reservation 36 (m)

43. Fritidsbåtsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sk343 av Karin Enström (m) yrkande 1,
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 17,
2005/06:T33 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 1,
2005/06:T462 av Anders Karlsson (s),
2005/06:T494 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (båda s) yrkande 1,
2005/06:T542 av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (båda s),
2005/06:T575 av Christer Skoog m.fl. (s),
2005/06:T580 av Agneta Lundberg och Kerstin Kristiansson Karlstedt (båda s) och
2005/06:T598 av Christer Erlandsson (s).

Reservation 37 (m, c, fp, kd)

44. Vattenskotrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T232 av Liselott Hagberg och Axel Darvik (båda fp).

45. Gång- och cykeltrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T342 av Rolf Olsson (v),
2005/06:T29 av Lennart Fremling m.fl. (fp, kd, c),
2005/06:T229 av Jan Ertsborn och Lennart Kollmats (båda fp),
2005/06:T296 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 5,
2005/06:T297 av Åsa Domeij och Helena Hillar Rosenqvist (båda mp),
2005/06:T330 av Karin Thorborg m.fl. (v) yrkandena 1, 2 och 4-10,
2005/06:T348 av Ragnwi Marcelind (kd),
2005/06:T609 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 12 och
2005/06:T612 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, fp, kd, c, -) yrkandena 1-3 och 7.

46. Regelsystemet för enskilda vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) yrkandena 2 och 3,
2005/06:T224 av Lars-Ivar Ericson (c),
2005/06:T228 av Nils Fredrik Aurelius (m) yrkande 3,
2005/06:T285 av Carina Hägg (s),
2005/06:T286 av Agneta Lundberg och Göran Norlander (båda s),
2005/06:T288 av Eskil Erlandsson och Jan Andersson (båda c),
2005/06:T357 av Louise Malmström och Billy Gustafsson (båda s),
2005/06:T393 av Holger Gustafsson (kd) yrkande 2,
2005/06:T435 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, c),
2005/06:T437 av Rigmor Stenmark (c) yrkande 1,
2005/06:T477 av Margareta Andersson och Agne Hansson (båda c),
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 19,
2005/06:N304 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp) yrkande 9 och
2005/06:N380 av Carl-Erik Skårman och Cecilia Widegren (båda m) yrkande 9.

Reservation 38 (m, c, fp, kd)

47. Vissa färjefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T22 av Tobias Krantz (fp),
2005/06:T279 av Gunnar Andrén (fp) yrkande 9,
2005/06:T292 av Tobias Krantz (fp),
2005/06:T306 av Gunilla Tjernberg (kd),
2005/06:T486 av Göte Wahlström m.fl. (s),
2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (båda fp) yrkande 7,
2005/06:N381 av Rosita Runegrund och Lars Gustafsson (båda kd) yrkande 6 och
2005/06:N443 av Martin Andreasson m.fl. (fp) yrkande 32.

48. Färdtjänst och riksfärdtjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst,
2. lag om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:160 punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna
2004/05:T315 av Kaj Nordquist (s),
2004/05:T330 av Catharina Bråkenhielm (s),
2005/06:So364 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) yrkande 18,
2005/06:So555 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 5-9,
2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 6,
2005/06:T268 av Else-Marie Lindgren (kd),
2005/06:T359 av Billy Gustafsson (s),
2005/06:T372 av Birgitta Sellén och Birgitta Carlsson (båda c) och
2005/06:T373 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson (båda c).

Reservation 39 (m, c, kd)

49. Lag om information till passagerare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om information till passagerare m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:160 punkt 1.

50. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T232 av Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson (båda c),
2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 4 och
2005/06:T276 av Rigmor Stenmark och Annika Qarlsson (båda c).

Reservation 40 (m)