Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Socialförsäkringsutskottets bet 2017/18:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2017

Beslut

Det bör bli möjligt att låta bli att återkalla uppehållstillstånd (SfU7)

Regeringen har föreslagit ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Riksdagen sa ja till detta förslag, som börjar gälla den 1 december 2017.

Riksdagen vill också att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att en arbetskraftsinvandrare inte heller ska behöva utvisas om en arbetsgivare omedvetet har begått mindre fel som gäller villkoren för arbetstillståndet. Detta gäller även om felet upptäcks efter det att tillståndstiden har gått ut eller om det är Migrationsverket som upptäckt felet. Migrationsverket bör få möjlighet att göra en bedömning i varje enskilt fall. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta. Lagändringen bör börja gälla så fort som möjligt, men senast den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som kan träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 juli 2018 och som stärker proportionaliteten och säkerställer att en arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas på grund av att arbetsgivaren utan uppsåt begått mindre eller obetydliga fel. Därmed delvis bifall till vissa motioner. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-07
Justering: 2017-11-09
Trycklov: 2017-11-10
Reservationer 1
bet 2017/18:SfU7

Alla beredningar i utskottet

2017-11-07, 2017-10-19, 2017-10-17, 2017-10-12, 2017-10-10, 2017-09-28

Det bör bli möjligt att låta bli att återkalla uppehållstillstånd (SfU7)

Regeringen föreslår ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till detta förslag, som ska börja gälla den 1 december 2017.

Socialförsäkringsutskottet vill också att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att en arbetskraftsinvandrare inte heller ska behöva utvisas om en arbetsgivare omedvetet har begått mindre fel som gäller villkoren för arbetstillståndet. Detta gäller även om felet upptäcks efter det att tillståndstiden har gått ut eller om det är Migrationsverket som upptäckt felet. Migrationsverket bör få möjlighet att göra en bedömning i varje enskilt fall. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta. Lagändringen bör börja gälla så fort som möjligt, men senast den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15
4

Beslut

Beslut: 2017-11-15
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Möjlighet att avstå från återkallelse när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:212 och avslår motionerna

2017/18:114 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD).

2. Möjlighet att avstå från återkallelse vid mindre avvikelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som kan träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 juli 2018, och som stärker proportionaliteten och säkerställer att en arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas på grund av att arbetsgivaren utan uppsåt begått mindre eller obetydliga fel i fråga om villkoren för arbetstillstånd, även om felet upptäcks efter det att tillståndstiden löpt ut eller om Migrationsverket uppmärksammat det, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2017/18:1030 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1,

2017/18:1940 av Christian Holm Barenfeld (M),

2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 3,

2017/18:3122 av Marta Obminska (M),

2017/18:3165 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 4,

2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4,

2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 30 och

2017/18:3447 av Fredrik Schulte (M) yrkande 3.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 73 0 10
SD 39 0 0 7
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 16 0 0
- 2 0 1 1
Totalt 181 121 1 46