Museifrågor m.m.

Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 1999

Beslut

Kulturinstitutioners hyreskostnader bör redovisas i budgetpropositionen (KrU6)

Det är viktigt att bidragen till verksamheten vid olika kulturinstitutioner kan jämföras med varandra. Vid jämförelser bör det lätt kunna utläsas hur stor del av bidragen som är avsatta till den faktiska verksamheten vid institutionerna respektive till hyreskostnader. Riksdagen gav därför, med anledning av motionsförslag (m och mp), regeringen i uppdrag att i kommande budgetpropositioner kort ange hur stor del av föregående års bidrag till olika statliga kulturinstitutioner som använts till att betala hyreskostnader.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-04
Justering: 1999-04-13
Betänkande 1998/99:KrU6

Kulturinstitutioners hyreskostnader bör redovisas i budgetpropositionen (KrU6)

Det är viktigt att bidragen till verksamheten vid olika kulturinstitutioner kan jämföras med varandra. Vid jämförelser bör det lätt kunna utläsas hur stor del av bidragen som är avsatta till den faktiska verksamheten vid institutionerna respektive till hyreskostnader. Kulturutskottet föreslår därför, med anledning av motionsförslag (m och mp), att riksdagen ger regeringen i uppdrag att i kommande budgetpropositioner kort ange hur stor del av föregående års bidrag till olika statliga kulturinstitutioner som använts till att betala hyreskostnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-28
4

Beslut

Beslut: 1999-04-29

Protokoll med beslut