Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag

Socialförsäkringsutskottets bet 2019/20:SfU23

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 maj 2020

Nästa händelse: Behandling 27 maj 2020

Utskottets förslag

Ja till ändrade regler för rehabiliteringsersättning och vårdbidrag (SfU23)

Reglerna om rehabiliteringsersättning ska förenklas och Försäkringskassan ska kunna fortsätta att betala ut det avskaffade vårdbidraget under en övergångsperiod. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Ändringarna innebär att den som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och är sjuk i max 30 dagar ska få behålla sin rehabiliteringsersättning. Personen slipper då ansöka om sjukpenning vid kortare sjukfrånvaro. Dessutom är ersättningsnivån för de båda ersättningarna densamma.

Syftet med att förlänga möjligheten att betala ut vårdbidrag är att motverka att personer som tidigare har beviljats vårdbidrag på grund av lång handläggningstid varken får vårdbidrag, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, trots att de egentligen är berättigade till sådana förmåner.

Lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-19
bet 2019/20:SfU23

Alla beredningar i utskottet

2020-05-07, 2020-04-23

Ja till ändrade regler för rehabiliteringsersättning och vårdbidrag (SfU23)

Reglerna om rehabiliteringsersättning ska förenklas och Försäkringskassan ska kunna fortsätta att betala ut det avskaffade vårdbidraget under en övergångsperiod. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Ändringarna innebär att den som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och är sjuk i max 30 dagar ska få behålla sin rehabiliteringsersättning. Personen slipper då ansöka om sjukpenning vid kortare sjukfrånvaro. Dessutom är ersättningsnivån för de båda ersättningarna densamma.

Syftet med att förlänga möjligheten att betala ut vårdbidrag är att motverka att personer som tidigare har beviljats vårdbidrag på grund av lång handläggningstid varken får vårdbidrag, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, trots att de egentligen är berättigade till sådana förmåner.

Lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2020.

Förslagspunkter

1. Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:126.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-26
Debatt i kammaren: 2020-05-27
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:126.