Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2017

Beslut

Nytt mål för funktionshinderspolitiken (SoU5)

Det införs ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i stort, men lade till att målet om jämlikhet och delaktighet ska uppnås i ett samhälle som har mångfald som grund.

Riksdagen riktade också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör ta ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med delvis bifall till propositionen att riksdagen godkänner vad utskottet föreslår om mål och vad regeringens föreslår om inriktning för funktionshinderspolitiken. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att det behöver tas ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken. Utskottet föreslår även ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde våren 2017. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-24
Justering: 2017-11-21
Trycklov: 2017-11-27
Reservationer 20
Betänkande 2017/18:SoU5

Nytt mål för funktionshinderspolitiken (SoU5)

Regeringen har föreslagit att det införs ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i stort, men vill lägga till att målet om jämlikhet och delaktighet ska uppnås i ett samhälle som har mångfald som grund.

Socialutskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör ta ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-29
Debatt i kammaren: 2017-11-30
4

Beslut

Beslut: 2017-11-30
22 förslagspunkter, 16 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner vad utskottet föreslår om mål för funktionshinders-politiken,
b) godkänner vad regeringen föreslår om inriktningen för funktions-hinderspolitiken.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3751 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1 och

bifaller delvis proposition 2016/17:188.

Reservation 1 (SD)

2. Samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3751 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 2.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 96 0 17
M 69 0 0 14
SD 37 0 0 9
MP 0 18 0 6
C 17 0 0 5
V 0 17 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 2 1 0 2
Totalt 153 132 0 64


3. Funktionshinderspolitikens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:748 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 86,

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 89,

2016/17:3750 av Anders W Jonsson och Per Lodenius (båda C),

2017/18:1122 av Hanna Westerén (S),

2017/18:2188 av Maria Stockhaus (M) och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 112.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 37 0 0 9
MP 18 0 0 6
C 0 17 0 5
V 0 0 17 4
L 14 0 0 5
KD 0 0 14 2
- 3 0 0 2
Totalt 237 17 31 64


4. Redovisning av resultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1750 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M).

5. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:946 av Anders Österberg (S),

2016/17:1335 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:1612 av Börje Vestlund (S),

2016/17:3018 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C),

2017/18:223 av Bengt Eliasson (L),

2017/18:2617 av Anders Österberg och Laila Naraghi (båda S) och

2017/18:3015 av Carl Schlyter (MP).

Reservation 6 (L)

6. Insatser enligt LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3752 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2942 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 118.

Reservation 7 (C, V, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C, V, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 9 28 0 9
MP 18 0 0 6
C 0 17 0 5
V 0 17 0 4
L 0 14 0 5
KD 0 14 0 2
- 2 1 0 2
Totalt 194 91 0 64


7. Intentionerna med LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1396 av Lars Mejern Larsson (S).

8. Grundläggande behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 115 och 116.

Reservation 8 (C, KD)

9. Ersättning från kommunen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 16,

2017/18:3206 av Lars Beckman (M) och

2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 9 (SD, C)

10. Ersättningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 0 37 0 9
MP 17 1 0 6
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 1 2 0 2
Totalt 245 40 0 64


11. Daglig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 7-9.

Reservation 11 (SD)

12. Valfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde våren 2017, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Reservation 12 (S, MP, V)

13. Rätten till hjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 10-12.

Reservation 13 (SD)

14. Förtydligande av hälso- och sjukvårdslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 14 (SD, L)

15. Likvärdig hjälpmedelsförskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2942 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 15 (SD, V)

16. Ledarhundar till synskadade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 14,

2017/18:1698 av Jan Lindholm (MP) yrkande 1 och

2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S).

Reservation 16 (SD)

17. Teckentolk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3749 av Carina Herrstedt m.fl. (SD),

2017/18:52 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1 och

2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 17 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 0 37 0 9
MP 16 0 0 8
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 1 2 0 2
Totalt 244 39 0 66


18. Hbtq-personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:748 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 37 0 0 9
MP 18 0 0 6
C 17 0 0 5
V 0 17 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 2
Totalt 268 17 0 64


19. Telefonsupport för internetanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S).

20. Bilstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1520 av Lars Beckman (M) och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 119.

Reservation 19 (KD)

21. Insatser för att förflytta sig

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3752 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 20 (SD, L)

22. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.