Mottagande av ensamkommande barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2006

Beslut

Kommunerna ska ansvara för boendet för ensamkommande barn (SfU12)

Riksdagen godkände regeringens förslag om att kommunerna ska ansvara för boendet för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige inte har med sig någon förälder eller annan vuxen person som kan anses ha trätt i förälderns ställe. Enligt beslutet ska Migrationsverket ingå avtal med olika kommuner om mottagande av ensamkommande barn. De kommuner som ingår avtal med Migrationsverket ska ordna boende och ansvara för barnet enligt socialtjänstlagen. Kommunerna kommer att få en ersättning för sina insatser. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006. På förslag från socialförsäkringsutskottet gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som innebär att en god man ska utses senast 24 timmar efter barnets ankomst till Sverige. Beslutet grundar sig på en motion från Kristdemokraterna och delvis en motion från Miljöpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall och delvis bifall till motioner om tidsfrist för förordnande av god man. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Kommunerna ska ansvara för boendet för ensamkommande barn (SfU12)

Socialförsäkringsutskottet vill att riksdagen godkänner regeringens förslag om att kommunerna ska ansvara för boendet för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige inte har med sig någon förälder eller annan vuxen person som kan anses ha trätt i förälderns ställe. Enligt förslaget ska Migrationsverket ingå avtal med olika kommuner om mottagande av ensamkommande barn. De kommuner som ingår avtal ska ordna boende och ansvara för barnet enligt socialtjänstlagen. Kommunerna kommer att få en ersättning för sina insatser. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006. Vidare föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som innebär att en god man ska utses senast 24 timmar efter barnets ankomst till Sverige. Förslaget grundar sig på en motion från Kristdemokraterna och delvis en motion från Miljöpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.