Mottagande av ensamkommande barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2006

Beslut

Kommunerna ska ansvara för boendet för ensamkommande barn (SfU12)

Riksdagen godkände regeringens förslag om att kommunerna ska ansvara för boendet för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige inte har med sig någon förälder eller annan vuxen person som kan anses ha trätt i förälderns ställe. Enligt beslutet ska Migrationsverket ingå avtal med olika kommuner om mottagande av ensamkommande barn. De kommuner som ingår avtal med Migrationsverket ska ordna boende och ansvara för barnet enligt socialtjänstlagen. Kommunerna kommer att få en ersättning för sina insatser. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006. På förslag från socialförsäkringsutskottet gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som innebär att en god man ska utses senast 24 timmar efter barnets ankomst till Sverige. Beslutet grundar sig på en motion från Kristdemokraterna och delvis en motion från Miljöpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall och delvis bifall till motioner om tidsfrist för förordnande av god man. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-24
Justering: 2006-02-16
Betänkande publicerat: 2006-02-21
Trycklov: 2006-02-21
Reservationer 12
Betänkande 2005/06:SfU12

Kommunerna ska ansvara för boendet för ensamkommande barn (SfU12)

Socialförsäkringsutskottet vill att riksdagen godkänner regeringens förslag om att kommunerna ska ansvara för boendet för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige inte har med sig någon förälder eller annan vuxen person som kan anses ha trätt i förälderns ställe. Enligt förslaget ska Migrationsverket ingå avtal med olika kommuner om mottagande av ensamkommande barn. De kommuner som ingår avtal ska ordna boende och ansvara för barnet enligt socialtjänstlagen. Kommunerna kommer att få en ersättning för sina insatser. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006. Vidare föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som innebär att en god man ska utses senast 24 timmar efter barnets ankomst till Sverige. Förslaget grundar sig på en motion från Kristdemokraterna och delvis en motion från Miljöpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-08
4

Beslut

Beslut: 2006-03-08
14 förslagspunkter, 6 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Begreppet ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. såvitt avser 1 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:46 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Sf7 yrkande 2, 2005/06:Sf10 yrkande 2 och 2005/06:Sf11 yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (c, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c11407
fp37119
kd02607
v23005
mp01304
-0101
Totalt22655167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ansvaret för ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. till den del det inte omfattas av punkt 1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:46 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2005/06:Sf7 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 1,
2005/06:Sf8 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkande 3,
2005/06:Sf11 av Mona Jönsson och Gustav Fridolin (båda mp) yrkande 4,
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 23,
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 3 i denna del,
2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 10 och
2005/06:So556 av Marita Aronson m.fl. (fp) yrkande 9.

Reservation 2 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c01507
fp03909
kd02607
v23005
mp13004
-1001
Totalt20280067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Familjehemsplacering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 1.

Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c15007
fp38109
kd02607
v23005
mp13004
-1001
Totalt25527067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Barns önskemål om boendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf11 av Mona Jönsson och Gustav Fridolin (båda mp) yrkande 6.

Reservation 4 (mp)

5. Jourbank av boenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf11 av Mona Jönsson och Gustav Fridolin (båda mp) yrkande 5.

Reservation 5 (mp)

6. Tidsfrist för förordnande av god man

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening dels vad utskottet anfört om att regeringen snarast bör återkomma med förslag om att det i lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn bör införas en bestämmelse om att god man för dessa barn skall utses inom 24 timmar efter barnets ankomst till Sverige, dels att den nya bestämmelen bör utvärderas senast ett år efter ikraftträdandet.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Sf10 yrkande 3 i denna del och bifaller delvis motion 2005/06:Sf11 yrkande 1.

Reservation 6 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s4108032
m450010
c15007
fp39009
kd26007
v12025
mp13004
-1001
Totalt144128275

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Registerkontroll av god man

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 3 i denna del.

Reservation 7 (kd)

8. 18-årsgränsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf9 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (båda v) yrkande 1 och
2005/06:Sf11 av Mona Jönsson och Gustav Fridolin (båda mp) yrkande 7.

Reservation 8 (c, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c01507
fp39009
kd26007
v02305
mp01205
-0101
Totalt23051068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Konsekvenser av nedläggning av Migrationsverkets boenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf9 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (båda v) yrkande 2.

Reservation 9 (v)

10. Åldersbestämning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf8 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkandena 4 och 5,
2005/06:Sf222 av Anne-Marie Ekström (fp) yrkandena 1 och 2 samt
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 3 i denna del.

11. Barns egna asylskäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf8 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkande 1 och
2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 3 i denna del.

Reservation 10 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m440011
c01507
fp03909
kd02607
v23005
mp01304
-0101
Totalt18794068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Handläggningstiden i ärenden som rör ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf8 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkande 2,
2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 3 i denna del och
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 3 i denna del.

Reservation 11 (fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m430111
c14107
fp13809
kd02607
v02305
mp01304
-0101
Totalt178102168

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Antalet uppehållstillstånd för ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 3 i denna del.

Reservation 12 (kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m440011
c15007
fp371010
kd02607
v02305
mp01304
-0101
Totalt21664069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Riktlinjer om statlig ersättning till kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de av regeringen föreslagna riktlinjerna om statlig ersättning tilll kommuner för mottagande av ensamkommande barn.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:46 punkt 2.