Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2017

Beslut

Nytt mål för funktionshinderspolitiken (SoU5)

Det införs ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i stort, men lade till att målet om jämlikhet och delaktighet ska uppnås i ett samhälle som har mångfald som grund.

Riksdagen riktade också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör ta ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med delvis bifall till propositionen att riksdagen godkänner vad utskottet föreslår om mål och vad regeringens föreslår om inriktning för funktionshinderspolitiken. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att det behöver tas ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken. Utskottet föreslår även ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde våren 2017. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Nytt mål för funktionshinderspolitiken (SoU5)

Regeringen har föreslagit att det införs ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i stort, men vill lägga till att målet om jämlikhet och delaktighet ska uppnås i ett samhälle som har mångfald som grund.

Socialutskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör ta ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.