Några frågor om sekretess och tillgång till register

Försvarsutskottets bet 2008/09:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2009

Beslut

Nya offentlighets- och sekretesslagen kompletteras (FöU9)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i den nya offentlighets- och sekretesslagen, som är tänkt att börja gälla den 30 juni. Enligt gällande regler är uppgifter som rör risk- och sårbarhetsanalyser av myndigheters verksamheter under kriser i fredstid sekretessbelagda, liksom uppgifter om myndigheters planering och förberedelser för hanteringen av sådana kriser. Riksdagsbeslutet innebär att även uppgifter om hanteringen av en fredstida kris omfattas. Riksdagen beslutade också att Kustbevakningen ska få tillgång till uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret i sin brottsbekämpande verksamhet. Dessutom beslutades några mindre redaktionella justeringar i den nya offentlighets- och sekretesslagen. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med viss justering av lagtexten.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-04-21
Justering: 2009-04-28
Betänkande publicerat: 2009-05-04
Trycklov: 2009-05-04
bet 2008/09:FöU9

Alla beredningar i utskottet

2009-04-21, 2009-04-02

Nya offentlighets- och sekretesslagen kompletteras (FöU9)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i den nya offentlighets- och sekretesslagen, som är tänkt att börja gälla den 30 juni. Enligt gällande regler är uppgifter som rör risk- och sårbarhetsanalyser av myndigheters verksamheter under kriser i fredstid sekretessbelagda, liksom uppgifter om myndigheters planering och förberedelser för hanteringen av sådana kriser. Det nya förslaget innebär att även uppgifter om hanteringen av en fredstida kris omfattas.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Kustbevakningen ska få tillgång till uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret i sin brottsbekämpande verksamhet. Vidare föreslås några mindre redaktionella justeringar i den nya offentlighets- och sekretesslagen. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-14
4

Beslut

Beslut: 2009-05-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels regeringens förslag till
a) lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000),
b) lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
c) lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister,
dels utskottets förslag i bilaga 3 till
d) lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:152.