Nationell klimatpolitik i global samverkan

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2006

Beslut

Statligt stöd till fossila bränslen bör förbjudas inom EU (MJU14)

Klimatmålet från 2002 ligger fast, vilket innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser för perioden 2008-2012 ska vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990. Riksdagen sade ja till regeringens förslag om den nationella klimatpolitiken. Riksdagen delar regeringens bedömning att utsläppen för år 2020 bör ha minskat med 25 % jämfört med 1990. Riksdagen tycker liksom regeringen att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan bör kompletteras med ett mål om en global temperaturhöjning på max två grader Celsius jämfört med nivån före industrialiseringen. I dag tar miljökvalitetsmålet fasta på halten växthusgaser i atmosfären. Regeringen avser att återkomma i frågan 2008. Regeringen fick också i uppdrag av riksdagen att arbeta för att ett förbud mot subventioner (statsstöd) av fossila bränslen införs inom EU. Bakom uppmaningen låg ett förslag från Kristdemokraterna. Förbränning av fossila bränslen, som till exempel kol, olja och naturgas, orsakar utsläpp av växthusgaser. Riksdagen gjorde dessutom ett tillkännagivande till regeringen om att fastighetsskatten måste reformeras så att energibesparande investeringar inte leder till höjd fastighetsskatt. Tillkännagivandet grundade sig på en reservation från de borgerliga partierna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till ett motionsyrkande om att ett förbud mot subventioner av fossila bränslen bör införas inom EU. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 51 under punkt 42 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-09
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-08
Trycklov: 2006-06-07
Reservationer 70
Betänkande 2005/06:MJU14

Statligt stöd till fossila bränslen bör förbjudas inom EU (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet säger ja till regeringens förslag om den nationella klimatpolitiken. Enligt förslaget ska klimatmålet från 2002 ligga fast, vilket innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser för perioden 2008-2012 ska vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990. Utskottet delar regeringens bedömning att utsläppen för år 2020 bör ha minskat med 25 % jämfört med 1990. Utskottet tycker liksom regeringen att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan bör kompletteras med ett mål om en global temperaturhöjning på max två grader Celsius jämfört med nivån före industrialiseringen. I dag tar miljökvalitetsmålet fasta på halten växthusgaser i atmosfären. Regeringen avser att återkomma i frågan 2008. Vidare vill utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för att ett förbud mot subventioner (statsstöd) av fossila bränslen införs inom EU. Bakom uttalandet ligger ett förslag från Kristdemokraterna. Förbränning av fossila bränslen, som till exempel kol, olja och naturgas, orsakar utsläpp av växthusgaser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-16
4

Beslut

Beslut: 2006-06-17
60 förslagspunkter, 60 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Strategier för samtliga växthusgaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ368 yrkande 13 och 2005/06:MJ46 yrkande 26.

Reservation 1 (fp, kd)

2. Användning av fossila råvaror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 19.

Reservation 2 (m, fp, kd, mp)

3. Sidas klimatarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 32.

4. EU:s roll i det globala klimatarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ47 yrkandena 12 och 13 samt 2005/06:MJ414 yrkande 6.

5. Betydelsen av USA:s medverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ498 yrkande 4, 2005/06:MJ414 yrkande 5 och 2005/06:MJ596 yrkande 1.

6. Efterlevnad av Kyotoprotokollet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ47 yrkande 2.

7. Kolsänkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ368 yrkande 3, 2004/05:MJ429, 2004/05:MJ434 yrkande 47, 2005/06:MJ46 yrkande 3, 2005/06:MJ449 yrkande 56 och 2005/06:MJ579.

Reservation 3 (fp, kd, mp)

8. Mekanismen för ren utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ368 yrkande 2, 2004/05:MJ498 yrkande 12, 2005/06:MJ46 yrkande 4, 2005/06:MJ48 yrkandena 25 och 27 samt 2005/06:MJ596 yrkande 7.

Reservation 4 (c, fp, kd)
Reservation 5 (mp)

9. Miljöorganisationers deltagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ48 yrkande 26.

Reservation 6 (mp)

10. Koldioxidlagring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ46 yrkande 30, 2005/06:MJ48 yrkandena 7 och 8 samt 2005/06:N338 yrkande 18.

Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (mp)

11. Sveriges nationella klimatmål för perioden 2008-2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag om nationellt klimatmål för perioden 2008-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:172 och avslår motionerna 2005/06:MJ48 yrkande 2 och 2005/06:MJ49 yrkande 1.

Reservation 9 (mp)

12. Parlamentarisk utredning om den framtida klimatpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ45 yrkande 1 och 2005/06:MJ49 yrkande 4.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

13. Uppföljning av klimatpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ47 yrkande 17 och 2005/06:MJ48 yrkande 4.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)
Reservation 12 (mp)

14. Långsiktiga mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ46 yrkande 8 och 2005/06:MJ48 yrkande 1.

Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (mp)

15. Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ46 yrkande 5, 2005/06:MJ47 yrkande 14 och 2005/06:MJ49 yrkande 5.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

16. Mål om regional temperaturhöjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 6.

Reservation 16 (fp)

17. Mål på medellång sikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U267 yrkande 4, 2005/06:MJ46 yrkande 7 och 2005/06:MJ49 yrkande 3.

Reservation 17 (fp, mp)
Reservation 18 (c)

18. Utsläppsminskningar från sektorerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ46 yrkande 9, 2005/06:MJ48 yrkande 3 och 2005/06:MJ49 yrkande 6.

