Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre

Socialutskottets bet 2005/06:SoU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2006

Beslut

Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (SoU26)

Regeringen har för riksdagen redovisat en nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre de kommande tio åren. I den betonar regeringen utvecklingen inom sex områden: vården och omsorgen om de mest sjuka äldre, rätten till ett bra boende, kommunernas vård och omsorg, nationell likvärdighet och lokal utveckling, förebyggande insatser och personal- och kompetensförsörjning. Riksdagen sade ja till regeringens förslag på lagändringar: Kravet på regeringens medgivande när ett landsting överlåter hemsjukvården till en kommun tas bort. Landstingen och kommunerna ska samverka, och landstingen ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamheter. Detsamma gäller i ordinärt boende om kommunerna ansvarar för den vården. I lagen förtydligas också att god vård även innebär att tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. En ny bestämmelse införs om att landsting och kommun ska samverka så att enskilda får den vård och behandling som deras tillstånd fordrar. Kommuner blir skyldiga att rapportera till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige alla beslut som inte verkställs inom tre månader från dagen för beslutet. Som yttersta påtryckningsmedel införs en sanktionsavgift. Kommunerna får rätt att utan individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa åt personer som fyllt 67 år. Lagändringarna som gäller kommunernas skyldighet att rapportera beslut som inte verkställts och de som gäller kommunala servicetjänster åt äldre börjar gälla den 1 juli 2006. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-27
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-22
Trycklov: 2006-05-22
Reservationer 46
bet 2005/06:SoU26

Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (SoU26)

Regeringen har för riksdagen redovisat en nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre de kommande tio åren. I den betonar regeringen utvecklingen inom sex områden: vården och omsorgen om de mest sjuka äldre, rätten till ett bra boende, kommunernas vård och omsorg, nationell likvärdighet och lokal utveckling, förebyggande insatser och personal- och kompetensförsörjning. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag på lagändringar:

  • Kravet på regeringens medgivande när ett landsting överlåter hemsjukvården till en kommun tas bort.
  • Landstingen och kommunerna ska samverka, och landstingen ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamheter. Detsamma gäller i ordinärt boende om kommunerna ansvarar för den vården. I lagen förtydligas också att god vård även innebär att tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. En ny bestämmelse införs om att landsting och kommun ska samverka så att enskilda får den vård och behandling som deras tillstånd fordrar.
  • Kommuner blir skyldiga att rapportera till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige alla beslut som inte verkställs inom tre månader från dagen för beslutet. Som yttersta påtryckningsmedel införs en sanktionsavgift.
  • Kommunerna får rätt att utan individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa åt personer som fyllt 67 år.

Lagändringarna som gäller kommunernas skyldighet att rapportera beslut som inte verkställts och de som gäller kommunala servicetjänster åt äldre föreslås börja gälla den 1 juli 2006. Övriga lagändringar föreslås börja gälla den 1 januari 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-29
4

Beslut

Beslut: 2006-05-30
34 förslagspunkter, 30 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationell utvecklingsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So40 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So41 yrkande 1.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (c)

2. Vårdplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So39 yrkande 2.

Reservation 3 (kd)

3. Hemsjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 2 och 2005/06:So39 yrkande 1.

Reservation 4 (fp, kd)

4. Äldrevårdscentraler m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 9, 2005/06:So39 yrkande 6, 2005/06:So40 yrkandena 3, 6, 7, 9 och 10 samt 2005/06:So432 yrkande 12 i denna del.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)

5. Geriatrik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So39 yrkandena 3 och 4.

Reservation 8 (kd)

6. Patientens ställning och rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So40 yrkandena 8, 11, 19 och 20.

7. Läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So39 yrkande 7, 2005/06:So40 yrkande 5, 2005/06:So358 yrkande 4 och 2005/06:So432 yrkande 12 i denna del.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m044011
c01606
fp03819
kd02607
v21007
mp12005
-1001
Totalt158124166

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Läkarmedverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 26 c § förslaget till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) dels med den ändringen att paragrafen skall betecknas 26 d § och att ingressen ändras på motsvarande sätt, dels att orden "Det samma" ersätts med ordet "Detsamma".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:115 i denna del och avslår motion 2005/06:So38 yrkande 3.

