Namnlagen

LUs betänkande 2004/05:LU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2005

Beslut

Utredning om ändringar i namnlagen (LU13)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast ta initiativ till en översyn av namnlagen. Namnlagen innehåller bestämmelser som inskränker och komplicerar människors val av namn. Det gäller såväl förnamn som mellannamn och efternamn. Personnamnet är en stor del av den personliga identiteten och bör, enligt riksdagen, i högre utsträckning vara möjligt att ändra efter egna önskemål. Det var en reservation av fyra partier i lagutskottet (m, fp, kd, c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sade nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2004 som också handlar om namnfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservationen under punkt 1, dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-01-25, 2005-02-01

Motioner om namnlagen (LU13)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om ändringar i namnlagen och behovet av en översyn av lagen. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.