Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Trafikutskottets betänkande 2022/23:TU8

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 29 mars 2023

Nästa händelse: Bordläggning 28 mars 2023

Utskottets förslag

Hamnar ska kunna hantera avfall från fartyg (TU8)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar som rör nya regler för mottagande av avfall från fartyg. Dessa lagändringar krävs för att genomföra EU:s mottagningsdirektiv från 2019. Det innebär bland annat att hamnar ska ha en godkänd plan för att kunna ta emot och hantera avfall från fartyg. Syftet med dessa mottagningsanordningar är att minska risken att avfall släpps ut till havs.

När det gäller fritidsbåtshamnar är det kommunerna som ska godkänna planen för avfallshantering och ansvara för tillsynen. Transportstyrelsen kommer fortsatt att ansvara för de större handels- och industrihamnarna. För att möta kostnader för driften av mottagningsanordningarna kommer hamnarna kunna ta ut en avgift som står i proportion till mängden avfall som lämnas av fartygen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Hamnar ska kunna hantera avfall från fartyg (TU8)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar som rör nya regler för mottagande av avfall från fartyg. Dessa lagändringar krävs för att genomföra EU:s mottagningsdirektiv från 2019. Det innebär bland annat att hamnar ska ha en godkänd plan för att kunna ta emot och hantera avfall från fartyg. Syftet med dessa mottagningsanordningar är att minska risken att avfall släpps ut till havs.

När det gäller fritidsbåtshamnar är det kommunerna som ska godkänna planen för avfallshantering och ansvara för tillsynen. Transportstyrelsen kommer fortsatt att ansvara för de större handels- och industrihamnarna. För att möta kostnader för driften av mottagningsanordningarna kommer hamnarna kunna ta ut en avgift som står i proportion till mängden avfall som lämnas av fartygen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2023.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
2. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:62 punkterna 1 och 2.

2. Mottagningsanordningar i fritidsbåtshamnar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:906 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 38.

Reservation 1 (C)

3. Uppföljning av avgiften för att ta emot avfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2339 av Thomas Morell m.fl. (SD).

Reservation 2 (SD)