Modernare adoptionsregler

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2018

Beslut

Barnrättsperspektivet vid adoption stärks (CU14)

Inför ett adoptionsbeslut ska det tas särskild hänsyn till barnets behov av adoption och barnet ska få större delaktighet i adoptionsprocessen. Dessutom ska sambor kunna adoptera under samma förutsättningar som gifta par. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag är det endast gifta par och registrerade partners som får adoptera gemensamt eller adoptera den andras barn. Sambor får alltså inte göra det. Många barn växer i dag upp med föräldrar som är sambor och det viktiga för ett barn är att föräldrarna kan erbjuda en stabil och trygg uppväxtmiljö. Då ska det inte spela någon roll om föräldrarna är gifta, sambor eller registrerade partners.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-05
Trycklov: 2018-06-05
Reservationer 11
Betänkande 2017/18:CU14

Barnrättsperspektivet vid adoption stärks (CU14)

Inför ett adoptionsbeslut ska det tas särskild hänsyn till barnets behov av adoption och barnet ska få större delaktighet i adoptionsprocessen. Dessutom ska sambor kunna adoptera under samma förutsättningar som gifta par. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dag är det endast gifta par och registrerade partners som får adoptera gemensamt eller adoptera den andras barn. Sambor får alltså inte göra det. Många barn växer i dag upp med föräldrar som är sambor och det viktiga för ett barn är att föräldrarna kan erbjuda en stabil och trygg uppväxtmiljö. Då ska det inte spela någon roll om föräldrarna är gifta, sambor eller registrerade partners.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 september 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-08
Debatt i kammaren: 2018-06-11
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i föräldrabalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldrabalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:121 punkt 1 och avslår motionerna

2017/18:2403 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 1 (KD)

2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) regeringens förslag till
1. lag om adoption i internationella situationer,
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
3. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),
4. lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,
5. lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap,
6. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
7. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
8. lag om ändring i lagen (2016:1013) om personnamn,
b) utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2017/18:121 punkterna 2-9 och 2017/18:155 punkt 3.2.

3. Sambors rätt att adoptera

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (KD)

4. Barnets rätt att komma till tals i adoptionsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4004 av Christina Örnebjär m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 3 (L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 13 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 282 30 0 37


5. Barnets samtycke och betydelsen av barnets åsikter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4007 av Mats Green m.fl. (M, C) yrkande 1.

Reservation 4 (M, C)

6. Vårdnadshavares vetorätt samt åtgärder för att främja nationella adoptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:418 av Christina Örnebjär (L) yrkande 3,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 40,

2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 6,

2017/18:1749 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ellen Juntti (båda M),

2017/18:3036 av Helena Bouveng (M),

2017/18:3098 av Eva Lohman (M),

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:4002 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD),

2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 9 och

2017/18:4007 av Mats Green m.fl. (M, C) yrkande 2.

Reservation 5 (M, C, KD)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 8
SD 0 0 36 6
MP 22 0 0 3
C 0 20 1 1
V 20 0 0 1
L 0 0 16 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 5 3
Totalt 145 108 58 38


7. Vuxenadoption i särskilda fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4004 av Christina Örnebjär m.fl. (L) yrkande 2 och

2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 8 (L, KD)

8. Enskilda adoptioner och medgivandeutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 7 och 8.

Reservation 9 (KD)

9. Samkönade pars möjligheter till adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 7 och

2017/18:4007 av Mats Green m.fl. (M, C) yrkande 3.

Reservation 10 (M, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 12 1 0 3
- 3 0 2 3
Totalt 196 114 2 37


10. Adoptioner kopplade till surrogatarrangemang i utlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 6 och

2017/18:4007 av Mats Green m.fl. (M, C) yrkande 4.

Reservation 11 (M, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 199 113 0 37