Reservation 10 (fp)

9. Hälso- och sjukvårdslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan, dock med den ändringen att 26 d § skall betecknas 26 e §.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:115 i denna del.

10. Handläggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So39 yrkande 24.

Reservation 11 (kd)

11. Demensvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 4, 2005/06:So39 yrkande 5 och 2005/06:So40 yrkande 4.

Reservation 12 (m, c)
Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (kd)

12. Skydds- och/eller tvångsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So38 yrkande 11.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

13. Delegation för äldres boendefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So41 yrkande 10.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

14. Särskilda boendeformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So39 yrkandena 9 och 10 samt 2005/06:So40 yrkande 16.

Reservation 17 (m)
Reservation 18 (kd)

15. Parbogaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So39 yrkande 8.

Reservation 19 (kd)

16. Nationellt styrdokument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So35, 2005/06:So40 yrkande 15 och 2005/06:So41 yrkandena 5-7 och 11.

Reservation 20 (m)
Reservation 21 (c)

17. Värdighetsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So39 yrkande 11.

Reservation 22 (kd)

18. Fritt val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 7, 2005/06:So39 yrkandena 12, 13 och 25, 2005/06:So40 yrkande 14 och 2005/06:So41 yrkande 2.

Reservation 23 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m043012
c01606
fp03909
kd02607
v21007
mp12005
-1001
Totalt158124067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Omsorgsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 5 och 2005/06:So40 yrkande 13.

Reservation 24 (m)
Reservation 25 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m004411
c16006
fp03909
kd25017
v21007
mp12005
-1001
Totalt199394566

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Volontärarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So38 yrkande 16.

Reservation 26 (fp)

21. Rätten att flytta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So40 yrkande 12.

Reservation 27 (m, fp)

22. Vistelsebegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So41 yrkande 3.

Reservation 28 (m, c, fp, kd)

23. Lagreglering av äldreomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So40 yrkande 24 i denna del och 2005/06:So41 yrkande 13.

Reservation 29 (m, c, fp, kd)

24. Utvecklingsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 10, 2005/06:So39 yrkandena 14-16 och 19, 2005/06:So40 yrkande 21 och 2005/06:So41 yrkande 12.

Reservation 30 (m, c)
Reservation 31 (fp)
Reservation 32 (kd)

25. Lokalisering av kompetenscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So37.

26. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkandena 13 och 14, 2005/06:So39 yrkande 18 och 2005/06:So40 yrkande 24 i denna del.

Reservation 33 (m, kd)
Reservation 34 (fp)

27. Socialtjänstlagen och kommunallagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) och
b) lag om ändring i kommunallagen (1991:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:115 i denna del och avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 6, 2005/06:So39 yrkande 17, 2005/06:So40 yrkandena 22 och 23 samt 2005/06:So41 yrkande 4.

Reservation 35 (m)
Reservation 36 (fp)
Reservation 37 (kd)
Reservation 38 (c)

28. Hembesök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 8 och 2005/06:So39 yrkande 20.

Reservation 39 (m, c, fp, kd)

29. Fallolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So36.

Reservation 40 (m, c, fp, kd)

30. Stöd till anhöriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 12, 2005/06:So39 yrkande 22 och 2005/06:So41 yrkandena 8 och 9.

Reservation 41 (m, c, kd)
Reservation 42 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m044011
c01606
fp01389
kd12507
v21007
mp12005
-1001
Totalt159863866

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla serivcetjänster åt äldre.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:115 i denna del och avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 1 och 2005/06:So40 yrkande 18.

Reservation 43 (fp)

32. Avdragsrätt för hushållstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So39 yrkande 21 och 2005/06:So40 yrkande 17.

Reservation 44 (m, c, fp, kd)

33. Kompetensutveckling av personalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 15, 2005/06:So40 yrkandena 25-28 och 2005/06:So41 yrkandena 14-17.

Reservation 45 (m, c, fp, kd)

34. Kontroll vid anställning av personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So39 yrkande 23.

Reservation 46 (kd)