Reservation 19 (m, c, fp, kd)
Reservation 20 (mp)

19. Internationella utsläppsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ46 yrkande 2 och 2005/06:MJ47 yrkandena 15 och 16.

Reservation 21 (fp)
Reservation 22 (kd)

20. Åtgärder för minskad klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ507 yrkande 10.

Reservation 23 (c)

21. Personliga utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ49 yrkande 7.

Reservation 24 (c)

22. Skatteavdrag för klimatförbättrande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ49 yrkande 8.

Reservation 25 (c, kd)

23. Information och utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ383 och 2005/06:MJ326 yrkandena 1 och 2.

Reservation 26 (mp)

24. Kommissionen mot oljeberoendet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ47 yrkande 18, 2005/06:MJ48 yrkandena 5 och 6 samt 2005/06:MJ49 yrkande 2.

Reservation 27 (kd)
Reservation 28 (c)
Reservation 29 (mp)

25. En sammanhållen energi- och klimatpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ45 yrkande 2, 2005/06:MJ47 yrkande 4 och 2005/06:MJ48 yrkandena 22 och 24.

Reservation 30 (m)
Reservation 31 (kd)
Reservation 32 (mp)

26. Fjärrvärme utan fossila bränslen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 20.

Reservation 33 (fp, mp)

27. En europeisk energi- och klimatpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ47 yrkande 1.

Reservation 34 (m, c, fp, kd)

28. Växthusgaser som omfattas av handelssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ596 yrkande 2.

Reservation 35 (kd)

29. Sektorer som omfattas av handelssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ46 yrkandena 18 och 27, 2005/06:MJ47 yrkande 8, 2005/06:MJ48 yrkande 13, 2005/06:MJ49 yrkande 9, 2005/06:MJ436 yrkande 3 och 2005/06:MJ596 yrkande 6.

Reservation 36 (c, fp, kd)
Reservation 37 (mp)

30. Tilldelning av utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U290 yrkande 18, 2005/06:MJ46 yrkande 25, 2005/06:MJ47 yrkandena 5 och 6, 2005/06:MJ49 yrkande 10 och 2005/06:MJ436 yrkandena 1 och 2.

Reservation 38 (m)
Reservation 39 (fp)
Reservation 40 (kd)
Reservation 41 (c)

31. Användande av utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 24.

Reservation 42 (fp)

32. Vita certifikat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ48 yrkande 10 och 2005/06:MJ49 yrkande 11.

Reservation 43 (c, kd)

33. EU:s program mot klimatförändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ47 yrkande 21.

34. Energi- och koldioxidskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ46 yrkande 28 och 2005/06:MJ48 yrkandena 16 och 23.

Reservation 44 (fp)
Reservation 45 (mp)

35. Klimatinvesteringsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ48 yrkande 14 och 2005/06:MJ439 yrkande 7.

Reservation 46 (mp)

36. Skrotningspremier och försäljningsavgifter på oljepannor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 23.

Reservation 47 (fp)

37. Subventioner av fossila bränslen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ47 yrkande 11.

38. Utbyggnaden av kraftvärme

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ47 yrkande 19.

39. Normer för energiförbrukning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ47 yrkande 20.

Reservation 48 (kd)

40. Myndighet för energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ48 yrkande 9.

Reservation 49 (mp)

41. Energieffektivisering inom staten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 21.

Reservation 50 (fp, kd, mp)

42. Energibesparing och fastighetsskatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 22.

Reservation 51 (m, c, fp, kd)

43. Åtgärder inom transportsektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ48 yrkande 15 och 2005/06:MJ414 yrkande 4.

Reservation 52 (mp)

44. Beskattning av drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 10.

Reservation 53 (fp, kd)

45. Koldioxidrelaterad förmånsbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ48 yrkande 17.

Reservation 54 (mp)

46. Sjöfartens avgifter och miljöskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 16.

Reservation 55 (fp, kd, mp)

47. Ekonomiska styrmedel för flyget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 17.

Reservation 56 (fp, kd)

48. Alternativa bränslen i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 11.

Reservation 57 (fp)

49. Etanolproduktion och tullar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 12.

Reservation 58 (fp)

50. Miljöbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkandena 13 och 14.

Reservation 59 (fp, kd, mp)

51. Infrastruktur och klimateffekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 36.

52. Koldioxidutsläpp från personbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ47 yrkande 7.

Reservation 60 (kd, mp)

53. Förbränning av fossilt material

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ48 yrkande 20.

Reservation 61 (mp)

54. Åtgärder inom jordbrukssektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ368 yrkande 9, 2005/06:MJ47 yrkande 10 och 2005/06:MJ48 yrkande 18.

Reservation 62 (fp, mp)
Reservation 63 (kd)

55. Jordbrukets klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ48 yrkande 19.

Reservation 64 (mp)

56. Fluorerade växthusgaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ48 yrkande 11.

Reservation 65 (mp)

57. Forskning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ507 yrkande 11, 2005/06:MJ46 yrkande 1 och 2005/06:MJ47 yrkande 3.

Reservation 66 (fp)
Reservation 67 (kd)

58. Odinprojektet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ46 yrkande 29.

Reservation 68 (fp)

59. Strategi för anpassning till klimatförändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ368 yrkande 14, 2005/06:MJ46 yrkandena 33-35 och 37, 2005/06:MJ342 och 2005/06:MJ531 yrkande 8.

Reservation 69 (fp, kd, mp)

60. Klimatfond

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ48 yrkande 21.

Reservation 70 (mp)