Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

Konstitutionsutskottets bet 2020/21:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2020

Beslut

Sekretess för vissa integritetskänsliga uppgifter i Finansinspektionen (KU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att införa sekretess för vissa integritetskänsliga uppgifter som Finansinspektionen har tillgång till.

Lagändringarna innebär att sekretess ska gälla i Finansinspektionen för uppgifter om bland annat anställdas innehav av finansiella instrument, till exempel aktier och obligationer. Även uppgifter som kan avslöja identiteten på en person som har anmälts för överträdelser av vissa regler som gäller kreditinstitut, till exempel banker och andra företag på kreditmarknaden, ska omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-09-24
Justering: 2020-09-29
Trycklov: 2020-10-08
bet 2020/21:KU4

Alla beredningar i utskottet

2020-09-24, 2020-09-17

Sekretess för vissa integritetskänsliga uppgifter i Finansinspektionen (KU4)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att införa sekretess för vissa integritetskänsliga uppgifter som Finansinspektionen har tillgång till.

Lagändringarna innebär att sekretess ska gälla i Finansinspektionen för uppgifter om bland annat anställdas innehav av finansiella instrument, till exempel aktier och obligationer. Även uppgifter som kan avslöja identiteten på en person som har anmälts för överträdelser av vissa regler som gäller kreditinstitut, till exempel banker och andra företag på kreditmarknaden, ska omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 december 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-10-20
Debatt i kammaren: 2020-10-21
4

Beslut

Beslut: 2020-10-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:173 punkterna 1 och 2.